Динамічний аналіз роликової формувальної установки з кривошипно-шатунним привідним механізмом

Заголовок (російською): 
Динамический анализ роликовой формовочной установки с кривошипно-шатунным приводным механизмом
Заголовок (англійською): 
Dynamic analysis of a roller molding unit with a crankshaft actuator
Автор(и): 
Ловейкін В.С.
Почка К.І.
Ромасевич Ю.О.
Почка О.Б.
Автор(и) (англ): 
Loveikin V.S.
Pochka K.I.
Romasevich Yu.O.
Pochka O.B.
Ключові слова (укр): 
роликова формувальна установка, привідний механізм, зусилля, момент, жорсткість приводу, дисипація
Ключові слова (рус): 
роликовая формовочная установка, приводной механизм, усилие, момент, жёсткость привода, диссипация
Ключові слова (англ): 
roller molding unit, driving mechanism, effort, moment, rigidity of the drive, dissipation.
Анотація (укр): 
Для роликової формувальної установки з кривошипно-шатунним привідним механізмом розраховано навантаження в елементах її конструкції та приводу, визначено функцію зміни необхідного крутного моменту для забезпечення процесу ущільнення виробів з будівельних сумішей із врахуванням дисипації привідного механізму. Встановлено залежність моменту у муфті приводу від величини коефіцієнта дисипації, розраховано функції зміни кінематичних характеристик установки при різних значеннях коефіцієнта дисипації, визначено рекомендовані величини жорсткості та коефіцієнта дисипації.
Анотація (рус): 
Для роликовой формовочной установки с кривошипно-шатунным приводным механизмом рассчитаны нагрузки в элементах её конструкции и привода, определена функция изменения необходимого крутящего момента для обеспечения процесса уплотнения изделий из строительных смесей с учётом диссипации приводного механизма. Установлена зависимость момента в муфте привода от величины коэффициента диссипации, рассчитаны функции изменения кинематических характеристик установки при разных значениях коэффициента диссипации, определены рекомендованные величины жёсткости и коэффициента диссипации.
Анотація (англ): 
For roller forming installation with the driving mechanism with a crank and the connecting rod loadings in elements of its design and the drive are calculated, function of change of necessary torque for ensuring process of consolidation of products of construction mixes taking into account dissipation of the driving mechanism is defined. The dependence of the moment is installed in the drive coupling from dissipation coefficient size, functions of change of kinematic characteristics of installation at different values of coefficient of dissipation are calculated, the recommended sizes of rigidity and coefficient of dissipation are determined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2019, number 102
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
19 June 2019
Номер збірника: 
Університет автора: 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041; Київський національний університет будівництва і архітектури Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, Україна, 03037
Литература: 
1.     Гарнець В.М. Прогресивні бетоноформуючі агрегати і комплекси / В.М. Гарнець - К.: Будівельник, 1991. - 144 с.2.     Гарнець В.М. Бетоноформувальні агрегати. Конструктивно-функціональні схеми, принцип дії, основи теорії : Монографія / В.М. Гарнець, С.В. Зайченко, Ю.В. Човнюк, В.О. Шаленко, Я.С. Приходько – К.: Інтерсервіс, 2015. – 238 с.3.     Кузин В.Н. Технология роликового фор-мования плоских изделий из мелкозернистых бетонов: автореф. дис. канд. техн. наук / В.Н. Кузин - М.: Моск. инж.-строит. ин-т. - 1981. - 20 с.4.     Рюшин В.Т. Исследование рабочего процесса и разработка методики расчета машин роликового формования бетонных смесей: дис. ... канд. техн. наук / В.Т. Рюшин – К.: Киев. инж.-строит. ин-т. – 1986.5.     Назаренко І.І. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами : Монографія / І.І. Назаренко, В.М. Смірнов, Л.Є. Пелевін, А.В. Фомін, А.Т. Свідерський, О.О. Костенюк, М.М. Ручинський, О.П. Дєдов, О.М. Гаркавенко, І.Ю. Мартинюк – К.: МП Леся, 2013. – 188 с.6.     Zaichenko S. Development of a geomechanic complex for geotechnical monitoring contour mine groove / S. Zaichenko, V. Shalenko, N. Shevchuk, V. Vapnichna // Eastern-European J. Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3/9 (87). – P. 19-25. DOI: 10.155/1729-4061.2017.102067.7.     Гарнець В.М. Теорія і практика створення бетоноформувальних агрегатів (БФА) /         В.М. Гарнець, Ю.В. Човнюк, С.В. Зайченко, В.О. Шаленко, Я.С. Приходько // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 83. – С. 49-54.8.     Гарнець В.М. Розробка науково-практичних рекомендацій по створенню бетоноформуючих агрегатів (БФА) / В.М. Гарнець, С.В. Зайченко, Я.С. Приходько, В.О. Шаленко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 46-52.9.     Зайченко С.В. Енергетичний аналіз процесу роликового ущільнення / С.В. Зайченко,     С.П. Шевчук, В.М. Гарнець // Енергетика: Економіка, технологія, екологія. – 2012. –        № 1 (30). – С. 77-83.10.  Зайченко С.В. Тривимірне моделювання процесу роликового ущільнення стовбурного кріплення / С.В. Зайченко, С.П. Шевчук, В.М. Гарнець // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 40-45.11.  Приходько Я.С. Взаємоузгодженість роботи механізмів при ролико-екструзійному формуванні багатопустотних виробів / Я.С. Приходько, В.М. Гарнець // Галузеве машинобудування, будівництво. – 2012. – № 1 (31). – С. 305-310.12.  Ловейкін В.С. Динамічний аналіз роликової формовочної установки з рекупераційним приводом / В.С. Ловейкін, К.І. Почка // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин: Пр. І-ї Міжнародної науково-технічної конференції (DSR AM-I). - Тернопіль, 2004. – С. 507-514.13.  Ловейкин В.С. Синтез кулачкового приводного механизма роликовой формовочной установки с комбинированным режимом движения по ускорению третьего порядка / В.С. Ловейкин, К.И. Почка // Международный научно-технический журнал «Наука и техника». – Минск: БНТУ, 2017. – Т. 16, № 3. – С. 206–214. DOI: 10.21122/2227-1031-2017-16-3-206-214.14.  Ловейкін В.С. Визначення навантажень в елементах роликових формувальних установок / В.С. Ловейкін, К.І. Почка. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. –  Вип. 88. – С. 15-20.15.  Ловейкін В.С. Аналіз нерівномірності руху роликової формовочної установки з кривошипно-шатунним приводом / В.С. Ловейкін, К.І. Почка, Д.А. Паламарчук // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сборник научных трудов «Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование». – Днепропетровск: ПГСА, 2005. – № 33. – С. 157-169.16.  Орлов И.Н. Электротехнический справочник Т. 2. Электротехнические изделия и устройства / Под ред. профессоров МЭИ. – 7-е изд., испр. и доп. – М: Энергоатомиздат,   1986. – 712 с.17.  Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов / А.Е. Шейнблит – М.: Высш. шк., 1991. – 432 с.18.  Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации / Ю.И. Дегтярев – М.: Советское радио, 1980. – 272 с.19.  Реклейтис Г. Оптимизация в технике. В 2-х кн. Кн. 1. Пер. с англ. / Г. Реклейтис,          А. Рейвиндран, К. Рэгсдел – М.: Мир, 1986. – 352 с.20.  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / И.И. Артоболевский – М.: Наука. – 1975. – 640 с.
References: 
1.     Garnec V.M. Progresivnі betonoformujuchі agregati і kompleksi (Progressive concrete the forming units and complexes) / V.M. Garnec – K.: Budіvelnik, 1991. – 144 s.2.     Garnec V.M. Betonoformuval'nі agregati. Konstruktivno-funkcі-onal'nі shemi, princip dіyi, osnovi teorіyi: Monohrafiia (Concrete the forming units. Constructive and functional to the scheme, principle of action, theory basis: Monograph) / V.M. Garnec, S.V. Zajchenko, Ju.V. Chovnjuk, V.O. Shalenko, Ja.S. Prihodko – K.: Іnterservіs, 2015. – 238 s.3.     Kuzin V.N. Tehnologija rolikovogo formovanija ploskih izdelij iz melkozernistyh betonov (Technology of roller formation of flat articles from fine-grained concrete). Avtoref. dis… kand. nauk (Abstract of the thesis of the candidate of science) / V.N. Kuzin – M.: Moscow construction institute. – 1981. – 20 s.4.     Rjushin V.T. Issledovanie raboche-go processa i razrabotka metodiki rascheta mashin rolikovogo formovanija betonnyh smesej (Research of working process and development of a method of calculation of cars of roller formation of concrete mixes). Dis…. kandidata tehn. nauk. (Thesis of Candidate of Technical Sciences) / V.T. Rjushin – K.: Kyiv construction institute. – 1986.5.     Nazarenko І.І. Osnovi teorіі ruhu zemlerijnih і ushhіl'njuval'nih mashin budіndustrіі z kerovanimi u chasі optimal'nimi parametrami: Monohrafiia (Bases of the theory of the movement of the digging and condensing cars of the construction industry with the optimum parameters operated in time: Monograph) / І.І. Nazarenko, V.M. Smіrnov, L.Jе. Pelevіn, A.V. Fomіn, A.T. Svіders'kij, O.O. Kostenjuk, M.M. Ruchins'kij, O.P. Djedov, O.M. Garkavenko, І.Ju. Martinjuk – Kyiv: MP Lesja, 213. – 188 s.6.     Zaichenko S. Development of a geomechanic complex for geotechnical monitoring contour mine groove / S. Zaichenko, V. Shalenko, N. Shevchuk, V. Vapnichna // Eastern-European J. Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3/9 (87). – P. 19-25. DOI: 10.155/1729-4061.2017.102067.7.     Garnec V.M. Teorіja і praktika stvorennja betonoformuval'nih agregatіv (BFA) (Theory and practice of creation of units of formation of concrete) / V.M. Garnec, Ju.V. Chovnjuk, S.V. Zajchenko, V.O. Shalenko, Ja.S. Prihod'ko // Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini. – K.: KNUBA, 2014. – Vyp. 83. – S. 49-54.8.     Garnec V.M. Rozrobka naukovo-praktichnih rekomendacіj po stvorennju betonoformujuchih agregatіv (BFA) (Development of scientific and practical recommendations about creation of units of formation of concrete) / V.M. Garnec, S.V. Zajchenko, Ja.S. Prihod'ko, V.O. Shalenko // Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini. – K.: KNUBA, 2012. – Vyp. 79. – S. 46-52.9.     Zajchenko S.V. Energetichnij analіz procesu rolikovogo ushhіl'nennja (Power analysis of process of roller consolidation) / S.V. Zajchenko, S.P. Shevchuk, V.M. Garnec // Energetika: Ekonomіka, tehnologіja, ekologіja. – 2012. – No. 1 (30). – S. 77-83.10.  Zajchenko S.V. Trivimіrne modeljuvannja procesu rolikovogo ushhіl'nennja stovburnogo krіplennja (Three-dimensional modeling of process of roller consolidation of column fastening) / S.V. Zajchenko, S.P. Shevchuk, V.M. Garnec // Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini. – K.: KNUBA, 2012. – Vyp. 79. – S. 40-45.11.  Prihod'ko Ja.S. Vzaєmouzgodzhenіst' roboti mehanіzmіv pri roliko-ekstruzіjnomu formuvannі bagatopustotnih virobіv (Interconsistency of operation of mechanisms at roller and extrusive formation of multihollow products) / Ja.S. Prihod'ko, V.M. Garnec // Galuzeve mashinobuduvannja, budіvnictvo. – 2012. – № 1 (31). – S. 305-310.12.  Loveіkіn V.S. Dinamіchnij analіz rolikovoі formovochnoі ustanovki z rekuperacіjnim privodom (The dynamic analysis of roller forming installation with the rekuperativ drive) / V.S. Loveіkіn, K.І. Pochka // Dinamіka, mіcnіst' і nadіjnіst' sіl's'kogospodars'kih mashin: Pr. І-і Mіzhnarodnoі naukovo-tehnіchnoі konferencіі (DSR AM-I) (Dynamics, durability and reliability of farm vehicles. Works of the first International scientific and technical conference (DSR     AM-I)). – Ternopіl', 2004. – S. 507-514.13.  Loveіkin V.S. Sintez kulachkovogo privodnogo mehanizma rolikovoj formovochnoj ustanovki s kombinirovannym rezhimom dvizhenija po uskoreniju tret'ego porjadka (Synthesis of camshaft driving mechanism in roller molding installation with combined motion mode according to acceleration of third order) / V.S. Loveіkіn, K.І. Pochka // Mezhdunarodnyj nauchno-tehnicheskij zhurnal «Nauka i tehnika» (International scientific and technical magazine «Science & Technique»). – Minsk: Belarusian National Technical University. – Т. 16, No 3. – S. 206-214. DOI:10.21122/2227-1031-2017-16-3-206-214.14.  Loveіkіn V.S. Viznachennja navantazhen' v elementah rolikovih formuval'nih ustanovok (Definition of loadings in elements of roller forming installations) / V.S. Loveіkіn, K.І. Pochka //  Zbіrnik naukovih prac' Ukraїns'koі derzhavnoі akademіі zalіznichnogo transportu (Collection of scientific works of Ukrainian state academy of railway transport). – Harkіv: UkrDAZT, 2008. –  Vyp. 88. – S. 15-20.15.  Loveіkіn V.S. Analіz nerіvnomіrnostі ruhu rolikovoї formovochnoї ustanovki z krivoshipno-shatunnim privodom (The analysis of unevenness of the movement of roller forming installation about a crank connecting rod the drive) / V.S. Loveіkіn, K.І. Pochka, D.A. Palamarchuk // Stroitel'stvo. Materialovedenie. Mashinostroenie (Construction. Materials science. Mechanical engineering). Sbornik nauchnyh trudov «Intensifikacija rabochih processov stroitel'nyh i dorozhnyh mashin. Serija: Podyomno-transportnye, stroitel'nye i dorozhnye mashiny i oborudovanie» (Collection of scientific works "Intensification of working processes of construction and road cars. Series: Hoisting-and-transport, construction and road machines and equipment"). – Dnіpropetrovsk: Dnieper state construction academy, 2005. – No 33. – S.157-169.16.  Orlov I.N. Jelektrotehnicheskij spravochnik T. 2. Jelektrotehnicheskie izdelija i ustrojstva (Electrotechnical reference book of T. 2. Electrotechnical products and devices). – M.: Jenergoatomizdat, 1986. – 712 s.17.  Shejnblit A.E. Kursovoe proektirovanie detalej mashin: Uchebnoe posobie dlja tehnikumov (Course design of details of cars: Manual for technical schools) / A.E. Shejnblit – Moscow, Vysshaja shkola, 1991. – 432 s.18.  Degtyarev Yu.I. Metody optimizacii (Optimization methods) / Yu.I. Degtyarev – M.: Sovetskoe radio, 1980. – 272 s.19.  Rekleytis G. Optimizacija v tehnike. V 2-h knigah. Kniga 1. (Optimization in the equipment. In 2 books. Book 1). Translation from English / G. Rekleytis, A. Reyvindran, K. Regsdel – M.: Mir, 1986. – 352 s.20.  Artobolevskij I.I. Teorija mehanizmov i mashin (Theory of mechanisms and cars) / I.I.  Artobolevskij – M.: Nauka, 1975. – 640 s.