Особливості використання розумних технологій в будівництві

Заголовок (російською): 
Oсобенности применения умных технологий в строительстве
Заголовок (англійською): 
Features of application of smart technologies in construction
Автор(и): 
Хлапонін Ю.І.
Селюков О.В.
Хлапонін Д.Ю.
Пальчик С.П.
Автор(и) (англ): 
Khlaponin Yu.
Selyukov O.
Khlaponin D.
Palchik S.
Ключові слова (укр): 
: розумні технології, розумний дім, енергоефективність, екологія, безпека, альтернативні джерела енергії
Ключові слова (рус): 
умные технологии, умный дом, энергоэффективность, экология, безопасность, альтернативные источники энергии
Ключові слова (англ): 
smart technologies, smart home, energy efficiency, ecology, safety, alternative energy sources
Анотація (укр): 
Дослідження аспектів використання смарт-технологій в будівництві. Ця технологія виникла в ІТ-галузі з появою цифрових пристроїв. До цього часу ця технологія вкладалася головним чином у концепцію «розумного будинку» з цифровими технологіями управління. Потім розумні технології поширились на технологію енергоефективного житла та його обслуговування. Сьогодні ця технологія також включає технології екологічного та енергозберігаючого будівництва, тобто розумні технології для будівництва, насамперед, модульні. Таким чином, розумна технологія в будівництві в будь-якому сенсі означає організацію «розумного», тобто здорового, економічного, безпечного та комфортного житла людини на всіх етапах його життєвого циклу. Сплеск інтересу до "розумних" будинків та технологій є наслідком глобальної "цифровізації" людського життя. У 2017 році Україна прийняла Закон «Про енергоефективність будівель», який визначає правові, соціально-економічні та організаційні принципи діяльності у сфері енергоефективності будівель та спрямований на зменшення споживання енергії в будинках. Цей закон визначає основні принципи державної політики України у цій галузі, а саме: забезпечення належного рівня енергоефективності будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм та правил; стимулювання зменшення споживання енергії в будівлях; забезпечення зменшення викидів парникових газів в атмосферу; створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності будівель; забезпечення теплової модернізації будівель, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії; розробка та реалізація національного плану збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням енергії. У статті розглянуто п’ять областей реалізації цих вимог - енергетична незалежність, екологічність, комфорт, економія та безпека. Найефективніше, з точки зору мінімізації компонентів технологічного процесу та економічної ефективності реалізованого проекту, ці принципи можуть бути реалізовані з використанням матеріалів та технологій, які можуть інтегрувати ці вимоги в один комплекс. При реалізації вимог, викладених у вищезазначених чотирьох областях, при використанні інтелектуальних технологій у будівництві як матеріалу, що поєднує ці сфери, можна пропонувати вироби на основі базальтових волоконних та напівжорстких теплоізоляційних плит, матів, джгутів та інших матеріалів. Ці матеріали можуть бути використані при розробці частини вимог п'ятого напрямку - безпеки. Вони впроваджені в розробку екологічної безпеки житла, вогнестійкості будівлі, біологічної безпеки матеріалу, якості повітря в приміщеннях та інших аспектів розумних технологій.
Анотація (рус): 
Исследование аспектов использования умных технологий в строительстве. Эта технология зародилась в ИТ-индустрии с появлением цифровых устройств. До сих пор эта технология вкладывалась в основном в концепцию «умного дома» с технологиями цифрового управления. Затем умные технологии распространились на технологии энергоэффективного жилья и его обслуживания. Сегодня в эту технологию входят также технологии экологического и энергосберегающего строительства, то есть интеллектуальные технологии для строительства, в первую очередь, модульные. Таким образом, интеллектуальные технологии в строительстве в любом смысле означают организацию «умного», т.е. здорового, экономичного, безопасного и комфортного жилья человека на всех этапах его жизненного цикла. Всплеск интереса к «умным» домам и технологиям - следствие глобальной «цифровизации» человеческой жизни. В 2017 году Украина приняла Закон «Об энергоэффективности зданий», который определяет правовые, социально-экономические и организационные принципы деятельности в области энергоэффективности зданий и направлен на снижение потребления энергии в зданиях. Этот закон определяет основные принципы государственной политики Украины в этой сфере, а именно: обеспечение надлежащего уровня энергоэффективности зданий в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, нормами и правилами; стимулирование снижения потребления энергии в зданиях; обеспечение снижения выбросов парниковых газов в атмосферу; создание условий для привлечения инвестиций с целью реализации мероприятий по повышению энергоэффективности зданий; обеспечение тепловой модернизации зданий, стимулирование использования возобновляемых источников энергии; разработка и реализация национального плана по увеличению количества зданий с почти нулевым потреблением энергии. В статье рассматриваются пять направлений реализации этих требований - энергонезависимость, экологичность, комфорт, экономичность и безопасность. Наиболее эффективно, с точки зрения минимизации составляющих технологического процесса и рентабельности реализуемого проекта, эти принципы могут быть реализованы с использованием материалов и технологий, позволяющих объединить эти требования в один комплекс. При реализации требований, изложенных в вышеуказанных четырех областях, при использовании интеллектуальных технологий в строительстве в качестве материала, объединяющего эти области, можно предоставлять изделия на основе жестких и полужестких теплоизоляционных плит из базальтового волокна, матов, жгутов и других материалов. материалы. Эти материалы могут быть использованы при разработке части требований пятого направления - безопасности. Они реализованы в разработке экологической безопасности жилья, огнестойкости здания, биологической безопасности материала, качества воздуха в помещениях и других аспектов интеллектуальных технологий.
Анотація (англ): 
A study of aspects of the use of smart technologies in construction. This technology originated in the IT industry with the advent of digital devices. Until now, this technology has been invested primarily in the concept of "smart home" with digital control technologies. Then smart technologies spread to the technology of energy-efficient housing and its maintenance. Today, this technology also includes technologies of ecological and energy-saving construction, i.e. smart technologies for the construction of, first of all, modular. Thus, smart technology in construction in any sense means the organization of "smart", i.e. healthy, economical, safe and comfortable human housing at all stages of its life cycle. The surge in interest in "smart" homes and technology is a consequence of the global "digitalization" of human life. In 2017, Ukraine adopted the Law “On Energy Efficiency of Buildings”, which defines the legal, socio-economic and organizational principles of activities in the field of energy efficiency of buildings and aims to reduce energy consumption in buildings. This law defines the basic principles of state policy of Ukraine in this area, namely: ensuring the appropriate level of energy efficiency of buildings in accordance with technical regulations, national standards, norms and rules; stimulating the reduction of energy consumption in buildings; ensuring the reduction of greenhouse gas emissions into the atmosphere; creating conditions for attracting investments in order to implement measures to ensure increase the energy efficiency of buildings; ensuring thermal modernization of buildings, stimulating the use of renewable energy sources; development and implementation of a national plan to increase the number of buildings with close to zero energy consumption. The article considers five areas of implementation of these requirements - energy independence, environmental friendliness, comfort, economy and safety. Most effectively, in terms of minimizing the components of the technological process, and the cost-effectiveness of the implemented project, these principles can be implemented using materials and technologies that can integrate these requirements in one complex. When implementing the requirements laid down in the above four areas when using smart technologies in construction as a material that combines these areas, it is possible to provide products based on basalt fiber-rigid and semi-rigid thermal insulation boards, mats, harnesses and other materials. These materials can be used in the development of part of the requirements of the fifth direction - security. They are implemented in the development of environmental safety of housing, fire resistance of the building, biological safety of the material, indoor air quality and other aspects of smart technologies.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 105
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 November 2020
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, 03037; State University of Telecommunications, 7 Solomyanska Street, Kyiv, Ukraine, 03110
Литература: 
 1. What is smart technology. // [Electronic resource] - Access mode: https://techsad.com/aksessuary/chto-takoe -smart-tehnologiya / (access date: 14.05.2020).
 2. Energy efficient house: rules for building energy-efficient cottages. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.maximuscentr.com.ua/enerhoefektyvnyi-budynok (access date: 14.05.2020).
 3. Canestri I. Hotel Citizen: affordable luxury / I. Canestri // Lifestyle. - 2013. - № 9. - P. 47-51.
 4. Korobkin A. Hotel-konstruktor: nove slovo v hotelnomu budivnytstvi Hotel-constructor: a new word in hotel building / A. Korobkin // Suchasnyi hotel. - 2015. - № 6. - Р. 56-58.
 5. Rating of smart cities in the world for 2019. - [Electronic resource]. - Access mode: https://spilno.org/article/reitynh-rozumnykh-mist-svitu (access date: 14.05.2020).
 6. Iler R.K. Kolloidnaya himiya kremnezema i silikatov (Colloidal chemistry of silica and silicates). - Moskva: Gosstroyizdat, 1959. - 288 s.
 7. Mitsyuk G.M. Povedinka kremnezemu v hidrotermalnykh umovakh (Behavior of silica in hydrothermal conditions). – K.: Naukova dumka, 1971.
 8. Abrahamyan A.V. Izuchenie protsessa vyischelachivaniya steklovidnyih bazaltov (Study of the process of leaching of vitreous basalts). - Steklo i keramika, 1963. - № 7.
 9. Dmitrov M.V. Application of smart-technologies in the educational process.
 10. Methods of application of SMART Board technology in the educational process: a textbook / G.F. Bonch-Bruevich, VO Abramov, TI Kosenko. - K .: KMPU named after B.D. Grinchenko, 2007. - 102 p.
 11. Semenikhina O.V. New paradigms in the field of education in the transition to SMART-society [Electronic resource] Access mode:http: // irbis-nbuv.gov.ua
 12. Yakubov S. Rozumni tekhnolohii ta navchalni materialy (SMART technologies and educational materials) / S. Yakubov, J. Yakinin // Hi-Tech at school. - 2011. - № 3 - 4.
 13. Smart-technologies in Ukraine and the world [Electronic resource]. - Access mode: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/
 14. Kodenska M., Sokolyuk K. Prospects and problems of smart-technologies development in Ukraine.
 15. "Smart-technologies in energy and electronics - 2020". V International Scientific and Technical Conference.
 16. Zakharova M.V. Ponomar A.B. Dosvid budivnytstva budivel ta sporud za modulnoiu tekhnolohiieiu (Experience in construction of buildings and structures using modular technology). – Budivnytstvo. Aarkhitektura.
 17. Lisnyak S.M. «Smart technologies in education ».
 18. Tverdokhlib I.A. Rozumni tekhnolohii yak osnova formuvannia suchasnykh tendentsii v osviti (Smart technologies as a basis for the formation of modern trends in education)». - Pedahohichni nauky. 2017 № 1 (13).
 19. Kim K. Ubiquitous Learning Supporting System for Future Classroom in Korea / K. Kim // Proc. Soc. for Information Technology and Teacher Education Int'l Conf., K.McFerrin et al., eds. - 2008, Mar. - R. 2648–2657.
 20. Smart technologies in Ukraine and the world [Electronic resource] - Access mode: http // molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/
 21. Smart technologies will change the education system [Electronic resource] - Access mode: http://trainings.ru/library/education_experience/?id=14024
 
References: 
 1. What is smart technology. // [Electronic resource] - Access mode: https://techsad.com/aksessuary/chto-takoe -smart-tehnologiya / (access date: 14.05.2020).
 2. Energy efficient house: rules for building energy-efficient cottages. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.maximuscentr.com.ua/enerhoefektyvnyi-budynok (access date: 14.05.2020).
 3. Canestri I. Hotel Citizen: affordable luxury / I. Canestri // Lifestyle. - 2013. - № 9. - P. 47-51.
 4. Korobkin A. Hotel-konstruktor: nove slovo v hotelnomu budivnytstvi Hotel-constructor: a new word in hotel building / A. Korobkin // Suchasnyi hotel. - 2015. - № 6. - Р. 56-58.
 5. Rating of smart cities in the world for 2019. - [Electronic resource]. - Access mode: https://spilno.org/article/reitynh-rozumnykh-mist-svitu (access date: 14.05.2020).
 6. Iler R.K. Kolloidnaya himiya kremnezema i silikatov (Colloidal chemistry of silica and silicates). - Moskva: Gosstroyizdat, 1959. - 288 s.
 7. Mitsyuk G.M. Povedinka kremnezemu v hidrotermalnykh umovakh (Behavior of silica in hydrothermal conditions). – K.: Naukova dumka, 1971.
 8. Abrahamyan A.V. Izuchenie protsessa vyischelachivaniya steklovidnyih bazaltov (Study of the process of leaching of vitreous basalts). - Steklo i keramika, 1963. - № 7.
 9. Dmitrov M.V. Application of smart-technologies in the educational process.
 10. Methods of application of SMART Board technology in the educational process: a textbook / G.F. Bonch-Bruevich, VO Abramov, TI Kosenko. - K .: KMPU named after B.D. Grinchenko, 2007. - 102 p.
 11. Semenikhina O.V. New paradigms in the field of education in the transition to SMART-society [Electronic resource] Access mode:http: // irbis-nbuv.gov.ua
 12. Yakubov S. Rozumni tekhnolohii ta navchalni materialy (SMART technologies and educational materials) / S. Yakubov, J. Yakinin // Hi-Tech at school. - 2011. - № 3 - 4.
 13. Smart-technologies in Ukraine and the world [Electronic resource]. - Access mode: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/
 14. Kodenska M., Sokolyuk K. Prospects and problems of smart-technologies development in Ukraine.
 15. "Smart-technologies in energy and electronics - 2020". V International Scientific and Technical Conference.
 16. Zakharova M.V. Ponomar A.B. Dosvid budivnytstva budivel ta sporud za modulnoiu tekhnolohiieiu (Experience in construction of buildings and structures using modular technology). – Budivnytstvo. Aarkhitektura.
 17. Lisnyak S.M. «Smart technologies in education ».
 18. Tverdokhlib I.A. Rozumni tekhnolohii yak osnova formuvannia suchasnykh tendentsii v osviti (Smart technologies as a basis for the formation of modern trends in education)». - Pedahohichni nauky. 2017 № 1 (13).
 19. Kim K. Ubiquitous Learning Supporting System for Future Classroom in Korea / K. Kim // Proc. Soc. for Information Technology and Teacher Education Int'l Conf., K.McFerrin et al., eds. - 2008, Mar. - R. 2648–2657.
 20. Smart technologies in Ukraine and the world [Electronic resource] - Access mode: http // molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/
 21. Smart technologies will change the education system [Electronic resource] - Access mode: http://trainings.ru/library/education_experience/?id=14024