РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ КРУГОВИХ ТА ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

Заголовок (російською): 
РАЗРЕШАЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ КРУГОВЫХ И ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Заголовок (англійською): 
ALLOWING RATIOS OF THE SEMI-ANALYTICAL FINITE ELEMENT METHOD FOR NON-UNIFORM CIRCULAR AND PRISMATIC BODIES OF THE DIFFICULT FORM
Автор(и): 
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Криль, С.В. Мицюк
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Gulyar O.І., Pyskunov S.O., Mytsyuk S.V.
Анотація (укр): 
Отримано матрицю жорсткості неоднорідного скінченого елемента із змінними геометричними і фізичними параметрами і довільними граничними умовами і досліджено достовірність отримуваних результатів моделювання неоднорідного напружено-деформованого стану.
Анотація (рус): 
Получена матрица жестокости неоднородного конечного элемента с переменными геометрическими и физическими параметрами и произвольными граничными предельными условиями. Исследована достоверность получаемых результатов моделирования неоднородного напряженно деформированного состояния.
Анотація (англ): 
The stiffness matrix of a non-uniform finite element with variable geometrical and physical parameters and any boundary conditions is received. The reliability of received results of non- uniform stress-strained state modeling is investigated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298с.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Мицюк С.В. Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми// Опір матеріалів і теорія споруд No 89, 2012.- С. 3-25.
  3. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел.- К.: Вища школа, 1982. - 480с.