Аннотації

Автор(и):
Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І.
Автор(и) (англ)
І.І. Solodei, М.О. Vabischevich, A.І. Gulyar
Дата публікації:

27.07.2009

Анотація (укр):

На основі нових типів спеціальних скінченних елементів розроблена ефективна методика дослідження перехідних процесів динамічного деформування просторових тіл обертання та призматичних тіл з тріщинами. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів.

Анотація (рус):

На основе новых типов специальных конечных элементов разработана эффективная методика исследования переходных процессов динамического деформирования пространственных тел вращения и призматических тел с трещинами. Достоверность получаемых результатов и эффективность подхода подтверждены решением контрольных примеров.

Анотація (англ):

Effective methodology of transient process of dynamic deformation research based on the new kind of special finite elements to model 3D solids of revolution and simply supported prismatic solids with cracks is developed. Reliability of computational intelligence and efficiency of mentioned approach are corroborated with the help of test solutions.

Література:

 1. Атлури С. Вычислительные методы в механике разрушения // М: Мир, 1990, 392с.
 2. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Солодей І.І. Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. - К.:КНУБА, Вип.82, 2008.-с.39-47.
 3. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування простових тіл // КНУБА, 2005, 298с.
 4. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Солодей І.І., Шевченко Ю.В. Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі динаміки для неоднорідних тіл обертання з довільними граничними умовами // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.77, 2005.-с.3-29.
 5. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. - Киев: Випол, 1993, 376с.
 6. Блох В.И. Теория упругости.- Харьков: Изд-во Харьк. ун-та.- 1964. –483c.
 7. Карзов Г.П., Кархин В.А., Леонов В.П., Маргалин Б.З. Расчетное определение траектории трещины и интенсивности высвобождения упругой энергии при циклическом нагружении с учетом сварочных напряжений // Проблемы прочности, 1983, N9, с.104-109.
 8. Сахаров А.С. Моментная схема конечных элементов МСКЭ с учетом жестких смещений // Сопротивление материалов и теория сооружений, 1974, N24, c.147-156.
 9. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Сахаров О.С. Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.83, 2009.-с.93-109.
 10. Хэмминг Р.В. Численные методы. –М.: Наука, 1972. –407с.
 11. Barsoum R.S. - Int. J. Fracture, 1974, 10, p.603-605.
 12. Bazant Z.P., Cedolin L. Blunt crack band propagation in finite element analysis // J. Eng. Mech. Div. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng., 1979, 105, N2, p.297-315.
 13. Henshell R.D., Shaw K.G. Int. J. Numer. Meth. In Engng., 1975, 9, p.495-507.
 14. Swedow J.L. Int. J. Numer. Meth. In Engng., 1978, 12, p.1779-1798.
 15. Dolbow J., Moes N., Belytschko T. Discontinuous enrichment in finite elements with a partition of unity method // Finite Elements in Analysis and Design, 2000, N36, p.235-260
 16. Moes N., Gravouil A., Belytschko T. Non-planar 3D crack growth by the extended 5nite element and level sets—Part I: Mechanical model // Int. J. Numer. Meth. Engng, 2002; 53:2549–2568 (DOI: 10.1002/nme.429).