РОЗВИТОК НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ

Заголовок (російською): 
РАЗВИТИЕ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАССЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF SEMI-ANALYTICAL FINITE ELEMENT METHOD TO CALCULATE THE THREE-DIMENSIONAL BODIES WITH STRESS CONCENTRATORS
Автор(и): 
О.О. Шкриль
Автор(и) (англ): 
Shkryl O.
Ключові слова (укр): 
тріщина, спеціальний скінченний елемент, напіваналітичний метод скінченних елементів
Ключові слова (рус): 
трещина, специальный конечный элемент, полуаналитический метод конечных элементов
Ключові слова (англ): 
crack, special finite element, semi-analytical finite element method
Анотація (укр): 
Показані особливості дискретизації кругових та призматичних тіл з концентраторами напружень у вигляді вирізів і тріщин на основі напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ). Розроблено новий скінченний елемент (СЕ) для моделювання тріщини. Ефективність розроблених підходів апробована на тестових задачах.
Анотація (рус): 
Показаны особенности дискретизации круговых и призматических тел с концентраторами напряжений в виде вырезов и трещин на основе полуаналитического метода конечных элементов (ПМКЭ). Разработан новый конечный элемент (КЭ) для моделирования трещины. Эффективность разработанных подходов апробирована на тестовых задачах.
Анотація (англ): 
The features of the sampling circular and prismatic bodies with stress concentrators in the form of cuts and cracks on the basis of semi-analytical finite element method (SFEM). A new finite element (FE) modeling for the crack. The effectiveness of the developed approaches tested in the test problems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 96
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 96
Мова статті: 
Українська
Права: 
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 December 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київский національний університет будівництва і архітектури Повітрофлотський просп., 31, м. Київ. 03680
Литература: 
 1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
 2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.- К. КНУБА, 2013.- № 91,. – С.3-12.
 3. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів. // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.- К. КНУБА, 2013.- № 93,. – С.22-29.
 4. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Моментна схема МСЕ для кругового скінченного елемента // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.- К. КНУБА, 2015.- № 94,. – С.107-118.
 5. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням// Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.- К. КНУБА, 2015.- № 95,. – С.81-90.
 6. Блох В.И. Теория упругости. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. – 483 с.
References: 
 1. Bazhenov V.A., Gulyar O.І., Piskunov S.O., Sakharov O.S. Napіvanalіtichniy metod skіnchennikh elementіv v zadachakh ruynuvannya prostorovikh tіl: Monografіya – K.: KNUBA, 2005. – 298 s.
 2. Bazhenov V.A., Gulyar O.І., Sakharov O.S.., Shkril' O.O. Osnovnі polozhennya momentnoї skhemi dlya napіvanalіtichnogo varіanta prizmatichnogo skіnchennogo elementa // Opіr materіalіv і teorіya sporud: nauk.-tekhn. zbіrnik.- K. KNUBA, 2013.- № 91,. – S.3-12.
 3. Gulyar O.І., Piskunov S.O., Shkril' O.O Prizmatichniy skіnchenniy element na osnovі momentnoї skhemi skіnchennikh elementіv. // Opіr materіalіv і teorіya sporud: nauk.-tekhn. zbіrnik.- K. KNUBA, 2013.- № 93,. – S.22-29.
 4. Piskunov S.O., Shkril' O.O., Romantsova K.S. Momentna skhema MSE dlya krugovogo skіnchennogo elementa // Opіr materіalіv і teorіya sporud: nauk.-tekhn. zbіrnik.- K. KNUBA, 2015.- № 94,. – S.107-118.
 5. Gulyar O.І., Piskunov S.O., Shkril' O.O., Romantsova K.S. Matritsya zhorstkostі і vektor vuzlovikh reaktsіy krugovogo skіnchennogo elementa z chisel'nim іntegruvannyam// Opіr materіalіv і teorіya sporud: nauk.-tekhn. zbіrnik.- K. KNUBA, 2015.- № 95,. – S.81-90.
 6. Blokh V.I. Teoriya uprugosti. – Khar'kov: Izd-vo KhGU, 1964. – 483 s.