Етика публікацій

Видавнича політика збірника і етичні норми для публікацій

Редакція збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» підтримує певний рівень вимог до статей, поданих до редакції. Ці вимоги визначаються науковими напрямками збірника зазначеними у Свідоцтві про державну реєстрацію, проблематикою збірника і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

При розробці положень видавничої політики збірки «Опір матеріалів і теорія споруд» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE) та досвідом роботи зарубіжних і українських професійних співтовариств, наукових організацій та редакцій періодичних видань.

Нижче представлений набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, які беруть безпосереню участь у формуванні змісту збірника - редактори, автори та рецензенти.

Зазначені норми покликані забезпечувати максимальну користь для професійного співтовариства і право кожного учасника на інтелектуальну власність, сприяти довірі в середовищі наукового співтовариства і обмежити дії, які могли б служити корисливим або егоїстичним інтересам окремих осіб.

Етичні зобов'язання редакторів збірника

 1. Усі опубліковані матеріали проходять ретельний відбір і незалежне рецензування. Рішення про публікацію приймається на основі рекомендацій рецензента (доктора наук відповідного наукового напряму) щодо якості та достовірності рукописи. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. якщо представлені в статті матеріали не відповідають науковим напрямкам і проблематиці збірника або являють собою плагіат.
 2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації. На рішення про публікацію не повинні впливати расова, релігійна, національна приналежність, громадянство,  політична позиція, а також посади або місце роботи автора (авторів). Редактор може, однак, взяти до уваги зв'язок розглянутої в даний момент рукописи з іншими, представленими раніше роботами тих же авторів.
 3. Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.
 4. Редактор і члени редколегії  не повинні надавати іншим особам ніяку інформацію, пов'язану з утриманням рукописи, знаходиться на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці рукопису.
 5. Відповідальність і права редактора збірника відносно представленої рукописи, автором якої є сам редактор, повинні бути делеговані будь-якому іншому кваліфікованому особі.
 6. Будь-яка інформація, наявна в неопублікованих, але представлених до редколегії рукописах, може бути використана у власних дослідженнях редактора, членів редколегії рецензентів або інших осіб, які беруть участь у відборі статей, тільки за згодою автора.
 7. У разі публікації у збірнику статті, основний зміст або висновки яких є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, яке зазначає на дану помилку і, якщо можливо, то виправляє її.
 8. Редакція збірника не несе ніякої відповідальності перед авторами та / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті.

Етичні зобов'язання авторів

 1. Автори статей несуть всю повноту відповідальності за достовірність змісту статей і за сам факт їх публікації. У разі виявлення помилок у поданому до редакції матеріалі автори повинні негайно повідомити про це.
 2. При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати редактора про інші рукописи автора, які частково або повністю дублють зміст даного рукопису і представлені до друку або прийняті до друку в інших виданнях. Копії цих рукописів повинні бути представлені на вимогу редактора. Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні й ті ж результати, більш ніж в один збірник у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого збіркою або відкликаного автором рукопису.
 3. У рукописі повинні бути вказані відомі авторам небезпеки і ризики, пов'язані з проведеними дослідженнями або застосуванням їх результатів.
 4. Первинне повідомлення про результати дослідження має бути достатньо повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в даній області могли повторити дану роботу.
 5. Автор зобов'язаний вказати джерела всієї представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Необхідно навести посилання на публікації, які мали визначальний зміст для предмету дослідження, тісно пов’язані із даним повідомленням та більш ранні роботи автора. Всі запозичення і цитати та посилання повинні бути оформлені з використанням правил цитування (посилань, виносок, та ін.).
 6. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, а також при рецензуванні рукописів або проектів не повинна бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого дана інформація була отримана .
 7. Співавторами статті повинні бути всі ті особи, які внесли значний науковий внесок у представлену роботу і які поділяють відповідальність за отримані результати. Інші вклади можуть бути відзначені в примітках або в розділі «Подяки».
 8. У статті, написаній кількома авторами, той з авторів, хто представляє в редакцію контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у збірнику і за включення в список співавторів всіх тих і тільки тих осіб, які відповідають критерію авторства.
 9. Автори повинні поставити редактора до відома про будь-який потенційний конфлікт інтересів (наприклад, консалтингових або фінансових інтересів будь-якої компанії, на які могла б вплинути публікація результатів), що містяться в даній рукописи. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних відносин або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленій рукописи або обумовити це в примітках або в розділі «Подяки».

Етичні зобов'язання рецензентів

 1. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлені результати, їх викладення і відповідність високим науковим і  літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 2. Рецензент повинен відмовитися від рецензування і повернути рукопис до редакції, якщо він має підстави вважати, що його кваліфікація не відповідає рівню досліджень, представлених в рукопису.
 3. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли розглянутий рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента і повинен відразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 4. Рецензент не повинен оцінювати рукопис з автором або співавтором якого він має професійні або особисті зв'язки, якщо це може вплинути на судження про рукопис.
 5. Рецензент повинен поводитись із рукописом, надісланим йому на рецензію, як із конфіденційним документом, не передавати його третім особам, не обговорювати з ними його зміст.  Таке обговорення є припустимим, як виняток, коли рецензент потребує спеціальної консультації.
 6. Рецензент повинен адекватно пояснити і аргументувати свої судження, щоб редактори й автори могли зрозуміти, на чому грунтуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що наведений в рукопису матеріал був вже раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших науковців, які мають безпосереднє відношення до рецензованої роботі. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну подібність між розглянутим рукописом і опублікованою статтею або рукописом, одночасно представленим в інший збірник.
 8. Рецензент повинен своєчасно надати відзив.