Аннотації

Автор(и):
Максим’юк Ю.В., Чулінда Л.І., Корчова Г.Л., Почка К.І.
Автор(и) (англ)
Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I.
Дата публікації:

25.12.2022

Анотація (укр):

Основна увага міжнародної цивільної авіації прикута до забезпечення безпеки авіаційної галузі, необхідності вирішення проблем безпечного та ефективного розміщення нових типів літаків, що супроводжується впровадженням нових типів експлуатантів в авіаційній діяльності. Реалізація ефективних міжнародних та європейських стандартів, трансформація та модернізація аеропортової інфраструктури є одним із напрямів роботи України у процесі адаптації законодавства цивільної авіації до міжнародних та європейських стандартів, а також у розробці Цілей сталого розвитку ООН. Ефективна діяльність міжнародних аеропортів у ХХІ столітті неможлива без удосконалення процесу уніфікації. В умовах глобальної конкуренції розвинена інфраструктура міжнародних аеропортів стає не лише одним із факторів підвищення спроможності країни до економічного зростання, а й перетворюється на конкурентну перевагу на глобальному ринку. Однак з розширенням обсягів авіаційних перевезень усе гостріше постає питання недосконалості інфраструктури аеропортового обслуговування, виявляється потреба у збалансованому розвитку всіх її елементів. Авіаційна галузь є однією з найбільш інноваційних у світі, де інфраструктура створюється через аеропорти та управління повітряним рухом. У статті проаналізовано напрями відновлення інфраструктури аеропортів України після припинення воєнної агресії РФ, яка спричинила неймовірні руйнування, зокрема, в аеропортовій галузі, охарактеризовано вимоги до проєктування та будівництва нових та реконструкції існуючих споруд на аеродромі, які необхідні для оптимального застосування заходів забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації. Акцентується увага на тому, що незалежно від розміру та інтенсивності перевезень пасажирів до безпеки аеропорту висуваються особливі вимоги. При будівництві нових аеропортів безпека починає відігравати важливу роль ще під час підготовки відповідної документації. До конструкції злітно-посадкових смуг, рульових доріжок, перонів та паркувальних стоянок пред’являються виключно високі стандарти якості щодо їхньої несучої здатності, властивостей та довговічності. Визначається, що будівництво на приаеродромній території здійснюється під час планування територій шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації з урахуванням обмежень використання приаеродромної території (поверхонь обмеження перешкод, зон обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму, захисних зон аеронавігаційного обладнання, а також обмежень, пов’язаних із заходженням на посадку та вильотом на аеродромі, використанням зон для виконання навчально-тренувальних та інших видів польотів). Метою статті є обґрунтування із залученням порівняльного та системного методів пріоритетних напрямів розвитку інфраструктури міжнародних аеропортів України, виявлення сучасних тенденцій розвитку, трансформації і модернізації аеропортової інфраструктури, оскільки розвиток України відбувається під впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми гармонійного розвитку людства.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The main focus of international civil aviation is on ensuring the safety of the aviation industry, the need to address the problems of safe and efficient deployment of new types of aircraft, accompanied by the introduction of new types of operators in aviation. Implementation of effective international and European standards, transformation and modernization of airport infrastructure is one of the directions of Ukraine's work in the process of adapting civil aviation legislation to international and European standards, as well as in developing the UN Sustainable Development Goals. Effective operation of international airports in the XXI century is impossible without improving the unification process. In the context of global competition, the developed infrastructure of international airports is becoming not only one of the factors increasing the country's capacity for economic growth, but also becoming a competitive advantage in the global market. However, with the expansion of air traffic, the issue of imperfection of airport service infrastructure is becoming more acute, there is a need for balanced development of all its elements. The aviation industry is one of the most innovative in the world, where infrastructure is created through airports and air traffic control. The article analyzes the ways to restore the infrastructure of Ukrainian airports after the cessation of Russian military aggression, which caused incredible destruction, in particular, in the airport industry, describes the requirements for the design and construction of new and reconstruction of existing facilities at the airport. Emphasis is placed on the fact that regardless of the size and intensity of passenger traffic, special requirements are set for airport security. In the construction of new airports, security begins to play an important role during the preparation of relevant documentation. The design of runways, taxiways, platforms and car parks is subject to exceptionally high quality standards in terms of their load-bearing capacity, properties and durability. It is determined that construction on the aerodrome territory is carried out during the planning of territories by developing and approving urban planning documentation taking into account the restrictions on the use of the aerodrome territory (obstacle-limiting areas, aviation noise restriction zones, aeronautical equipment protection zones, as well as restrictions on landing and departure at the aerodrome, use of zones for training and other flights). The aim of the article is to substantiate with the use of comparative and systematic methods of priority areas of infrastructure development of international airports of Ukraine, identify current trends in development, transformation and modernization of airport infrastructure, as Ukraine's development is influenced by current global trends.

Література:

References:

 1. What contribution does transport make to the UN sustainable development goals? URL: https://unitingaviation.com/news/general-interest/what-contributions-doe... =IwAR0ifCL-SIJl1bOv_mLdNSTe6McNQbYXlIWL xlUFOTxN1 XipsJrH2mRfslI.
 2. State target program for the development of airports until 2023. Resolution of the Cabinet of Ministers of February 24, 2016 № 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-п#Text.
 3. On approval of the action plan for the implementation of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of April 7, 2021 № 321-r. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaci....
 4. ICAO Council condemns violation of territorial integrity and airspace of Ukraine. URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/ICAO-Council-condemns-invasion-of....
 5. 1944 Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038#Text.
 6. Grigorov O.M. International legal principles of regulation of relations in the field of civil aviation: formation and development. Monograph. Odessa. Phoenix. 2020. 440 s.
 7. Raskaley M.O. Characteristics of transportation in international air law. Legal and political sciences. 2014. № 6. S.16-26. 
 8. Air Code of Ukraine. 2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/3393-17#Text.
 9. Law of Ukraine «On regulation of urban planning activities». №3038. 2011. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text.
 10. Description of the Annexes to the 1944 Convention on International Civil Aviation. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_655#Text
 11. Aerodrome Design Manual - Part 2 - Taxiways, Aprons and Holding Bays (Doc 9157 - Part 2) (Corrigendum no. 1 dated 11/8/21). URL:  https://store.icao.int/en/aerodrome-design-manual-runways-doc-9157-part-1.
 12. Airport Construction. URL: https://www.wirtgen-group.com/ru-ru/applications/airport-construction/ne...
 13. Zyryanov Yu.T., Volkov V.V., Dmitriev V.M. Energy-saving technologies in the design and operation of aerodrome lighting equipment complexes. Energy security and energy saving. 2011. №2. S.22-26.
 14. Rules for determining the suitability for operation of airfields and runways of state aviation of Ukraine: Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 08.12.2014.№ 1571/26348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1571-14#Text.
 15. Sidorenko K.V. Management of international competitiveness of airport production infrastructure in achieving sustainable development goals: theoretical and methodological approach. Sustainable development of enterprises in the international economic space: Monograph / Edited by Arefieva OV K. FOP Maslakov.2018. 364 s.  S.50-64.
 16. Ageeva G. Analysis of operational suitability of aerodrome reconstruction facilities in Ukraine. Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT.  Vilnius. Lithuania. 2018. S.80-84.
 17. About the statement of the Order of registration and the admission of aerodromes and landing sites of the state aviation of Ukraine: the Order of the Ministry of Defense of Ukraine. 13.10.2014. № 731. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z1373-14#Text.