APPLIED PROBLEMS OF DYNAMICS OF PIPELINES, CONVEYING LIQUID

Заголовок (російською): 
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ ТРУБОПРОВОДА С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Заголовок (англійською): 
APPLIED PROBLEMS OF DYNAMICS OF PIPELINES, CONVEYING LIQUID
Автор(и): 
Limarchenko O.S., Limarchenko V.O., Majid M., Timokhin A.P.
Автор(и) (англ): 
Limarchenko O.S., Limarchenko V.O., Majid M., Timokhin A.P.
Ключові слова (укр): 
нелінійна прикладна задача, динаміка трубопроводу з рідиною, що тече, комплексний підхід, вібрації, обертання рухомої основи, альтернативне положення рівноваги
Ключові слова (рус): 
нелинейная прикладная задача, динамика трубопровода с протекающей жидкостью, комплексный подход, вибрации, вращение подвижного основания, альтернативное положение равновесия
Ключові слова (англ): 
nonlinear applied problems, dynamics of pipelines with flowing liquid, complex approach, vibration, rotation of moving foundation, alternative equilibrium state
Анотація (укр): 
Нелінійні прикладні задачі динаміки трубопроводів з рідиною, що тече, розглядаються на сонові комплексного підходу, що включає варіаційну постановку задачі з автоматичним виведенням динамічних граничних умов, мішаний ейлерово-лагранжеве опис гідро пружної взаємодії, метод модальної декомпозиції, якісне і чисельне дослідження поведінки системи. Вивчається поведінка системи на рухомій основі для течії рідини із швидкостями, які наближаються до значень критичних швидкостей чи перевершують їх. Різні варіанти руху основи включають вібрації, обертання. Дослідження показали наявність альтернативного положення рівноваги в околі якого відбуваються коливання в деякому діапазоні швидкостей течії рідини.
Анотація (рус): 
Нелинейные прикладные задачи динамики трубопроводов с протекающей жидкостью рассматриваются на основе комплексного подхода, включающего вариационную постановку задачи с автоматическим выводом динамических граничных условий, смешанное эйлерово-лагранжевое описание гидроупругого взаимодействия, метод модальной декомпозиции, качественное и численное исследование поведения системы. Исследуется поведение системы на подвижном основании для течений жидкости со скоростями приближающихся к значениям критических скоростей или превосходящим их. Разные варианты движения основания включают вибрации, вращение. Исследования показали наличие альтернативного положения равновесия, в окрестности которого происходят колебания в некотором диапазоне скоростей течения жидкости.
Анотація (англ): 
Nonlinear applied problems dynamics of pipelines with flowing liquid were considered on the basis of complex approach, which includes variational statement of the problem with automatic derivation of dynamical boundary conditions, mixed Euler-Lagrange description of fluid-structure interaction, method of modal decomposition, qualitative and numerical research of system behavior. We investigate system behavior of pipeline on moving foundation, for liquid flow with velocities, which are in a vicinity of critical velocities of liquid flow or exceed them, Different variants of foundation motion includes vibrations, rotation. Investigation showed the presence of alternative equilibrium state, near which pipeline oscillations occur for certain ranges of velocities of liquid flow.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 94
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 94
Мова статті: 
English
Права: 
Автори передають журналу право першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 January 2016
Номер збірника: 
Університет автора: 
Taras Shevchenko Kiev National University, Kiev Glushkova avenue, 4-e, Kiev, 03680
References: 
  1. Limarcheko V.O. Vibrations of pipeline with liquid on combinational vibration excitation // Nonlinear Oscillations, 2013. – Vol. 16. – № 3– P. 367-373
  2. Ibrahim R.A. Overview of Mechanics of Pipes Conveying Fluids—Part I: Fundamental Studies/ Ibrahim R.A. // Journal of Pressure Vessel Technology, 2010.– Vol. 132,–P. 034001-0340032. URL: http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~ernesto/S2012/EP/MaterialsforStudents/Marderness/Ibrahim2011-P1.pdf
  3. Ibrahim R.A. Mechanics of Pipes Conveying Fluids—Part II: Applications and Fluidelastic Problems // Journal of Pressure Vessel Technology, 2011.– Vol. 133,–P. 024001-0240030. URL: http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~ernesto/F2011/EP/MaterialsforStudents/Marderness/Ibrahim2011-P2.pdf
  4. Kuiper G.L. Experimental investigation of dynamic stability of a free hanging pipe conveying fluid / Kuiper G.L., Metrikine V.A. // Journal of Fluids and Structures, 2008. – № 24. – P. 541–558.
  5. Paidoussis M.P. Fluid-Structure Interactions: Slender Structures and Axial Flow V1. – Academic Press, Amsterdam, The Netherlands, 1998.– 572 p.
  6. Paidoussis M.P. Fluid-Structure Interactions: Slender Structures and Axial Flow V2. – Academic Press, Amsterdam, The Netherlands, 2004.– 806 p.