Аннотації

Автор(и):
О.А. Киричук, д-р.техн.наук О.О. Лук’янченко, канд.техн.наук О.В. Кузько
Автор(и) (англ)
Kyrychuk A.A., Lukianchenko O.O., Kuzko O.V.
Дата публікації:

22.04.2015

Анотація (укр):

Досліджено напружено-деформований стан та стійкість паливного резервуару ємністю 200 куб. м, в системі з захисною ємністю. За допомогою методу скінченних елементів побу- дована математична модель конструкції у вигляді системи двох з’єднаних циліндричних оболонок. Розв’язані задачі статики та стійкості системи при дії ваги палива різного об’єму. Виявлено вплив захисної ємності та елементів з’єднання на несучу спроможність паливного резервуару. Дана оцінка запасу міцності та стійкості системи.

Анотація (рус):

Исследовано напряженно-деформированное состояние и устойчивость топливного резерву- ара объемом 200 куб.м в системе с защитной ёмкостью. На основе метода конечных элеме- нтов построена математическая модель конструкции в виде системы двух соединенных цилиндрических оболочек. Решены задачи статики и устойчивости системы при действии веса топлива различного объема. Выявлено влияние защитной ёмкости и элементов соеди- нения на несущую способность топливного резервуара. Дана оценка запаса прочности и устойчивости системы.

Анотація (англ):

The stress-strain state and the stability of the fuel reservoir capacity of 200 m3 in the system with the protective capacity is investigated. Using the finite element method a mathematical model of the design as a system of two coupled cylindrical shells is constructed. The problems of statics and stability of the system under the action of fuel weight of various sizes are solved. Revealed the influence of the protective capacity and connection elements on the bearing capacity of the fuel reservoir. The estimation of safety and stability of the system is given.

Література:

  1. Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (Мад- рид, 4жовтня 1991р.) Закон України No2284 – ІІІ від 22.02.2001р.
  2. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродук- тів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа. – Чинний з 1994.10.01 – К.: Держкомна- фтогаз України, 1994. - 98с.
  3. Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Шах В.В. Оцінка рівня конструкційної безпеки наф- тоналивного резервуара// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 22 –29.
  4. Киричук О.А., Кузько О.В., Лук’янченко О.О. Динамічний аналіз системи двох з’єднаних циліндричних оболонок// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.90. – К.:КНУБА, 2012. – С. 40 –46.
  5. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 с.