ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ФОРМИ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВ ФОРМЫ
Заголовок (англійською): 
STABILITY INVESTIGATION OF A CYLINDRICAL STEEL SHELL WITH REALITY SHAPE IMPERFECTIONS
Автор(и): 
О.В. Костіна
Автор(и) (англ): 
Kostina O.V.
Анотація (укр): 
Розглядається вплив реальних недосконалостей геометричної форми на стійкість сталевої циліндричної оболонки. Використана нова методика дослідження стійкості недосконалих оболонок. Наведено результати досліджень, дані рекомендації з підвищення стійкості таких об'єктів.
Анотація (рус): 
Рассматривается влияние реальных несовершенств геометрической формы на устойчивость стальной цилиндрической оболочки. Используется новая методика исследования устойчивости несовершенных оболочек. Приведены результаты исследований, даны рекомендации по повышению устойчивости таких объектов.
Анотація (англ): 
The influence of the actual geometric shape imperfections on the stability of a steel cylindrical shell. Used new method of studying the stability of imperfect shells. The results of the research, recommendations to improve the sustainability of such facilities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Койтер В.Т. Устойчивость и закритическое поведение упругих систем // Механика: Сб. перев. иностр. статей. – 1960. – No5, С.99 – 110.
  2. Баженов В.А., Гуляев В.И., Гоцуляк Е.О. Устойчивость нелинейных механических систем. Львов, Вища школа, 1982. – 255 с.
  3. Гоцуляк Е.А., Аранчий Н.Е., Костина Е.В. Криволинейный конечный элемент в теории тонких оболочек произвольной конфигурации // Сборник трудов Международного симпозиума по проблемам тонкостенных пространственных систем.-Грузия, Тбилиси, 4- 5 июля, 2001.-С.58-64.
  4. Гавриленко Г.Д. Численный и аналитический подходы к исследованию несущей способности несовершенных оболочек// Прикладная механика.– 2003. – No9. – С. 44-63.
  5. Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури– К.: ЗАТ „Віпол”, 2010. – 316с.
  6. Гоцуляк Є.О., Барвинко А.Ю., Шах В.В., Костіна О.В. Дослідження стійкості циліндричної оболонки резервуара змінної товщини з урахуванням недосконалостей форми // Зб. Опір матеріалів та теорія споруд. – Вип.77. – Київ: вид. КНУБА. – 2005. – С.91-96.
  7. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Гаран І.Г. Моделювання початкових недосконалостей циліндричної оболонки змінної товщини при дослідженні її стійкості при дії комбінованого навантаження// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.84. – К.:КНУБА, 2009. – С. 97 –103.
  8. ДБН В.1.2-2:2006 „Навантаження і впливи”. Норми проектування.