Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, П.П. Лізунов, І.І. Солодей
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Lizunov P.P., Solodei І.І.
Дата публікації:

01.03.2015

Анотація (укр):

При дослідженні корпусу ядерного реактора вивчено підкріплюючий вплив металоконструкцій на напружений стан бетонного масиву, розраховано рівень граничного тиску, досліджено схему втрати несучої здатності конструкції.

Анотація (рус):

При исследовании корпуса ядерного реактора изучено подкрепляющее влияние металлоконструкций на напряженное состояние бетонного массива, проведен анализ граничного давления, исследована схема потери несущей способности конструкции.

Анотація (англ):

In the process of reactor pressure vessel analysis the metal construction effect on stress state of the concrete panel is investigated, critical pressure analysis is done, the schema of structure destruction is studied.

Література:

1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Солодей І.І. Напіваналітичний кільцевий скінченний елементдля моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами // Опірматеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.91, 2013.-с.147-156.2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Сахаров О.С., Солодей І.І. Напіваналітичний метод скінченнихелементів в задачах динаміки просторових тіл. –К., КНУБА, 2012. –248с.3. Гуляр О.І., Лізунов П.П., Солодей І.І. Математичні моделі появи та розповсюдження зонруйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл // Опір матеріалів і теоріяспоруд. –К.:КНУБА, Вип.90, 2012.-с.94-112.4. Лізунов П.П., Гуляр О.І., Солодей І.І. Універсальний алгоритм чисельного моделюваннянелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій // Опір матеріалів ітеорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.92, 2013.5. Campbell-Allen D., Low E.W. Pressure tests on end slabs for prestressed concrete vessels //Nucl. Eng. And Des. – 1967. – 6 – p.345-359.6. Phillips D.V., Zienkiewicz O.C. Finite element nonlinear analysis of concrete structures // Proc.Insth. Civ. Engr. – 1976, -61. – Part 2. – p.59-88. 

References:

1. Bazhenov V.A., Gulyar О.І., Solodei І.І. Napivanalitychnyy kil'tsevyy skinchennyy elementdlya modelyuvannya prostorovoho napruzhenoho stanu armovanykh til z trishchynamy (Semianalyticalcircular finite element to model 3d stress state of reinforced solids with cracks) //Strength of materials and structural theory. –K.:KNUSA, N 91, 2013.-p.147-156.2. Bazhenov V.A., Gulyar О.І., Sakharov O.S., Solodei І.І. Napivanalitychnyy metodskinchennykh elementiv v zadachakh dynamiky prostorovykh til (Semi-analytical finiteelement method in dynamic problems of the 3D bodies). –К., КНУБА, 2012. –248р.3. Gulyar О.І., Lizunov P.P., Solodei І.І. Matematychni modeli poyavy ta rozpovsyudzhennyazon ruynuvannya kruhovykh neodnoridnykh dyspersno-armovanykh til (The numerical modelsof initiation and development of fracture zones for reinforced heterogeneous solids ofrevolution) // Strength of materials and structural theory. –K.:KNUSA, N 90, 2012.-p.94-112.4. Lizunov P.P., Gulyar O.I., Solodei І.І. Universal'nyy alhorytm chysel'noho modelyuvannyaneliniynykh protsesiv deformuvannya zalizobetonnykh konstruktsiy (Universal algorithm ofnonlinear process numerical modelling of reinforced construction deformation) // Strength ofmaterials and structural theory. – K.:KNUSA, N 92, 2013.5. Campbell-Allen D., Low E.W. Pressure tests on end slabs for prestressed concrete vessels //Nucl. Eng. And Des. – 1967. – 6 – p.345-359.6. Phillips D.V., Zienkiewicz O.C. Finite element nonlinear analysis of concrete structures // Proc.Insth. Civ. Engr. – 1976, -61. – Part 2. – p.59-88.