ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ НА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ПРИ ДІЇ ТИСКУ

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА НА ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ ДАВЛЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
EFFECT OF PRE-HEATING ON THE LOSS OF STABILITY OF SHALLOW SHELLS UNDER THE ACTION OF PRESSURE
Автор(и): 
М.О. Соловей, О.П. Кривенко, О.Б. Калашніков
Автор(и) (англ): 
Solovey N.A., Kryvenko O.P., Kalashnikov O.B.
Анотація (укр): 
Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих ізотропних оболонок при навантажуванні їх рівномірним тиском. Розглядаються круглі у плані сферична і конічна панелі та сферичні квадратні у плані панелі з центральним отвором і перехресними каналами. Досліджено вплив ексцентричного за товщиною розташування каналів на втрату стійкості квадратної у плані панелі для різних варіантів нагріву обшивки і каналів. Виконано порівняння з розв’язками, що отримані в програмному комплексі ЛІРА.
Анотація (рус): 
Изучается влияние предварительного нагрева на потерю устойчивости упругих пологих изотропных панелей при нагружении их равномерным давлением. Рассматриваются круглые в плане сферическая и коническая панели и квадратные в плане сферические панели с центральным отверстием и перекрестными каналами. Исследовано влияние эксцентричного по толщине расположения каналов на потерю устойчивости квадратной в плане панели для разных вариантов нагрева обшивки и каналов. Выполнено сравнение с решениями, полученными по программному комплексу ЛИРА.
Анотація (англ): 
The effect of pre-heating on the loss of stability of the isotropic elastic shallow panels under loading them uniform pressure is studied. Round in plan spherical and conical panels and square in plan spherical panel with a central hole and intersecting channels are considered. The effect of eccentric over the thickness channel positions to the loss of stability square in plan panel for the different variants of heating the covering and channels has been investigated. Comparison with the solutions obtained by program complex LIRA has been performed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури. – К.: ЗАТ “Віпол”, 2010. – 316 с.
  2. Соловей М.О., Кривенко О.П., Калашніков О.Б. Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.- тех. збірн. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. 83. – С. 63-73.
  3. Соловей М.О., Кривенко О.П., Калашніков О.Б., Тамілко О.А. Порівняльний аналіз стійкості осесиметричних оболонок лінійно-змінної товщини // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 84. – С. 89-95.
  4. Соловей М.О., Кривенко О.П., Міщенко О.О. Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 86. - C. 131-139.
  5. Соловей М.О., Кривенко О.П., Дубина О.С. Порівняльний аналіз розв'язків у задачах стійкості гнучких сферичних панелей сталої товщини при дії рівномірного тиску // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 87. – C. 21-27.
  6. Лира 9.4 Примеры расчета и проектирования. Учебное пособие. / Боговис В.Е., Гензерский Ю.В., Гераймович Ю.Д. и др. – К.: изд-во «Факт», 2008. – 280 с.
  7. Кантор Б.Я. Нелинейные задачи теории неоднородных пологих оболочек. – К.: Наукова думка, 1974. – 136 с.
  8. Ильин В.П., Карпов В.В. Устойчивость ребристых оболочек при больших перемещениях. – Л.: Стройиздат, 1986. – 168 с.