Аннотації

Автор(и):
Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л.
Автор(и) (англ)
Solodei I.I., Vabishchevich M.O., Stryhun R.L.
Дата публікації:

29.12.2019

Анотація (укр):

Розглянута достовірність та ефективність застосування напіваналітичного методу скінченних елементів в задачах геометрично нелінійнійного пружнопластичного деформування вісесиметричних конструкцій під дією динамічних навантажень. Можливості методики демонструються на прикладах чисельного моделювання напружено-деформованого стану будівельних конструкцій при великих лінійних деформаціях та аналізу технологічних процесів імпульсної обробки металів.

Анотація (рус):

Рассмотрена достоверность и эффективность полуаналитического метода конечных элементов в задачах геометрически нелинейного упругопластического деформирования осесимметричных конструкций под действием динамических нагрузок. Возможности методики демонстрируются на примерах численного моделирования напряженно-деформированного состояния строительных конструкций при больших линейных деформациях и анализа технологических процессов импульсной обработки металлов.

Анотація (англ):

The veracity and effectiveness of the semi-analytical finite element method in the problems of geometrically nonlinear elastoplastic deformation of axisymmetric structures under dynamic loads is considered. The capabilities of methodology are demonstrated by examples of numerical modeling of the stress-strain state of building structures with large linear strains and analysis of technological processes of pulsed metal processing.

Література:

References:

1.     Bazhenov V.A. Napivanalitychnyy metod skinchenykh elementiv v zadachakh ruynuvannya prostovykh til (Semi-analytic method of finite elements in problems of destruction of ordinary solids) / [Bazhenov V.A., Hulyar O.I., Pyskunov S.O., Sakharov O.S.] – K., KNUBA, 2005. – 298 p.2.     Bazhenov V.A. Napivanalitychnyy metod skinchennykh elementiv v zadachakh dynamiky prostorovykh til (Semi-analytic method of finite elements in problems of dynamics of spatial solids)/ [Bazhenov V.A., Hulyar O.I., Sakharov O.S., Solodey I.I.] – K., KNUBA, 2012. - 248 p.3.     Bazhenov V.A. Chislennoye modelirovaniye razrusheniya zhelezobetonnykh konstruktsiy po metodu konechnykh elementov (Numerical modeling of the destruction of reinforced concrete structures using the finite element method) / [Bazhenov V.A., Gulyar A.I., Kozak A.L., Rutkovskiy V.A., Sakharov A.S.] – K., Naukova dumka, 1996. – 360 p.4.     Bazhenov V.A. Postanovka evolyutsiynoyi heometrychno-neliniynoyi zadachi mekhaniky ruynuvannya dlya prostorovykh til obertannya ta pryzmatychnykh til (Formulation of an evolutionary geometric-nonlinear problem of fracture mechanics for spatial rotational bodies and prismatic solids ) / [Bazhenov V.A., Solodey I.I., Vabishchevych M.O., Stryhun R.L.] // Opir materialiv i teoriya sporud. (Strength of Materials and Theory of Structures) – K.: KNUBA, Vip.101, 2018, pp. 3-135.     Galishin A.Z. Opredeleniye osesimmetrichnogo geometricheski nelineynogo termovyazkouprugoplasticheskogo sostoyaniya tonkikh sloistykh obolochek s uchetom povrezhdayemosti materiala (Determination of the axisymmetric geometrically nonlinear thermoviscoelastic state of thin layered shells taking into account damage to the material) / [Galishin A.Z., Shevchenko YU.M.] // Matematichní metodi ta fíziko-mekhaníchní polya (Mathematical methods and physical-mechanical fields). – 2016. – t.51, No. 2. - S. 175−187.6.     Hlushchenkov V.A. Chyselʹne doslidzhennya protsesiv vysokoshvydkisnoho deformuvannya na osnovi metodu skinchennykh elementiv (Numerical study of high-speed deformation processes based on finite element method) / [Hlushchenkov V.A. etc.] // Mashynovedenye. 1986. №4. P.146-151.7.     Kachanov L.M. Osnovy mekhaniky ruynuvannya (Fundamentals of fracture mechanics) / [Kachanov L.M.] – M. Nauka. 1974.-312p.8.     Kolmogorov V.L. Mekhanika obrabotki metallov davleniyem (The mechanics of metal processing) / [Kolmogorov V.L.] – M.: Metallurgiya, 1986. – 688 p.9.     Li/Lee E.H. Analiz osesimetrichnoy osadki i poperechnoy osadki v usloviyakh ploskoy deformatsii sploshnykh tsilindricheskikh zagotovok metodom konechnykh elementov (Analysis of axisymmetric upsetting and transverse upsetting under conditions of plane deformation of continuous cylindrical billets by the finite element method) / [E.H. Lee, S. Kobayashi] // ASME, ser. B, - 1971. No. 2 - c. 73-84.10.  Maksym’yuk YU.V. Vykhidni spivvidnoshennya neliniynoho dynamichnoho formozminennya visesymetrychnykh ta ploskodeformivnykh til (Initial relations of nonlinear dynamic shape change of axisymmetric and plane-deformable solids) / [Maksym’yuk YU.V., Solodey I.I., Stryhun R.L.] // Opir materialiv i teoriya sporud.(Strength of Materials and Theory of Structures)  – K.: KNUBA, Vip. 102, 2019, pp. 252-262.11.  Solodey I.I. Skinchennoelementni modeli prostorovykh til v zadachakh dynamiky z urakhuvannyam velykykh plastychnykh deformatsiy (Finite element models of spatial solids in dynamics problems with consideration of large plastic deformations)/ [Solodey I.I., Vabishchevych M.O., Stryhun R.L.] // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system (Management of development of complex systems). –K .: KNUBA, Vol.39, 2019.-p.151-156.12.  Chernyshenko I.S. Fizicheski i geometricheski nelineynoye deformirovaniye konicheskikh obolochek ellipticheskim otverstiyem (Physically and geometrically nonlinear deformation of conical shells by an elliptical hole) / [Chernyshenko I.S., Storozhuk Ye.A., Kharenko S.B.] // Prikl. mekhanika. – 2008. – t.44, № 2. – S. 68−85.13.  Galishin A.Z. Axisymmetric physically nonlinear state of orthotropic shells / [Galishin A.Z., Shevchenko Yu.N.] // International Applied Mechanics, 2013.