МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНИХ ОБОЛОНОК ПРИ УДАРНИХ ТА ІМПУЛЬСНИХ ВПЛИВАХ

Заголовок (російською): 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАТЯНУТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ УДАРНЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Заголовок (англійською): 
TECHNIQUE TO STUDY STRETCHED MEMBRANES IN SHOCK AND IMPULSE ACTION
Автор(и): 
А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух
Автор(и) (англ): 
Lehostayev A.D., Grechukh N.A.
Ключові слова (укр): 
оболонка, ударні навантаження, перехідний процес, шарова частина тензора напружень, ідеальна пластичність
Ключові слова (рус): 
оболочка, ударные нагрузки, переходной процес, шаровая часть тензора напряжений, идеальная пластичность
Ключові слова (англ): 
shell, impact load, transition process, ball part of stress tensor, perfect plastisiti
Анотація (укр): 
Викладена постановка задачі щодо аналізу реакцій оболонки на ударні навантаження з урахуванням суттєвої нелінійності матеріалу оболонки Приведені теоретичні положення дають змогу побудувати ефективні алгоритми розв’язання задач динаміки оболонкових конструкцій.
Анотація (рус): 
Изложена постановка задачи по анализу реакций оболочки на ударные нагрузки с учетом имеющейся нелинейности материала оболочки. Приведенные теоретические положения дают возможность построить эффективные алгоритмы решения задач динамики оболочечных конструкций.
Анотація (англ): 
Formulation of the problem in analyzing reactions to shell shock considering material nonlinearity shell material is described. These theoretical positions make it possible to build efficient algorithms for solving problems of dynamics of shell structures.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2014. № 93
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 March 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературныхгидродинамических явлений. М., «Наука», 1966.2. Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и детонационные волны. Методыисследования. - Изд-во МГУ, 1990. - 256 с.
References: 
1. Zel'dovych Ya.B., Rayzer Yu.P. Fyzyka udarnikh voln y visokotemperaturnikhhydrodynamycheskykh yavlenyy. M., «Nauka», 1966.2. Selyvanov V.V., Solov'ev V.S., Sisoev N.N. "Udarnie y detonatsyonnie volnы. Metodiyssledovanyya": yzd-vo MHU, 1990. - 256 s.