ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Автор(и): 
В.А. Баженов, О.В. Шишов
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.А., Shishov O.V.
Ключові слова (укр): 
будівельна механіка, комплекс, тестування, знання, студенти
Ключові слова (рус): 
строительная механика, комплекс, тестирование, знания, студенты
Ключові слова (англ): 
structural mechanics, complex, testing, knoweledges, students
Анотація (укр): 
На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури для проведення поточного та модульного контролів з дисципліни «Будівельна механіка» застосовується оригінальний програмний комплекс КОНТРОЛЬ. Розглядається структура програмного комплексу та особливості його впровадження у навчальний процес.
Анотація (рус): 
На кафедре строительной механики Киевского национального университета строительства и архитектуры для проведения текущего и модульного контролей по дисциплине «Строительная механика» используется оригинальный программный комплекс КОНТРОЛЬ. Рассматривается структура программного комплекса и особенности его использования в учебном процессе.
Анотація (англ): 
Original program complex CONTROL is exploited at the department of structural mechanics of Kiev national university of construction and architecture for the purpose of current and module controls of knowledge in the field of Structural mechanics. The structure of program complex and specific of its use in an educational process are examined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2014. № 93
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 March 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютернітехнології і моделювання. Підручник - К.: ВІПОЛ, 2013. – 896 с.2. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка.Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник.  К.:Каравела, 2010 – 504 с.
References: 
1. Bazhenov V.A., Perel'muter A.V., Shyshov O.V. Budivel'na mekhanika. Komp"yuternitekhnolohiyi i modelyuvannya (Structural Mechanics. Computer technology and modeling). -K.: VIPOL, 2013. – 896 p.2. Bazhenov V.A., Ivanchenko H.M., Shyshov O.V., Pyskunov S.O. Budivel'na mekhanika.Rozrakhunkovi vpravy. Zadachi. Komp"yuterne testuvannya. Navchal'nyy posibnyk (StructuralMechanics. Calculated exercise. Problem. Computer testing). - K.: Karavela, 2010. – 504 p.