ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДВОХ З’ЄДНАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

Заголовок (російською): 
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДВУХ СОЕДИНЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Заголовок (англійською): 
DYNAMIC ANALYSIS OF TWO CONNECTED CYLINDRICAL SHELLS
Автор(и): 
О.А. Киричук, О.В. Кузько, О.О. Лук’янченко
Автор(и) (англ): 
Kyrychuk A.A., Kuzkо A.V., Lukianchenko O.O.
Анотація (укр): 
Для дослідження динаміки паливного резервуару ємністю 200 м3, який захищений зовнішньою циліндричною оболонкою і з’єднаний з нею сталевими трубами для закачування та відбору палива, за допомогою програмного комплексу NASTRAN побудована скінченноелементна модель конструкції у вигляді системи двох з’єднаних циліндричних оболонок. На основі методу Ланцоша виконано модальний аналіз системи. Виявлено вплив зовнішньої оболонки та елементів з’єднання на динамічну поведінку паливного резервуару.
Анотація (рус): 
Для исследования динамики топливного резервуара объемом 200 м3, который защищен внешней цилиндрической оболочкой и соединен с ней стальными трубами для закачки и слива топлива, с помощью программного комплекса NASTRAN построена конечноэлементная модель конструкции в виде системы двух соединенных цилиндрических оболочек. На основе метода Ланцоша выполнен модальный анализ системы. Обнаружено влияние внешней оболочки и элементов соединения на динамическое поведение топливного резервуара.
Анотація (англ): 
For studing the dynamics of the fuel reservoir capacity of 200 m3, which is protected by the outer cylindrical shell and connected with her steel pipes for pumping and draining fuel, using program NASTRAN the finite element model a structure in the form of two connected cylindrical shells is constructed. Based on Lanczos method implemented modal analysis system. Revealed the influence of the outer shell and connection elements on the dynamic behavior of the fuel reservoir.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (Мадрид, 4жовтня 1991р.) Закон України No2284 – ІІІ від 22.02.2001р.
  2. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа. – Чинний з 1994.10.01 – К.: Держкомнафтогаз України, 1994. - 98с.
  3. Гайдайчук В.В., Киричук О.А., Кузько О.В., Палій О.М. Розрахунок динамічних характеристик оболонки паливного резервуару// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник. – Вип.86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 16 –21.
  4. Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Шах В.В. Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 22 –29.
  5. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 с.