АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ В ЕЛЕМЕНТАХ ПРОСТОРОВИХ СХЕМ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ З’ЄДНАННЯ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СХЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ СОЕДИНЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF REACTIONS IN THE ELEMENTS OF SPATIAL PATTERNS AT DIFFERENT BONDING TECHNIQUES
Автор(и): 
П.П. Чеверда, Г.М. Іванченко, М.Г. Кушніренко, А.М. Козовенко
Автор(и) (англ): 
Cheverda P.P., Ivanchenko G.M., Kushnirenko M.G., Kozovenko A.M.
Анотація (укр): 
Виконано дослідження реакції стінових панелей для двох варіантів просторового з’єднання з плитним фундаментним ростверком житлового будинку при дії двох сполучень навантажень. Будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткісними характеристиками. Для окремого просторового вузла за допомогою програмного комплексу SCAD досліджувався вплив способів з’єднання стінових панелей з плитним ростверком на несучу здатність. Параметри напружено-деформованого стану визначались для варіанту монолітного виготовлення елементів будинку та варіанту просторового з’єднання стінових панелей зі збірних елементів індустріального виготовлення. Аналіз дослідження результатів показав, що значення внутрішніх зусиль відрізняються, тому будівництво об’єктів промислового та цивільного призначення зі збірного залізобетону є більш економічним завдяки зменшенню витрат на армування елементів.
Анотація (рус): 
Выполнены исследования реакции стеновых панелей для двух вариантов пространственного их соединения с плитным фундаментным ростверком жилого дома при действии двух сочетаний нагрузок. Здание моделировалась как пространственный конечно-элементный каркас с элементами постоянной жесткости. Для отдельного пространственного узла с помощью программного комплекса SCAD исследовалось влияние способов соединения стеновых панелей с ростверком на несущую способность. Параметры напряженно- деформированного состояния определялись для варианта монолитного изготовления элементов дома и варианта пространственного соединения стеновых панелей из сборных элементов индустриального изготовления. Анализ исследования результатов показал, что значения внутренних усилий отличаются, поэтому строительство объектов промышленного и гражданского назначения из сборного железобетона является более экономичным, поскольку уменьшаются затраты на армирование элементов.
Анотація (англ): 
Investigation of the reaction wall panels for two variants of spatial connection plate foundation raft house with two combinations of loads. The building is modeled as a spatial finite-element frame with constant stiffness characteristics. To separate spatial node using software package SCAD studied the effect of connection methods of wall panels with plate raft on their carrying capacity. Parameters of the stress-strain state determined for variant monolithic manufacturing building elements and variant spatial connection of wall panels with prefabricated elements of industrial production. Analysis showed that the values of internal forces are different, so the construction of industrial and civil use of precast concrete is more economical because of the reduced costs of reinforcement elements.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології: Підручник/ За заг. ред. д.т.н., проф. В.А.Баженова.-К.: Каравела, 2009. -696 с.
  2. Легостаєв А.Д. Метод скінченних елементів. Конспект лекцій.-К.:КНУБА, 2004.-112с.
  3. Чеверда П.П., Геращенко О.В., Міщенко О.О. Дослідження динамічної реакції просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження. Сб. Опір матеріалів і теорія споруд. Вип.86.-Київ, КНУБА.-2010.-С.140-147 .
  4. Чеверда П.П., Геращенко О.В. Вплив дії сейсмічного навантаження на несучу здатність пальового ростверку житлового будинку. Сб. Опір матеріалів і теорія споруд.  Вип.88.-Київ, КНУБА. -2011.-С.97-101 .
  5. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Мінбуд України, 2006.