ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONDUCTING STRUCTURAL MECHANICS
Автор(и): 
В.А. Баженов
О.В. Шишов
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A.
Shishov O.V.
Ключові слова (укр): 
будівельна механіка, комплекс, тестування, знання, студенти
Ключові слова (рус): 
строительная механика, комплекс, тестирование, знания, студенты
Ключові слова (англ): 
structural mechanics, complex, testing, knowledge, students
Анотація (укр): 
Стаття присвячена огляду оригінальних програмних засобів, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.
Анотація (рус): 
Статья посвящена обзору оригинальных программных средств, разработанных на кафедре строительной механики Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА), и в течение многих лет используются в учебном процессе.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the review of the original software tools developed at the Department of Construction Mechanics of the Kiev National University of Construction and Architecture (KNUBA) and for many years used in the educational process.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2017, номер 98
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2017, номер 98
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2017, number 98
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 January 2018
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1.        Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник ‑ К.: ВІПОЛ, 2013. – 896 с.2.        Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2010 р. – 504 с.
References: 
1.      Bazhenov V.A., Perelmuter A.V., Shishov O.V. Budivel`na mehanika. Komp'yuterni tehnologiyi i modelyuvannya (Structural mechanics. Computer technology and simulation). Pidruchny`k ‑ K.: VIPOL, 2013. - 896 p.2.      Bazhenov V.A., Ivanchenko G.M., Shishov O.V., Piskunov S.O. Budivel`na mexanika. Rozraxunkovi vpravy`. Zadachi. Komp'yuterne testuvannya (Structural mechanics. Estimated Exercise. Tasks Computer testing). ‑ Navchal`ny`j posibny`k. ‑ K.: Caravela, 2010. ‑ 504 p.