МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ СТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТА ТЕРМО- ПРУЖНОСТІ НА ОСНОВІ МССЕ

Заголовок (російською): 
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАДАЧ СТАЦИОНАРНОЙ ТЕП- ЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕРМОУПРУГОСТИ НА ОСНОВЕ МСКЭ
Заголовок (англійською): 
METHOD OF SOLUTION OF AXISYMMETRIC STATIONARY HEAT CONDUCTION AND THERMOELASTICITY PROBLEM BASED ON MSFE
Автор(и): 
В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк
Автор(и) (англ): 
Andriievskyi V., Maximjuk Yu.
Ключові слова (укр): 
теплопровідність, термопружність, вісесиметричні тіла, моментна схе- ма скінченних елементів (МССЕ)
Ключові слова (рус): 
теплопроводность, термоупругость, осесимметричные тела, моментная схема конечных элементов
Ключові слова (англ): 
thermal conductivity, thermoelasticity, axisymmetric body, the moment scheme of finite elements
Анотація (укр): 
Наведені основні розрахункові співвідношення вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності в криволінійній системи координат. На базі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення для визначення температурних деформацій. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності результатів.
Анотація (рус): 
Приведены основные расчетные соотношения осесимметричных задач стационарной теплопроводности и термоупругости в криволинейной системе координат. На основании основных положений моментной схемы конечных элементов (МСКЭ) получены соотношения для определения температурных деформаций. Проведены численные исследования для подтверждения достоверности результатов.
Анотація (англ): 
The basic design formulas in a curvilinear coordinate system for axisymmetric stationary heat conduction and thermoelasticity problems are given. A relations for the thermal deformations determination are obtained on the basis of the moment finite element scheme ( MSFE ) main provisions. Numerical studies to results validation are made.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2014. No 93
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 March 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київский національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Сахаров А.С. Метод конечных элементов в механике твердых тел / А.С.Сахаров, В.Н. Кислоокий, В.В. Киричевский. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.
 1. Блох В. И. Теория упругости / В. И. Блох. – Х. : Изд. Харьковск. Гос. Университета, 1964. – 484 с.
 2. Коваленко А. Д. Основы термоупругости / А. Д. Коваленко. – К. : Наук. думка, 1970. – 204 с. 
 3. Димніч А. Х. Теплопровідність : [навч. посібник] / А. Х. Димніч, О. А. Троянський – До- нецьк, 2003. – 370 с.
 4. Гуляр О.І. Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень / О. І. Гуляр, І. І. Солодей, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. - 2012. – Вип. 89. – С. 38-52.
 5. Рассказов А. О. Расчёт многослойной ортотропной пологой оболочки методом конеч- ных элементов / А. О. Рассказов // Прикл. механика.– 1978. – 14, No 8. – С. 51−56. 
 
References: 
 
 1. Saharov A.S. Metod konechnyh jelementov v mehanike tverdyh tel. “The Finite Element Method in Mechanics of Solids” / A.S. Saharov, V.N. Kislookij, V.V. Kirichevskij. – K. : Vishha shk., 1982. – 480 s.
 2. Bloh V.I. Teorija uprugosti. “Theory of Elasticity” / V. I. Bloh. – H. : Izd. Har'kovsk. Gos. Universiteta, 1964. – 484 s.
 3. Kovalenko A.D. Osnovy termouprugosti. “Basics thermoelasticity” / A. D. Kovalenko. – K. : Nauk. dumka, 1970. – 204 s.
 4. Dymnich A.Kh. Teploprovidnist : [navch. posibnyk]. “Thermal conductivity [teach. user]”/ A. Kh. Dymnich, O.A. Troianskyi – Donetsk, 2003. – 370 s.
 5. Huliar O.I. Efektyvnist momentnoi skhemy skinchenykh elementiv (MSSE) v zadachakh zghynu ta z kontsentratoramy napruzhen. “The efficiency of moment scheme finite element (MSFE) in problems of bending and stress concentrators” / O. I. Huliar, I. I. Solodei, Iu. V. Maksym’iuk // Opir materialiv i teoriia sporud. 2012. – Vyp. 89. – S. 38 52.
 6. Rasskazov A.O. Raschjot mnogoslojnoj ortotropnoj pologoj obolochki metodom konechnyh jelementov. “Calculation of multilayer orthotropic shallow shell with the finite element method” / A. O. Rasskazov // Prikl. mehanika.– 1978. – 14, No 8. – S. 51−56.