Аннотації

Автор(и):
Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І.
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Solodei І.І.,Vabischevich М.О., Gulyar A.І.
Дата публікації:

14.07.2011

Анотація (укр):

В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні в умовах динамічного деформування досліджуваних об’єктів.

Анотація (рус):

В рамках полуаналитического метода конечных элементов разработана и апробирована методика раздельного вычисления параметров механики разрушения при смешанном разрушении в условиях динамического деформирования исследуемых объектов.

Анотація (англ):

Effective methodology of dynamic stress intensity factor evaluation for intermediate fracture based on semi-analytical FEM is developed. Reliability of computational intelligence and efficiency of mentioned approach are corroborated with the help of test solutions.

Література:

 1. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Солодей І.І. Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. - К.:КНУБА, Вип.82, 2008.-с.39-47.
 2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування простових тіл // КНУБА, 2005, 298с.
 3. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., ШкрильО.О. Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів. – Опір матеріалів і теорія споруд. – No 76, 2005. – с.86-97.
 4. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. - Киев: Випол, 1993, 376с.
 5. Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О. Визначення параметрів механіки руйнування для тіл обертання в нестаціонарних задачах динаміки // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна / Дніпропетровськ. ДНУЗТ, Вип.39, 2011.-с.7-12.
 6. Гуляр О.І., Солодей І.І., Вабіщевич М.О. Дослідження вимушених коливань просторових неоднорідних призматичних тіл з тріщинами // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип.71.-с.170-177
 7. Вабіщевич М.О., Сахаров О.С., Солодей І.І. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.78, 2006.-с.61-76.
 8. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Сахаров О.С. Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.83, 2009.-с.93-109.
 9. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І. Використання спеціальних скінченних елементів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних навантаженнях // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.84, 2009.-с.49-64.
 10. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. - М.: Наука, Главная редакция физико- математической литературы, 1974, 640 с.
 11. Domínguez, J.; Gallego, R. Time boundary element method for dynamic stress intensify factor computations. Int. J. Num. Meth. Engn., v.33, n.3, 1992, p.635-647.
 12. Fedelinski, P; Aliabadi, M.H.; Rooke, D.P. Boundary element formulation for the dynamic analysis of cracked structures. In: Aliabadi, M. H. (Ed.). Dynamic Fracture Mechanics. Computational Mechanics Publications, 1995.
 13. Fedelinski P, Aliabadi M.H., Rooke D.P. A single-region time-domain BEM for dynamic crack problems. Int J Solids Struct 1995;32:3555–71.
 14. Lin X, Ballmann J. Re-consideration of Chen’s problem by finite difference method. Engng Fract Mech 1993;44(5):735–9.