Вимоги до оформлення рукописів статей для публікації у збірнику

Завантажити Вимоги до оформлення (.doc)

 

Рукопис виконується в текстовому редакторі Microsoft Word.

Формат – А5 (14,8 х 21 см), поля – «дзеркальні», згори, знизу – 2 см, всередині – 1 см, ззовні – 1,05 см, «палітурка» – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman. Міжрядковий інтервал  одинарний.

Структура статті

  1. Код УДК – звичайний шрифт, кегль 10, форматування по горизонталі – «ліворуч». 
  2. Назва статті – заглавні (прописні) літери (жирний шрифт 10 кегль), форматування тексту по горизонталі – «по центру».
  3. Прізвища та ініціали авторів (жирний шрифт, 8 кегль, форматування – «по центру»), їх науковий ступінь та звання (звичайний шрифт, 8 кегль, через кому) і позначка-посилання на наступні рядки, де указано місце роботи авторів.
  4. Місце роботи авторів (якщо автори працюють в одній організації, то вона зазначається один раз для всіх авторів; курсив, 8 кегль, форматування – «по центру»).
  5. Анотація на мові статті (звичайний шрифт, 8 кегль) та, з нового рядка, ключові слова (звичайний шрифт, 8 кегль, форматування тексту по горизонталі – «по ширині»).
  6. Основний текст статті (звичайний шрифт, 10 кегль). Форматування тексту по горизонталі – «по ширині».
  7. Список літератури (8 кегль) 

Структурні частини 1-5 відокремлюються одним порожнім рядком, 8 кегль, частини 5-7  двома порожніми рядками 10 кегль.

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен містити таку інформацію: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (вихідні співвідношення, розв’язувальні рівняння, алгоритми розв’язання задач, результати експериментальних або чисельних досліджень та їх обговорення); висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку. Текст статті має бути структурований за тематичними розділами (заголовки розділів – напівжирним шрифтом в рядку на початку абзаца), назви розділів «вступ» і «висновки» є обов’язковим.

Формули набираються в редакторі формул MS Equation або МathType. Формули, на які є посилання за текстом, нумеруються з правої сторони арабськими цифрами в круглих дужках. Якщо група формул займає декілька рядків, номер ставиться навпроти останньої формули групи. Форматування пронумерованих формул по горизонталі – «праворуч». Значення параметрів, які необхідно встановити в редакторі формул MS Equation або MathType наступні:

Розмір: 

- Звичайний 10 пт;

- Крупний індекс – 7 пт;

- Дрібний індекс  5 пт;

- Крупний символ  16 пт;

- Дрібний символ  10 пт.

Рисунки до статті мають бути оформлені в електронному вигляді, виконані в графічному редакторі (або скановані) в колірному режимі – «відтінки сірого» і розміщуватися на визначених автором місцях в тексті статті шляхом використання процедури WORD «Вставка малюнка з файла». Рисунки нумеруються і підписуються (за потребою). Нумерація і підпис рисунків виконується шрифтом 8 кегля (наприклад: „Рис. 1” або „Рис. 1. Характерні залежності…”). В залежності від розміру та конфігурації рисунки можуть розміщуватись посередині сторінки, «перериваючи» текст (при розмірах рисунка більше 70% ширини текста) або безпосередньо в тексті з використанням процедури «обтікання текстом», на зовнішньому боці листа приблизно на половину ширини тексту. Рисунки не повинні бути перевантажені зайвими написами і поясненнями. Необхідні пояснення подаються в тексті статті. Рисунки виконані засобами WORD або Excel, в разі прийняття статті до друку редколегією, мають бути переоформлені авторами згідно вимог (виконані в графічному редакторі).

Таблиці розташовуються в тексті статті і позначаються згори і праворуч як «Таблиця 1», «Таблиця 2» і т.д. Нижче, в центрі рядка, розташовується назва таблиці (за потребою), далі — сама таблиця. В верхніх рядках таблиці не має бути пустих комірок.

Список літератури виділяється підзаголовком “Список літератури” та оформлюється згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 7.1 - 2006: Шрифт  8 кегль, прізвища авторів літературних джерел виконуються курсивом. В тексті нумерація посилань на літературні джерела виконується арабськими цифрами, взятими в квадратні дужки. Посилання на літературні джерела подаються на мові оригіналу. Список літератури оформлюється мовою, на якій написана стаття, та дублюється латиницею у вигляді транслітерації прізвищ авторів, назви статті, а також імен власних, видавництв і т.і. (другий список). При цьому після транслітерованої назви статті в дужках подається переклад назви статті . Транслітерування інформації необхідне відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55

Після списку літератури на окремій сторінці надається переклад назви статті, прізвищ авторів, анотації і ключових слів на англійській мові (при написанні статті українською) або на українській мові (при написанні статті англійською) та на російській мові. Оформлення  таке саме, як і анотація на мові статті.

Кожна стаття, крім написаних англійською мовою, обов’язково доповнюється: 

  • розширеною анотацією на англійській мові (від 100 до 250 слів), яка має відображати основний зміст статті (мету роботи, методи і результати досліджень, висновки) і може включати формули і рисунки;
  • списком літератури на англійській мові.

Після анотацій на новому аркуші наводяться відомості про авторів та інформація для Українського реферативного журналу (9 кегль) згідно із зразком (в збірнику не друкується).