Аннотації

Автор(и):
О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Шкриль
Автор(и) (англ)
Guliar A.І., Piskunov S.О., Shkril’ А.
Дата публікації:

01.03.2015

Анотація (укр):

На основі НМСЕ розроблено новий призматичний скінченний елемент з перемінною площею поперечного перерізу вздовж твірної, який за рахунок чисельного інтегрування повністю враховує змінність всіх величин в поперечному перерізі. Виявлено, що розроблений варіант СЕ дозволяє отримувати достовірні результати для призматичних тіл із змінною площею поперечного перерізу вздовж твірної.

Анотація (рус):

На основе полуаналитического метода конечных элементов создан новый конечный элемент с переменной площадью поперечного сечения вдоль образующей, который за счет численного интегрирования полностью учитывает переменность всех величин в поперечном сечении. Показано, что полученный вариант конечного элемента позволяет получать достоверные результаты для призматических тел с переменной площадью поперечного сечения вдоль образующей.

Анотація (англ):

Based on the semianalytical finite element method, a new finite element with a variable crosssectional area along a generator, which is due to take fully into account the numerical integration of the variability of all the variables in cross-section. It is shown that the resulting variant finite element allows to obtain reliable results for the prismatic bodies with variable cross-sectional area along a generatrix.

Література:

1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Основні положення моментноїсхеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента // Опірматеріалів і теорія споруд, № 91, 2013. – С.3-12.

References:

1. Bazhenov V.A., Hulyar O.I., Pyskunov S.O., Shkryl' O.O. Osnovni polozhennya momentnoyiskhemy dlya napivanalitychnoho varianta pryzmatychnoho skinchennoho elementa (The mainprovisions of the scheme for the moment semianalitic option prismatic finite element) // Opirmaterialiv i teoriya sporud, # 91, 2013. – S.3-12