Проміжні режими під час переходу віброударної системи до хаосу

Заголовок (англійською): 
Transiyional regimes under route to chaos in vibroimpact system
Автор(и): 
Баженов В.А.
Погорелова О.С.
Постнікова Т.Г.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A.
Pogorelova O.S.
Postnikova T.G.
Ключові слова (укр): 
віброударна система, сценарий переходу до хаосу, проміжний режим, відображення Пуанкаре, спектр Фур‘є, безперервне вейвлет перетворення
Ключові слова (англ): 
vibroimpact system, route to chaos, transitional regime, Poincaré map, Fourier spectrum, continuous wavelet transform
Анотація (укр): 
В останні роки в нелінійній динаміці особлива увага приділялася вивченню хаотичної поведінки динамічних систем та сценаріям їхнього переходу до хаосу. Інколи такий перехід буває складним. Ми спостерігали такий складний перехід до хаосу під час досліджування квазіперіодичного сценарію переходу в сильно нелінійній негладкій розривній двох масовій віброударній системі з двома ступнями вільності. Після біфуркації Неймарка-Сакера багато різних режимів заміняли один одного. Серед них були проміжні (перехідні) режими з суперечливими характеристиками. Ми аналізуємо ці режими застосовуючи безперервне вейвлет перетворення CWT. Його зображення підтверджують саме їхній перехідний тип та дають наочну картину наявності у часовому ряді різних частот та їхнього розподілу в часі
Анотація (англ): 
In recent years in nonlinear dynamics particular attention was paid to studying the chaotic behaviour of dynamical systems and their routes to chaos. Sometimes this route may be intricate. We watched such intricate route to chaos when studying the quasi-periodic route to chaos in strongly nonlinear non-smooth discontinuous vibroimpact system that was two-body 2-DOF one. After Neimark-Sacker bifurcation many different regimes replace each other. There are transitional regimes with inconsistent characteristics among them. We analyze these regimes with continuous wavelet transform CWT applying. CWT plots confirm just their transition kind and give clear picture of different frequencies presence in time series and their distribution in time.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2019, number 102
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
19 Июнь 2019
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture, 31, Povitroflotskiy avenu, Kyiv, Ukraine
Литература: 
1.     Moon F.C. Chaotic vibrations: an introduction for applied scientists and engineers. – New York : Wiley, 1987. –  219 P.2.     Kuznetsov S.P. Dynamical chaos //Moscow: Fizmatlit.-2006.-356 P. – 2001.3.     Schuster H.G. Deterministic Chaos. An Introduction 2nd Revised Edition. – 1988.4.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S. & Postnikova T.G. Invarient Torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V. 100. – P. 3-17.5.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. & Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V.101. – P. 14-25.
References: 
1.     Moon F.C. Chaotic vibrations: an introduction for applied scientists and engineers. – New York : Wiley, 1987. –  219 P.2.     Kuznetsov S.P. Dynamical chaos //Moscow: Fizmatlit.-2006.-356 P. – 2001.3.     Schuster H.G. Deterministic Chaos. An Introduction 2nd Revised Edition. – 1988.4.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S. & Postnikova T.G. Invarient Torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V. 100. – P. 3-17.5.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. & Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V.101. – P. 14-25.