Аннотації

Автор(и):
Жупаненко І.В.
Автор(и) (англ)
Zhupanenko I. V.
Дата публікації:

03.10.2011

Анотація (укр):

Для визначення реакції круглих дисків на нестаціонарні впливи реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної моделі методом розкладу руху за власними формами коливань. Частоти і форми власних коливань визначаються двома альтернативними підходами. Ефективність та достовірність методики перевірена при розв’язанні тестової задачі і порівнянням результатів.

Анотація (рус):

Для определения реакции круглых дисков на нестационарные воздействия реализован алгоритм расчета дискретно-континуальной модели методом разложения движения по собственным формам колебаний. Частоты и формы собственных колебаний определяются двумя альтернативными подходами. Эффективность и достоверность методики проверена решением тестовой задачи и сравнением результатов.

Анотація (англ):

The dynamic unstable response of the slabs is defined by the decomposition on free vibration modes technique for discrete-continuum computation model. The procedure of determination of natural frequencies and modes is based on two alternative approaches. Efficiency and reliability of the technique has been checked by solving of the test problem and comparison of results.

Література:

  1. Жупаненко І. В. Власні коливання товстої кільцевої пластини / І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-технічн. збірник / Відп. ред. В. А. Баженов. – Вип. 83. – К., 2009. – С. 165 – 172.
  2. Чибіряков В. К. Методика розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В. А. Баженов. – Вип. 86. – К., 2010. – С. 30 – 46.
  3. Жупаненко І. В. Про один варіант динамічної теорії нетонких пластин та оболонок / І. В. Жупаненко // Науковий вісник молодих вчених Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Пожуєв. – Вип. 1(2). – Запоріжжя, 2011. – С. 47 – 51.
  4. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений: учебник для вузов / А. Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников. – М. : Стройиздат, 1984. – 416 с.
  5. Чибіряков В.К. Про один алгоритм розрахунку вісесиметричних коливань круглої пластини / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.- техн. збірник. – Вип. 81. – К. : КНУБА, 2007. – С. 43 – 50.
  6. Чибіряков В. К. Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно- континуальної розрахункової моделі / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – Вип. 87. – К. : КНУБА, 2011. – С. 118 - 127.
  7. Григоренко А. Я. Решение пространственной динамической задачи теории упругости для анизотропных тел / А. Я. Григоренко, И. И. Дыяк, В. М. Макар // Прикладная механика. – 1998. – Т. 34, No 5. – С. 24 – 31.