Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів

Заголовок (російською): 
Напряженно-деформированное состояние и формо¬изменения массивных и тонкостенных объектов
Заголовок (англійською): 
Stress-strain state and form-changing of massive and thin-walled objects
Автор(и): 
Баженов В.А.
Максим’юк Ю.В.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A.
Maksimyuk Yu.V.
Ключові слова (укр): 
напружено-деформований стан, формозмінення, вісесиметричні тіла, масивні і тонкостінні об’єкти, неусталене температурне поле, універсальний СЕ, моментна схема скінчених елементів МССЕ, витяжка циліндричного стакану, гаряча осадка циліндричної заготовки
Ключові слова (рус): 
напряженно-деформированное состояние, формоизменения, осесимметричные тела, массивные и тонкостенные объекты, невставлене температурное поле, универсальный СЕ, моментная схема конечных элементов (МССЕ), вытяжка цилиндрического стакана, горячая осадка цилиндрической заготовки
Ключові слова (англ): 
stress-deformed state, form-modification, axial-symmetric bodies, massive and thin-walled objects, unverified temperature field, universal FE, moment diagram of finite elements (FEMS), extractor of cylindrical glass, hot draft of cylindrical workpiece
Анотація (укр): 
В роботі наведені результати математичнго моделювання процесів формозмінення масивних і тонкостінних тіл обертання під дією вимушених переміщень та невсталених температурних полів при великих незворотніх деформаціях і перемінних граничних умовах. В якості прикладів розглянуті операції витяжки циліндричного стакану і гарячої осадки циліндричної заготовки.
Анотація (рус): 
В работе приведены результаты математичнго моделирования процессов формоизменения массивных и тонкостенных тел вращения под действием вынужденных перемещений и невсталених температурных полей при больших необратимых деформациях и переменных граничных условиях. В качестве примеров рассмотрены операции вытяжки цилиндрического стакана и горячей осадки цилиндрической заготовки.
Анотація (англ): 
The paper presents the results of the mathematical modeling of the processes of the transformation of massive and thin-walled bodies of rotation under the action of forced displacements and unstoppable temperature fields with large irreversible deformations and variable boundary conditions. As examples, operations of extracting cylindrical glass and hot precipitations of cylindrical work are considered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2019, number 102
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
19 Июнь 2019
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, Україна. 03680
Литература: 
1.     Баженов В.А. Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин / В.А. Баженов, О.С. Сахаров, О.І. Гуляр, C.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2017. - Вип.92. – С. 3‑16.2.     Гуляр О.І. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк, В.П. Андрієвський, С.В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА,  Вип.95, 2015. C. 11-20.3.     Гуляр О.І. Дослідження нелінійного деформування складених оболонок обертання середньої товщини / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Технічні науки та технології : науковий журнал. Чернігів: ЧНТУ, 2(12), 2018. С 9-24.4.     Каракина А.А. Определения температурного поля при деформации / А.А. Каракина, В.И. Тарновский, А.В. Иваницкий и др. // Изв. Вузов. Черная металлургия,1966, № 8, с.122-127.5.     Максим’юк Ю.В. Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень при умові енергетичної сполученості. / Ю.В. Максим’юк  // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2017. - Вип.99. – С. 151‑159.6.     Максим’юк Ю.В. Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності / Ю.В. Максим’юк  // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА,  Вип.96, 2015. C. 148-157.7.     Максим’юк Ю.В. Постановка задачі про вплив  геометричної нелінійності  на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл. / Ю.В. Максим’юк  // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА,  Вип.97, 2016. C. 186-193.
References: 
1.     Bazhenov V.A. OsoblivostI vikoristannya momentnoyi shemi skinchenih elementiv (MSSE) pri neliniynih rozrahunkah obolonok i plastin (Peculiarities of using the finite element moment scheme (FEMS) in nonlinear calculations of shells and plates)/ V.A. Bazhenov, O.S. Saharov, O.I. Gulyar, C.O. Piskunov, Yu.V. Maksimyuk // Opir materialiv i teoriya sporud. – 2017. - Vip.92. – S. 3 16.2.     Gulyar O.I. Algoritm rozv’yazannya visesimetrichnih zadach nestatsionarnoyi teploprovidnosti (An algorithm for solving the axiomsymmetric problems of non-stationary heat conductivity) / O.I. Gulyar, S.O. Piskunov, Yu.V. Maksimyuk, V.P. AndrIEvskiy, S.V. Mitsyuk // Opir materialiv i teoriya sporud: nauk.-tehn. zbirnik / Vidp. red. V.A.Bazhenov. –K.:KNUBA, Vip.95, 2015. C. 11-20.3.     Gulyar O.I. Doslidzhennya neliniynogo deformuvannya skladenih obolonok obertannya serednoyi tovschini (Investigation of nonlinear deformation of composite shells of rotation of middle thickness) / O.I. Gulyar, S.O. Piskunov, Yu.V. Maksimyuk // Tehnichni nauki ta tehnologiyi : naukoviy zhurnal. Chernigiv: ChNTU, 2(12), 2018. S 9-24.4.     Karakina A.A. Opredeleniya temperaturnogo polya pri deformatsii (Determination of the temperature field during deformation) / A.A. Karakina, V.I. Tarnovskiy, A.V. Ivanitskiy i dr. // Izv. Vuzov. Chernaya metallurgiya,1966, # 8, s.122-127.5.     Maksimyuk Yu.V. Indiferentnist tenzoriv deformatsiy, napruzhen ta yih priroschen pri umovi energetichnoyi spoluchenosti. (The indifference of tensors of deformations, stresses and their increments under the condition of energy interconnection) / Yu.V. Maksimyuk // Opir materialiv i teoriya sporud. – 2017. - Vip.99. – S. 151 159.6.     Maksimyuk Yu.V. Skincheniy element zagalnogo tipu dlya rozv’yazku visesimetrichnoyi zadachi nestatsionarnoyi teploprovidnosti (A finite element of general type for the solution of an axisymmetric problem of non-stationary heat conductivity) / Yu.V. Maksimyuk // Opir materialiv i teoriya sporud: nauk.-tehn. zbirnik / Vidp. red. V.A.Bazhenov. –K.:KNUBA, Vip.96, 2015. C. 148-157.7.     Maksymyuk Yu.V. Postanovka zadachi pro vplyv  heometrychnoi neliniinosti  na nesuchu zdatnist i zakrytychnu povedinku tonkostinnykh ta kombinovanykh visesymetrychnykh til. (Statement of the problem of the influence of geometric nonlinearity on the bearing capacity and the supercritical behavior of thin-walled and combined axisymmetric bodies) / Yu.V. Maksymyuk // Opir materialiv i teoriia sporud: nauk.-tekhn. zbirnyk / Vidp. red. V.A.Bazhenov. –K.:KNUBA, Vyp.97, 2016. C. 186-193.