РОЗРАХУНОК НА ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИНЧАСТО- ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ЗА МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Заголовок (російською): 
РАСЧЕТ НА СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПЛАСТИНЧАТО-ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕРЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРИ МЕТОДОМ КОНЕЧНИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Заголовок (англійською): 
CALCULATION ON FREE VIBRATIONS OF PLATE-SHELL CONSTRUCTION OF IRREGULAR STRUCTURE USING METHOD OF FINITE ELEMENTS
Автор(и): 
А.Д. Легостаєв, канд. техн. наук Н.А. Гречух О.О. Яковенко
Автор(и) (англ): 
Legostaev A.D., Grechukh N.A., Iakovenko O.O.
Анотація (укр): 
Наведені результати розв’язання задачі про власні коливання комбінованої нерегулярної конструкції, дискретна модель якої побудована на основі методу скінченних елементів. Розв’язок задачі виконано з використанням методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів.
Анотація (рус): 
Приведены результаты решения задачи о собственных колебаниях комбинированной нерегу- лярной конструкции, дискретная модель которой построена на основе метода конечных эле- ментов. Расчет выполнен с использованием метода подконструкций и редуцированных моде- лей фрагментов.
Анотація (англ): 
There are given results of solution of free vibrations of combined irregular construction, discrete model of which is made on the basis of finite elements method. A calculation is executed on the basis of method of subconstructions using reduced models of fragments.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. No 91
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 April 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О. Узагальнені координати редукованих моде- лей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури // Опір матеріа- лів і теорія споруд: наук.-тех.зб.-К.: КНУБА, 2010.-Вип. 85.- С.124-131
  2. Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О. Побудова розрахункових моделей МСЕ різ- номанітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого ста- ну від дії статичних і динамічних навантажень // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.- тех. збірн.- К.: КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 88-98.