ВПЛИВ ДІЇ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПАЛЬОВОГО РОСТВЕРКУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СВАЙНОГО РОСТВЕРКА ЖИЛОГО ДОМА
Заголовок (англійською): 
INFLUENCE OF ACTION OF SEISMIC LOADING ON BEARING STRENGTH OF PILE GRILLAGE OF DWELLING-HOUSE
Автор(и): 
Чеверда П.П., Геращенко О.В.
Автор(и) (англ): 
Cheverda P.P.,Gerashchenko О.V.
Анотація (укр): 
Виконано дослідження напружено-деформованого стану плити фундаментного ростверку залізобетонного житлового будинку при дії основного та аварійного сполучення навантажень. Висотна будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткістними характеристиками. За допомогою програмного комплексу МОНОМАХ досліджувався вплив сейсмічного навантаження на максимальні значення зусиль та напружень фундаментного пальового ростверку та на величини прогинів верхньої її частини. Аналіз результатів дослідження напружено-деформованого стану плитного ростверку будівлі свідчить про те, що дія сейсмічного навантаження суттєво впливає на несучу здатність та жорсткість як ростверку так і будівлі в цілому.
Анотація (рус): 
Выполнено исследование напряженно-деформированного состояния плиты фундаментного ростверка железобетонного жилого дома при действии основного и аварийного сочетания нагрузок. Высотное здание моделировалась как пространственный конечно-элементный каркас с постоянными жесткостными характеристиками. С помощью программного комплекса МОНОМАХ исследовалось влияние сейсмической нагрузки на максимальные значения усилий и напряжений фундаментного свайного ростверка и на величины прогибов верхней ее части. Анализ результатов исследования напряженно-деформированного состояния плитного ростверка здания свидетельствует о том, что действие сейсмической нагрузки существенно влияет на несущую способность и жесткость как ростверка так и здания в целом.
Анотація (англ): 
Investigation of stress and strain of reinforced concrete slab foundation grillage apartment building in action and emergency traffic loads. High-rise building is modeled as a spatial finite-element framework with constant zhorstkisnymy characteristics. With the help of software monomials The influence of seismic loading on maximum effort and stress pile grillage foundation and the size of deflections of the upper part of it. Analysis of survey results of the stress-strain state of plate grillage building indicates that the effect of seismic load significantly affects the bearing capacity and stiffness as grillage and buildings in general.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 March 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Будівельна механіка. Динаміка споруд. Навч. посібник.- К.: ІЗМН, 1998. -208с.
  2. Баженов В.А.,Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології: Підручник/ За заг. ред. д.т.н., проф. В.А.Баженова.-К.: Каравела, 2009. -696 с.
  3. Легостаєв А.Д. Метод скінченних елементів. Конспект лекцій.-К.:КНУБА, 2004.-112с.
  4. Чеверда П.П., Геращенко О.В., Міщенко О.О. Дослідження динамічної реакції просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження. Сб. Опір матеріалів і теорія споруд. Вип.86.-Київ, КНУБА.-2010.-С.140-147 .
  5. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. Норми проектування. Мінбуд України, 2006.
  6. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Мінбуд України, 2006.