Аннотації

Автор(и):
Гоцуляк Є.О., Лук'янченко О.О., Костіна О.В., Шах В.В.
Автор(и) (англ)
Goculyak E.O., Lukyanchenko O.О., Kostina E.V., Shah V.V.
Дата публікації:

27.05.2010

Анотація (укр):

Запропонована чисельна методика дослідження стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями форми при сумісній дії осьового стиснення та поверхневого тиску. Даний підхід дозволяє моделювати недосконалості у вигляді комбінацій форм втрати стійкості оболонки, будувати поверхню критичних сполучень навантажень, визначати області стійкості циліндричних оболонок змінної товщини з нерегулярними недосконалостями при дії комбінованого навантаження.

Анотація (рус):

Предложена численная методика исследования устойчивости цилиндрических оболочек переменной толщины с нерегулярными несовершенствами при совместном действии осевого сжатия и поверхностного давления. Данный подход позволяет моделировать несовершенства в виде комбинаций форм потери устойчивости оболочки, строить поверхность критических сочетаний нагрузок, определять области устойчивости цилиндрических оболочек переменной толщины с нерегулярными несовершенствами при действии комбинированной нагрузки.

Анотація (англ):

The numerical research method for stability of cylindrical shells of variable thickness with irregular imperfections under the combined action of axial compression and superficial pressure is offered. This approach allows to design imperfection as combinations of buckling modes of shell, to build the surface of critical combinations of loadings, to determine the areas of stability of cylindrical shells of variable thickness with irregular imperfections under the action of the combined loading.

Література:

  1. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем . – М.: Наука, 1967. – 984с.
  2. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек – М.: Наука, 1971. – 807с.
  3. Гоцуляк Є.О., А.Ю.Барвінко, Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Шах В.В Оцінка впливу початкових недосконалостей циліндричних оболонок резервуарів на їх стійкість при дії бічного тиску // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2008. – Віп. 82. – С. 48-54.
  4. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Гаран І.Г. Моделювання початкових недосконалостей циліндричної оболонки змінної товщини при дослідженні її стійкості при дії комбінованого навантаження// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.84. – К.:КНУБА, 2009. – С. 97 –103.
  5. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 С.