Аннотації

Автор(и):
Баженов В.А., Шкриль О. О., Пискунов С.О., Богдан Д.В.
Автор(и) (англ)
Bazhenov V., Shkril’ А., Piskunov S., Bogdan D.
Дата публікації:

30.04.2010

Анотація (укр):

Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента зі змінною площею поперечного перерізу та з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу; показана ефективність їх застосування при розв’язанні тестових задач.

Анотація (рус):

Получены разрешающие соотношения полуаналитического метода конечных элементов (ПМКЭ) для косоугольного призматического конечного элемента с переменной площадью поперечного сечения и учетом переменности компонент метрического тензора в площади его поперечного сечения; показана эффективность их использования при решении тестовых задач.

Анотація (англ):

Obtained resolving relations of semi-analytic finite element method (SFEM) for the oblique-angled prismatic finite element with variable cross-sectional area and taking into account the variability of components of metric tensor in its cross-section area, shows the effectiveness of their use in solving test problems.

Література:

  1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. – К.: НИИСМ, 1993. – 376 с.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
  3. Пискунов С.О., Рутковський В.А., Шкриль О.О. Призматичний скінчений елемент змінної геометрії // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2005.- Вип. 76.- С. 83-90.
  4. Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І., Андрієвський В.П., Сизевич Б.І. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ. // Опір матеріалів і теорія   споруд: Наук.- техн. збірник. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 76. – С.3–26.
  5. Блох В.И. Теория упругости. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. – 483 с.
  6. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел. – К.: Вища школа, 1982. –479 с.