Аннотації

Автор(и):
А.Д. Легостаєв, канд. техн. наук Н.А. Гречух О.О. Яковенко
Автор(и) (англ)
Legostaev A.D., Grechukh N.A., Iakovenko O.O.
Дата публікації:

22.04.2015

Анотація (укр):

Наведені результати розв’язання задачі про власні коливання комбінованої нерегулярної конструкції, дискретна модель якої побудована на основі методу скінченних елементів. Розв’язок задачі виконано з використанням методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів.

Анотація (рус):

Приведены результаты решения задачи о собственных колебаниях комбинированной нерегу- лярной конструкции, дискретная модель которой построена на основе метода конечных эле- ментов. Расчет выполнен с использованием метода подконструкций и редуцированных моде- лей фрагментов.

Анотація (англ):

There are given results of solution of free vibrations of combined irregular construction, discrete model of which is made on the basis of finite elements method. A calculation is executed on the basis of method of subconstructions using reduced models of fragments.

Література:

  1. Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О. Узагальнені координати редукованих моде- лей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури // Опір матеріа- лів і теорія споруд: наук.-тех.зб.-К.: КНУБА, 2010.-Вип. 85.- С.124-131
  2. Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О. Побудова розрахункових моделей МСЕ різ- номанітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого ста- ну від дії статичних і динамічних навантажень // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.- тех. збірн.- К.: КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 88-98.