Аннотації

Автор(и):
Шаповалів О.І. , Ковтун А.В.
Автор(и) (англ)
Shapovalov О., Kovtun А.
Дата публікації:

28.05.2021

Анотація (укр):

Стаття присвячена аспектам інженерного забезпечення сил охорони правопорядку або силам охорони державного кордону у разі ускладнення оперативної обстановки. На сьогодні домінуючими чинниками у разі ускладнення соціально-політичної обстановки в різних державах, у тому числі й в Україні, є такі негативні явища, як внутрішні, так і зовнішні суперечності політичного, етнічного, етнорелігійного та іншого характеру. В статті розглядається ситуація виникнення масових заворушень, які спрямовані організованою дією порушників проти держави Україна з території суміжних держав (тимчасово окупованої території України), а також з боку екстремістів (громадян України) на території суміжних держав, що грубо порушують режим державного кордону (тимчасовий устрій на адміністративній межі) і здійснюються з метою виклику дій у відповідь для досягнення певних політичних або воєнних цілей. Результати аналізу спостережень за перебігом цих подій показують, що вони можуть виникати, як послідовно в різних місцях держави, так і за певним сценарієм одночасно. Тому виникає питання або збільшувати чисельність особового складу сил охорони правопорядку, або застосовувати пошук нових способів їх припинення (ліквідації) шляхом застосування нових технічних засобів, а саме блочної загороджувальної перешкоди при виконанні службово-бойових завдань. У роботі проведенні попередні експериментальні досліджень, які дозволяють визначити характер взаємодії пустотілих з’єднувальних елементів блочної загороджувальної перешкоди при різних ступенях та напрямках їх наповнення рідиною під час впливу зовнішніх навантажень. Запропоновані математичні моделі визначення стійкості блочної загороджувальної перешкоди при дії зовнішніх навантажень на наведені їх результати. Подальші дослідження пов’язані з вдосконаленням блочної загороджувальної перешкоди та визначенням її стійкості у разі дії на неї різних видів зовнішніх навантажень.

Анотація (рус):

Статья посвящена аспектам инженерного обеспечения сил охраны правопорядка в случае осложнения оперативной обстановки. В работе проведены предварительные экспериментальные исследования, которые позволяют определить характер взаимодействия пустотелых соединительных элементов блочного заградительного препятствия при различных степенях и направлениях их наполнения жидкостью во время воздействия внешних нагрузок. Предложены математические модели определения устойчивости блочного заградительного препятствия при воздействии внешних нагрузок и приведены их результаты. Дальнейшие исследования связаны с совершенствованием блочного заградительного препятствия и определению ее устойчивости в случае воздействия на нее различных видов внешних нагрузок.

Анотація (англ):

The article is devoted to the aspects of engineering provision of forces for the state border protection, namely the use of a blocking barrier obstacle to block certain areas of the territory in order to prevent a mass transfer of the state border violators at the border checkpoints or during the cessation of massive disturbances in the border areas. It also deals with the determination of the stability of the blocking barrier obstacle in the process of preparing it for its intended purpose in case of preventing the passage or breakthrough of the crowd on the prohibited areas of the territory. Proceeding from the above presented in the article, the state border guard forces were requested to use a new construction of a barrier, namely: a blocking barrier obstacle to which Ukraine's patents for invention were obtained. The peculiarity of the blocking barrier obstacle is that it consists of hollow connecting elements made of light polymer material. To increase the stability of the blocking barrier in case of external hollow loads, the connecting elements are filled with liquid. Sustainability refers to the ability of the structure to withstand the external loads, capable to shift or overturn them, thus ensuring the increase in the efficiency of the task of preventing passage or breakthrough of violators into the prohibited areas of the territory at the checkpoints. This feature of the blocking barrier obstacle allows construct various design and layout variants, each of which has certain advantages and disadvantages. The article section contains the study of the processes of the external loads influence on the hollow connecting elements of the blocking barrier obstacle on various volumes and ways of filling it with liquid. Mathematical models of the blocking barrier obstacle stability with liquid have been constructed in case of applying external loads. The analysis of theoretical studies results of the external loads influence on the hollow connecting elements of the blocking barrier obstacle has been carried out.

Література:

 1. Катеринчук І.С. Застосування блочної загороджувальної перешкоди у разі виникнення внутрішніх загроз національній безпеці / І.С. Катеринчук, О.І. Шаповалов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. – Хмельницький, 2018. – № 2(76). – С. 256-271.
 2. Орлов М.М. Способи дій внутрішніх військ під час припинення масових протистоянь громадян у разі виникнення міжетнічного конфлікту / М.М. Орлов, В.В. Халеп, О.І. Шаповалов // Честь і закон / Національна академія НГУ. – Харків, 2014. – Вип. 2(49). – С. 20-27.
 3. Шмаков О.М. Сили охорони правопорядку в службово-бойовій діяльності силових структур / О.М. Шмаков // Честь і закон / Національна академія НГУ. – Харків, 2013. – № 2. – С. 27-30.
 4. Шаповалов О.І. Використання загороджувальних засобів силами охорони правопорядку під час припинення масових заворушень / О.І Шаповалов. – Монографія. – Харків : Видав-во НАНГУ, 2014. – 165 с.
 5. Захисна загороджувальна перешкода : пат. 134662 Україна : МПК F41H 11/00. № u 2019 00121 ; заявл. 03.01.2019 ; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
 6. Шаповалов О.І. Визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди під дією зовнішнього навантаження / О.І. Шаповалов // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків, 2011. – Вип. 1(17). – С. 17-28.
 7. Дарков А.В. Строительная механика / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников // Учебник – СПб.: Издательство «Лань», 2004 г. – 656 с.
 8. Белостоцкий А.М. Численное моделирование как эффективный инструмент анализа технического состояния и причин обрушения зданий и сооружений (опыт экспертных исследований спортивнооздоровительного комплекса «Трансвааль-парк») /А.М. Белостоцкий // Теория и практика судебной экспертизы. Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. – 2009. – №4 (16) – С. 105-119.
 9. Гарькин И.Н. Анализ причин обрушений промышленных зданий / И.Н. Гарькин // Технические науки: проблемы и перспективы: мат. междунар. науч. конф. СПб.: Реноме, 2011. – С. 27-29.
 10. Ерёмин К.И. Обзор аварий зданий и сооружений, произошедших в 2010 году/ К.И. Ерёмин, Н.А. Шишкина // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сборник научных трудов, 2011. – С. 1-20.
 11. Малахова А.Н. Аварийные разрушения панельного жилого дома типовой технологический серии 1-115 / А.Н. Малахова, А.С. Балакшин // Научно-технический журнал Вестник МГСУ. – 2010. – №2 – С. 203-207.
 12. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер // науч. изд. Москва : Металлургия, 1968. – 155 с.
 13. Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский // науч. изд. Москва : Машиностроение, 1968. – 480 с.
  

References:

 1. Katerynchuk I.S. Zastosuvannya blochnoyi zahorodzhuvalnoyi pereshkody u razi vynyknennya vnutrishnikh zahroz natsionalniy bezpetsi (Application of block barrier in case of internal threats to national security) / I.S. Katerynchuk, O.I. Shapovalov // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : viyskovi ta tekhnichni nauky. – Khmelnytskyy, 2018. – № 2(76). – S. 256-271.
 2. Orlov M.M. Sposoby diy vnutrishnikh viysk pid chas prypynennya masovykh protystoyan hromadyan u razi vynyknennya mizhetnichnoho konfliktu (Methods of action of internal troops during the termination of mass confrontations of citizens in case of interethnic conflict) / M.M. Orlov, V.V. Khalep, O.I. Shapovalov // Chest i zakon / Natsionalna akademiya NHU. – Kharkiv, 2014. – Vyp. 2(49). – S. 20-27.
 3. Shmakov O.M. Syly okhorony pravoporyadku v sluzhbovo-boyoviy diyalnosti sylovykh struktur (Forces of protection of a law and order in service-fighting activity of power structures) / O.M. Shmakov // Chest i zakon / Natsionalna akademiya NHU. – Kharkiv, 2013. – № 2. – S. 27-30.
 4. Shapovalov O.I. Vykorystannya zahorodzhuvalnykh zasobiv sylamy okhorony pravoporyadku pid chas prypynennya masovykh zavorushen (The use of barriers by law enforcement during the cessation of mass riots) / O.I Shapovalov. – Monohrafiya. – Kharkiv : Vydav-vo NANHU, 2014. – 165 s.
 5. Zakhysna zahorodzhuvalna pereshkoda (Protective barrier) : pat. 134662 Ukrayina : MPK F41H 11/00. № u 2019 00121 ; zayavl. 03.01.2019 ; opubl. 27.05.2019, Byul. № 10.
 6. Shapovalov O.I. Vyznachennya stiykosti blochnoyi bahatoyarusnoyi zahorodzhuvalnoyi pereshkody pid diyeyu zovnishnoho navantazhennya (Determination of the stability of a block multi-tiered barrier under the action of external load) / O.I. Shapovalov // Zbirnyk naukovykh prats Akademiyi vnutrishnikh viysk MVS Ukrayiny. – Kharkiv, 2011. – Vyp. 1(17). – S. 17-28.
 7. Darkov A.V. Stroitel'naya mekhanika (Building mechanics) / A.V. Darkov, N.N. Shaposhnikov // Uchebnik – SPb.: Izdatel'stvo «Lan'», 2004 g. – 656 s.
 8. Belostotskiy A.M. Chislennoye modelirovaniye kak effektivnyy instrument analiza tekhnicheskogo sostoyaniya i prichin obrusheniya zdaniy i sooruzheniy (Numerical modeling as an effective tool for analyzing the technical condition and causes of the collapse of buildings and structures) / A.M. Belostotskiy // Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy. Rossiyskiy Federal'nyy tsentr sudebnoy ekspertizy pri Ministerstve yustitsii Rossiyskoy Federatsii. – 2009. – №4 (16) – S. 105-119.
 9. Gar'kin I.N. Analiz prichin obrusheniy promyshlennykh zdaniy (Analysis of the causes of collapse of industrial buildings) / I.N. Gar'kin // Tekhnicheskiye nauki: problemy i perspektivy: mat. mezhdunar. nauch. konf. SPb.: Renome, 2011. – S. 27-29.
 10. Yeromin K.I. Obzor avariy zdaniy i sooruzheniy, proizoshedshikh v 2010 godu (Overview of accidents of buildings and structures that occurred in 2010) / K.I. Yeromin, N.A. Shishkina // Predotvrashcheniye avariy zdaniy i sooruzheniy: sbornik nauchnykh trudov, 2011. – S. 1-20.
 11. Malakhova A.N. Avariynyye razrusheniya panel'nogo zhilogo doma tipovoy tekhnologicheskiy serii 1-115 (Emergency destruction of a panel residential building of a typical technological series 1-115) / A.N. Malakhova, A.S. Balakshin // Nauchno-tekhnicheskiy zhurnal Vestnik MGSU. – 2010. – №2 – S. 203-207.
 12. Adler YU.P. Vvedeniye v planirovaniye eksperimenta (Introduction to experiment planning) / YU.P. Adler // nauch. izd. Moskva : Metallurgiya, 1968. – 155 s.
 13. Kragel'skiy I.V. Treniye i iznos (Friction and wear) / I.V. Kragel'skiy // nauch. izd. Moskva : Mashinostroyeniye, 1968. – 480 s.