Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, д-р техн. наук О.І. Гуляр, д-р техн. наук І.І.Солодей, д-р техн. наук
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Gulyar O.I., Solodei І.І.
Дата публікації:

22.04.2015

Анотація (укр):

В представленій роботі для чисельного моделювання процесу руйнування залізобетон- них конструкцій [1] розглянуто кільцевий скінченний елемент із меридіональним перерізом у вигляді випуклого чотирикутника, в межах якого використано полілінійний закон апрокси- мації переміщень на основі поліномів Лагранжа. Вздовж кільцевої координати невідомі пред- ставлені у вигляді рядів Фур’є. Для побудови рівнянь застосовується моментна схема скінченного елемента.

Анотація (рус):

В настоящей работе для численного моделирования процесса разрушения железобетонных конструкций рассмотрен кольцевой конечный элемент с меридиональным сечением в виде выпуклого четырехугольника, в пределах которого использован полилинейный закон аппрок- симации перемещений на основе полиномов Лагранжа. Вдоль кольцевой координаты неиз- вестные представлены в виде рядов Фурье. Для вывода уравнений применяется моментная схема конечного элемента.

Анотація (англ):

New semi-analytical circular finite element (FE) to model three-dimensional formulation of reinforced solids with cracks are developed. Meridional section of FE is quadrangle with multilinear function to describe displacements. Fourier series are used to approximate decision variables along the circular direction. In order to build equilibrium equation, the moment scheme of finite element are considered.

Література:

  1. Гуляр О.І., Лізунов П.П., Солодей І.І. Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.90, 2012.-с.94-112
  2. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.: Стройиздат, 1976. – 208 с.
  3. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. -512с.
  4. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах динаміки просторових тіл / [Баженов В. А., Гуляр О. І., Сахаров О. С., Солодей І. І.]. – К., КНУБА, 2012. – 248с.
  5. Хемминг Р.В. Численные методы. М.: Наука, 1972. -400с.