РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ, НАВАНТАЖЕНИХ ЗМІННИМ ПО ДОВЖИНІ ТИСКОМ

Заголовок (російською): 
РЕШЕНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ТОЛСТОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРОВ НАГРУЖЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫМ ПО ДЛИНЕ ДАВЛЕНИЕМ
Заголовок (англійською): 
SOLUTION OF AXIALLY SYMMETRICAL TASK OF ELASTICITY THEORY FOR THICK-WALLED CYLINDERS LOADED LENGTHWISE BY FLUCTUATING STRESS
Автор(и): 
Гревцев О.К.
Автор(и) (англ): 
Grevtsev O.K., Gerashchenko O.V.
Анотація (укр): 
Отримано точне розв’язання у переміщеннях рівнянь теорії пружності для тіл обертання при осесиметричному навантаженні. Розв’язані задачі для порожнистих циліндрів, які перебувають під дією нормально доданих сил, відповідно до будь-якого закону на його внутрішніх та зовнішніх поверхнях. Краї циліндричної товстої оболонки порожнистого циліндра можуть бути закріплені по- різному. Розроблена теорія розв’язання задач з галузі теорії пружності у переміщеннях дає можливість знайти умови, за яких з’являються температурні зміни у тілах обертання під дією зовнішніх навантажень.
Анотація (рус): 
Получено точное решение в перемещениях уравнений теории упругости для тел вращения при осесимметричной нагрузке. Решены задачи для полых цилиндров, которые находятся под воздействием нормально прилагаемых сил, согласно любого закона, на его внутренней и внешней поверхностях. Края цилиндрической толстой оболочки, полого цилиндра могут быть закреплены по-разному. Разработанная теория решения задач из области теории упругости в перемещениях дает возможность обнаружить условия, при которых появляются температурные изменения в телах вращения под действием внешних нагрузок.
Анотація (англ): 
The exact solution in the shifts of equations of elasticity theory for axially symmetrical rotary bodies under symmetric loading is obtained. (At the symmetrical axis to a loading). Problems for hollow cylinders, which are under the influence of normally, applied forces on its interior and exterior surfaces, according to any law, are resolved. The edges of a cylindrical thick shell of the hollow cylinder can be fixed differently. The developed theory of tasks solution related to the elasticity theory in the shifts gives the opportunity to find out the conditions under which thermal changes in axially symmetrical rotary bodies under the influence of exterior loadings appear.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 October 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Том2. Под ред.. И.А. Биргера, Я.Г. Пановко. М.: Машиностроение, 1968. – 463 с.
  2. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1979. – 560 с.
  3. Жермен П. Курс механики сплошных сред. – М.: Высшая школа, 1983. – 399 с.
  4. Фен Дж. Машины, энергия, энтропия. – М.: Мир, 1986. – 336 с.
  5. Ландау Л.Д. и Лившиц Е. М. Теория упругости. – М.: Наука. 1987. – Т. VII. –246 c.