ПРИЗМАТИЧНИЙ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Заголовок (російською): 
ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА ОСНОВЕ МОМЕНТНОЙ СХЕМЫ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Заголовок (англійською): 
PRISMATIC END ITEM ON THE BASIS OF MOMENT FINITE ELEMENTS SCHEMES
Автор(и): 
О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Шкриль
Автор(и) (англ): 
Guliar A.І., Piskunov S.О., Shkril’ А.
Ключові слова (укр): 
просторова задача, напіваналітичний метод скінчених елементів, матриця жорсткості, чисельне інтегрування, пружне деформування
Ключові слова (рус): 
пространственная задача, полуаналитический метод конечных элементов, матрица жесткости, численное интегрирование, упругое деформирование
Ключові слова (англ): 
spatial problem semianalitic finite element method, stiffness matrix, numerical integration, the elastic deformation
Анотація (укр): 
На основі НМСЕ розроблено новий призматичний скінченний елемент з перемінною площею поперечного перерізу вздовж твірної, який за рахунок чисельного інтегрування повністю враховує змінність всіх величин в поперечному перерізі. Виявлено, що розроблений варіант СЕ дозволяє отримувати достовірні результати для призматичних тіл із змінною площею поперечного перерізу вздовж твірної.
Анотація (рус): 
На основе полуаналитического метода конечных элементов создан новый конечный элемент с переменной площадью поперечного сечения вдоль образующей, который за счет численного интегрирования полностью учитывает переменность всех величин в поперечном сечении. Показано, что полученный вариант конечного элемента позволяет получать достоверные результаты для призматических тел с переменной площадью поперечного сечения вдоль образующей.
Анотація (англ): 
Based on the semianalytical finite element method, a new finite element with a variable crosssectional area along a generator, which is due to take fully into account the numerical integration of the variability of all the variables in cross-section. It is shown that the resulting variant finite element allows to obtain reliable results for the prismatic bodies with variable cross-sectional area along a generatrix.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2014. № 93
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 March 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Основні положення моментноїсхеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента // Опірматеріалів і теорія споруд, № 91, 2013. – С.3-12.
References: 
1. Bazhenov V.A., Hulyar O.I., Pyskunov S.O., Shkryl' O.O. Osnovni polozhennya momentnoyiskhemy dlya napivanalitychnoho varianta pryzmatychnoho skinchennoho elementa (The mainprovisions of the scheme for the moment semianalitic option prismatic finite element) // Opirmaterialiv i teoriya sporud, # 91, 2013. – S.3-12