Аннотації

Автор(и):
Гоцуляк Є.О., Шельменко А.М.
Автор(и) (англ)
Gotsuliak E.O., Shelmenko A.M.
Дата публікації:

17.10.2011

Анотація (укр):

Виконано дослідження залежності жорсткості та несучої здатності пальового поля від кількості та кроку паль. Визначено, що жорсткість пальових полів загалом майже однакова при різній кількості регулярно розташованих паль. Створена власна програма розрахунку пальового поля в лінійній стадії роботи паль. Розраховано реальний пальовий фундамент і встановлено, що палі мають різні жорсткості в залежності від їх взаємного розташування і навантаження. Тому для розрахунку пальових фундаментів не зовсім вірно приймати жорсткість, яка отримана при випробуванні одиночної палі.

Анотація (рус):

Выполнено исследование зависимости жесткости и несущей способности свайного поля от количества и шага свай. Определено, что общая жесткость свайных полей практически одинакова при разном количестве регулярно размещенных свай. Создана собственная программа расчета свайного поля в линейной стадии работы свай. Рассчитан реальный свайный фундамент и определено, что сваи имеют разные жесткости в зависимости от их взаимного расположения и нагрузки. Поэтому для расчета свайных фундаментов не совсем верно принимать жесткость, полученную при испытании одиночной сваи.

Анотація (англ):

Completed calculation of stiffness and the bearing capacity of the pile field depending on different number of piles and the distance between them. Determined that the general stiffness of pile fields is almost the same for different quantity of regularly placed piles. Created its own program for calculating pile fields in the linear working stage of the pile. Calculated the real pile foundation and determined that the piles have different stiffness depending on their relative position and loads. Therefore for calculation of pile foundations is not quite right to take stiffness, which obtained when tested a single pile.

Література:

  1. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.
  2. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
  3. Грутман М.С. Свайные фундаменты. – К.: Будівельник, 1969.
  4. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: ACB, 1994. – 524 с.
  5. Гоцуляк Є.О., Шельменко А.М. Розрахунок одиничної палі з урахуванням нелінійної залежності жорсткісних характеристик основи // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. Вип. 84. – К.: КНУБА, 2009. – С. 142-146.
  6. Гоцуляк Є.О., Корнієнко М.В., Шельменко А.М. Розрахунок осадки і несучої здатності паль при їх взаємодії в плитному фундаменті // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. Вип. 86. – К.: КНУБА, 2010. – С. 124-130.