A NEW APPROACH TO THE DESIGN OF SUSPENSION ROOF SYSTEMS

Заголовок (російською): 
Новый подход к проектированию систем покрытий висячего типа
Заголовок (англійською): 
A NEW APPROACH TO THE DESIGN OF SUSPENSION ROOF SYSTEMS
Автор(и): 
I. Priadko
I. Rudnieva
Y. Ribakov
H. Bartolo
Автор(и) (англ): 
I. Priadko
I. Rudnieva
Y. Ribakov
H. Bartolo
Ключові слова (укр): 
висяче покриття, напружено-деформований стан, обчислювальні методи, показники надійності, руйнування покриття
Ключові слова (англ): 
suspension roof, stress-strain state, computational methods, reliability indices, roof failure
Анотація (укр): 
Протягом останнього століття проектування підвісних покриттів інтенсивно розвивалося до появи теорії оболонок у першій половині 20-го століття, завдяки швидким темпам технологічного прогресу. Зміна парадигми виникла з новою тенденцією в структурному дизайні до нового процесу проектування, який швидко об'єднав економіку, ефективність та елегантність. У цій роботі розглядаються різні підходи до обчислення, проектування та оцінки надійності конструкцій висячих покриттів, щоб визначити ключові умови, які суттєво сприяли появі сучасних принципів утворення конструктивної схеми висячого покриття. В цій роботі запропоновано новий алгоритм оцінки надійності висячого покриття на стадії проектування, а також новий метод розрахунку та оцінки надійності висячого покриття. Запропонований спосіб пропонує рішення наступних завдань: отримання раціональних геометричних параметрів споруди; знаходження відповідних характеристик жорсткості основних опорних елементів; визначення траєкторії відмови елементів для типової схеми покриття з певною оцінкою напружено-деформованого стану конструкції; обчислення числових показників безпеки споруди (визначення нижньої та верхньої меж безпеки). Метод дозволяє знайти зони, де буде починатися руйнування. Пропонується створити додаткову міцність і надійність конструкцій, розташованих в небезпечних місцях, таких як вузли з'єднання несучих ферм до зовнішнього контуру і внутрішнього контуру, в’язи до нижнього поясу ферми, проміжні вузли з'єднання верхніх та нижніх поясiв несучих ферм тощо, на етапіпроектування та будівництва. Великопрольотні покриття мають підвищений рівень відповідальності, оскільки їх відмова може призвести до серйозних економічних та соціальних наслідків. У цьому випадку проектування цих унікальних споруд має базуватися на комплексному підході до вибору раціональної конструктивної схеми покриття, пов'язаної з функцією конструкції, архітектурною концепцією, способами виготовлення, будівництвом та інше. Вимоги до надійності, адаптованості до виробництва, економічної та екологічної ефективності, а також соціальні фактори повинні виконуватися. Молодих інженерів слід надихати великими конструктивними формами минулого і заохочувати вивчати більше робіт нашого покоління, щоб ініціювати вдосконалені проекти в майбутньому. Виходячи з вищесказаного, ми можемо рекомендувати молодим вченим універсальний алгоритм, заснований на наступному: - попереднє обчислення; - аналіз живучості; - проектування відповідно до вимог граничних станів; - проектування на основі числових показників надійності. Це дозволить покращити якість обчислювальних методів та отримати більш точний аналіз конструкцій покриттів. Використання цього підходу також призводить до підвищення надійності та довговічності таких типів конструкцій і мінімізує помилки в проектуванні та обчисленнях.
Анотація (англ): 
Over the last century, the suspension roofs design has progressed until the advent of the shells theory in the first half of the 20th century, due to a rapid pace in technological advancement. A paradigm shift emerged with the new trend in structural design towards a new design process that cooperatively integrated economy, efficiency, and elegance. Different approaches in computation, design and reliability assessment of roof structures are discussed in this work to identify the key conditions that have significantly contributed to modern suspension roof design principles. A new algorithm to assess the reliability of suspension roofs at the design stage is proposed and a novel method for computational design and reliability evaluation of suspension roofs is presented in this paper. The proposed method provides solutions for the following problems: obtaining rational geometric parameters of a structure; finding appropriate rigidity characteristics of basic supporting elements; determining the elements failure trajectory for typical roof diagram with the following evaluation of stress - strain state of a structure; calculating numerical safety indices of a structure (determining the lower and upper safety limits). The method enables to find the zones, where failure will be initiated. It offers an opportunity to create additional strength and reliability of structures, located in dangerous places, such as bearing joints of the connecting trusses to external contour and internal contour, the braces to the lower chord of the trusses, intermediate joints of upper and lower chords of supporting trusses etc., at the stage of design and construction. Large-span roofs have increased liability level, since their failure can lead to severe economic and social consequences. In this case, the design of these unique structures should be based on complex approach for selecting the rational structural concept related to the structure’s function, architectural concept, manufacturing methods, construction, etc. Reliability requirements, adaptability to manufacture, economic efficiency, ecological and social factors should be also fulfilled. Young engineers should be inspired by the great structural forms of the past and be encouraged to study more works from our generation to spark improved designs in the future. Based on the above, we can recommend to young researchers the universal algorithm, based on: - preliminary computation; - analysis of survivability; - design according to the limit states requirements; - design based on the numerical reliability indicators. It will allow improvement of computation methods quality and more accurate analysis of roof structures. Using this approach also leads to increasing of reliability and durability of such types of structures and minimizes mistakes in designin and computation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2020, номер 104
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2020, номер 104
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 104
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Дата публікації: 
04 Июнь 2020
Номер збірника: 
Університет автора: 
Beijing International Education Institute, Beijing 100027, China;Kyiv National University of Construction and Architecture, 31, Povitroflotskiy avenu, Kyiv, Ukraine;Ariel University, Department of Civil Engineering, Ariel 40700, Israel;Polytechnic Instit
References: 
] Otto F. Das ha¨ngende Dach. Berlin: Bauwelt Verlag, 1954.[2] Rabinovich L. Hangerdacher. Wiesbaden: Bauverlag Gmbh, 1962.[3] Gabrijelcic P. Energy and building aesthetics. Slovenian examples of good practice. Energy and Buildings 2015. doi:10.1016/j.enbuild.2014.12.040.[4] Sophianopoulos D., Michaltsos G. Nonlinear stability of a simplified model for the simulation of double suspension roofs. Engineering Structures 2001; 23:705-714. doi: 10.1016/j.enbuild.2014.12.040.[5] Littlefield D., Jones W. Great Modern Structures. 100 Years of Engineering Genius. London: Carlton Books Ltd, 2012.[6] Leet K., Uang C., Gilbert A. Fundamentals of Structural Analysis. New York: McGraw-Hill Science, 2010.[7] Sheard R. The Stadium: Architecture for the New Global Culture. Singapore: Periplus, 2005.[8] Marg V. Stadia and Arenas: von Gerkan, Marg und Partner. Berlin: Hardback, 2006.[9] Sai Ram K. Design of steel structures. New Delhi: Dorling Kindersley, 2010.[10] Belenya E. I., Streleckiy N. N., Vedenikov G. S. Metal Structures. Specialized course. Moskow: Stroyizdat; 1991.[11] ADINA R&D, Inc., ADINA––Theory and Modeling Guide, vol. II: ADINA, June 2012.[12] ABAQUS, Version 6.11 Documentation, 2011. Dassault Systemes Simulia Corp. Providence, RI, USA.[13] Internet resource  http://www.fairfaxcountyeda.org/gallery/washington-dulles-airport Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[14] Internet resource  https://cmuarch2013.wordpress.com/2009/07/09/vintage-british-high-tech Downloaded on Ocvtober, 3, 2016)./[15] Internet resource  https://grosirbajusurabaya.top/olympic-oval.html Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[16] Shpete G. Durability of supporting building structures. Moskow: Stroyizdat; 1994 (in Russian).[17] Garifullin M.R., Semenov S.A., Belyaev S.V., Poryvaev I.A., Safiullin M.N., Semenov A.A. Searching of the rational geometrical scheme of the spatial large-span metal roof of the sports facility. Construction of unique buildings and structures 2014; 2(17):107-124.[18] Melchers R. Structural reliability. Elley Horwood Ltd; 1987.[19] Jiang C., Wang B., Li Z.R., Han X., Yu D.J. An evidence-theory model considering dependence among parameters and its application in structural reliability analysis. Engineering Structures 2013;57:12–22. doi:10.1016/j.engstruct.2013.08.028.[20] Eurocode 0. 2004. EN 1990, Basic of structural design. European Committee for Standardization.[21] Eurocode 1. 2002. EN 1991, Actions on Structures. European Committee for Standardization.[22] Eurocode 3. 2006. EN 1993-1-3, Design of steel structures. European Committee for Standardization.[23] Pichugin S. F. Durability of steel structures of industrial buildings. Poltava: ASV; 2011 (in Russian).[24] Gorokhov E.V., Mushchanov V.F., Priadko I.N. Reliability Provision of Rod Shells of Steady Roofs over Stadium Stands at Stage of Design Work. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Volume 57,2013, Pages 353-363. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813007807[25] M. Majowiecki,”HS steels in Tension Structures”, 1st. International Conference “Super-High Strenght Steels, 2-4 November ”, 2005, Rome, Italy.[26] M. Majowiecki, F. Ossola, S. Pinardi, “The new Juventus Stadium in Turin”, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) Symposium Venice 2010[27] Ramaswamy G.S., Eekhout M., Suresh G.R. Steel space frame. London: Thomas Telford Ltd; 2002[28] Skorupa M., Korbel A., Skorupa A., Machniewicz T. Observations and analyses of secondary bending for riveted lap joints. International Journal of Fatigue 2015;72:1-10. doi:10.1016/j.compstruct.2014.11.004.[29]  Krishna P. Cable suspended roofs. New York: McGraw-Hill, 1978.[30] Krishna P. Tension roofs and bridges. Journal of Constructional Steel Research 2001;57:1123-1140. doi:10.1016/S0143-974X(01)00027-X.[31] Buchholdt HA. An introduction to cable roof structures. 2nd ed. Thomas Telford, 1999[32] Internet resource  https://en.wikipedia.org/wiki/All-Russia_Exhibition_1896 Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[33] Internet resource  http://www.nahalyavu.com/msk/education/place/3699/ Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[34] Internet resource  http://gizmodo.com/the-best-of-frei-otto-the-architect-who-engineered-th... Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).5[35] Yeremeyev P. G. Design peculiarities for unique large-span buildings and structures. Modern Industrial and Civil Construction. Makeevka: DonNACEA; 2006;12(1):5-15 (in Russian).[36] Barnes M., Dickson M. Widespan roof structures: Thomas Telford Ltd; 2000.[37] Internet resource http://stenarch.livejournal.com/1905.html Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[38] Internet resource http://www.worldstadiums.com/stadium_menu/architecture/stadium_design/braga_municipal.shtml. Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[39] Furtado, R., Quinaz, C., Bastos, R. The new Braga Municipal Stadium, Braga, Portugal. Structural Engineering International 2005;15:2-18.[40] Magalhães, F., Caetano, E., Álvaro, C. Operational modal analysis and finite element model correlation of the Braga Sport Stadium Suspension roof. Engineering Structures 2008; 30:1688–1698.[41] Uihlein, Marci S. “Architecture, Structure, and Loads: A Moment of Change?” Enquiry: The ARCC Journal of Architectural Research, 9:1 (2012).[42] Internet resource http://www.info-stades.fr/forum/russie/vladikavkaz-alania-stadion-fc-alania-t1783.html Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[43] Internet resource  https://www.pinterest.com/pin/7318418115598798/ Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[44] Internet resource  http://www.thewallpapers.org/desktop/27481/moses-mabhida-durban--wallpaper Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[45] Schlaich J. Engineering – structural art. James Carpenter. Birkhäuser Basel; 2006. p. 8–9.[46] Internet resourse http://stadiumdb.com/designs. Downloaded on Ocvtober, 1, 2016).[47] Internet resource  http://www.ifpinfo.com/Qatar-NewsArticle-5040#.V-4YOJ-g9LY Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[48] Internet resource  http://welcometouzbekistan.com/Football-Stadium-Bunyodkor-in-Tashkent.html Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[49] Internet resource  http://www.whoateallthepies.tv/videos/83736/bursaspors-incredible-new-crocodile-stadium-given-green-light.html Downloaded on Ocvtober, 3, 2016).[50] Petra G. The signs of life in architecture. Bioinspiration Biomimetics 2008;3:023001.[51] Jan K, Thomas S. Design and construction principles in nature and architecture. Bioinspiration Biomimetics 2012;7:015002.[52] Hu N, Feng P, Dai GL. The gift from nature: bio-inspired strategy for developing innovative bridge. J Bionic Eng 2013:10.[53] Internet resource  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11249874/China-to-declare-war-on-bizarre-architecture.html Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[54] Internet resource  http://www.kalzip.com/kalzip/apac/home/latest_news.html Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[55] Internet resource  http://www.dezeen.com/2013/11/18/zaha-hadid-unveils-design-for-qatar-2022-world-cup-stadium/ Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[56] Leonhardt F. Bridges. Cambridge, USA: MIT Press; 1984.[57] Troitsky M. Planning and design of bridges. Wiley.com; 1994.[58] Akao, Y. Quality function deployment: integrating customer requirements into product design. Cambridge, MA: Productivity Press; 1990.[59] Kasaei A., Abedian A., Milani A. An application of Quality Function Deployment method in engineering materials selection. Materials and Design 2014; 55:912-920. doi:10.1016/j.matdes.2013.10.061[60] Prasad K., Chakraborty S. A quality function deployment-based model for materials selection. Materials and Design 2013;49:523-535. doi:10.1016/j.matdes.2013.01.035[61] Cavallini C., Giorgetti A., Citti P. Nicolaie F. Integral aided method for material selection based on quality function deployment and comprehensive VIKOR algorithm. Materials and Design 2013; 47:27-34. doi:10.1016/j.matdes.2012.12.009[62] Zhang F., Yang M., Liu W. Using integrated quality function deployment and theory of innovation problem solving approach for ergonomic product design. Computers & Industrial Engineering 2014;76:60–74. doi:10.1016/j.cie.2014.07.019[63] Chan, L. K., & Wu, M. L. A systematic approach to quality function deployment with a full illustrative example. Omega 2005; 33(2):119–139.[64] Xin Lai, Min Xie, Kay Chuan Tan, Bo Yang. Ranking of customer requirements in a competitive environment. Computers & Industrial Engineering 2008; 54:202–214.[65] Hu N., Feng P., Dai G. Structural art: Past, present and future. Engineering Structures 2014; 79:407-416. doi:10.1016/j.engstruct.2014.08.040[66] Hines E, Billington D. Case study of bridge design competition. J Bridge Eng 1998;3:93–102.[67] Ross C.,   Case J.,  Chilver A.   Strength of Materials and Structures, 4th Edition. Imprint:Butterworth-Heinemann, 1999. ISBN: 9780080518008.[68] Wu J, Burgueño R. An integrated approach to shape and laminate stacking sequence optimization of free-form FRP shells. Comput Methods Appl Mech Eng 2006;195:4106–23.[69] Böer P., Holliday L., Thomas H., Kang K. Interaction of environmental factors on fiber-reinforced polymer composites and their inspection and maintenance: A review. Construction and Building Materials 2014;50:209–218. doi:10.1016/j.conbuildmat.2013.09.049[70] Feng P, Ye L, Teng J. Large-span woven web structure made of fiber-reinforced polymer. J Compos Constr 2007;11:110–9.[71] Keller T. Multifunctional and robust composite material structures for sustainable construction. Advances in FRP composites in civil engineering. Springer Berlin Heidelberg; 2011: 20–5.[72] Dooley S. The development of material-adapted structural form. École polytechnique fédérale de Lausanne; 2004.[73] ICC  (International Code Council). International building code 2006. CA (USA): International Code Council; 2006.[74] Internet resourse http://meteorologynews.com/extreme-weather/minnesota-blizzard-collapses-...[75] Internet resource  http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-metrodome-roof-collapse-rekindles-stadium-debate-2010dec13-story.html Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[76] Internet resource http://www.skyscrapercity.com/ showthread.php?t=153822&page=271 Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[77]  Jørgen Munch-Andersena , Philipp Dietsch. Robustness of large-span timber roof structures — Two examples. Engineering Structures. Volume 33, Issue 11, November 2011, Pages 3113–3117[78] Terwel K., Boot W.; Nelisse M. Structural unsafety revealed by failure databases. Forensic Engineering 2014; 167: 16–26. http://dx.doi.org/10.1680/feng.13.00019[79] Hansson M, Larsen HJ. Recent failures in glulam structures and their causes. Engineering Failure Analysis 2005;12(5):808–18.[80] Stoddart E.P., Byfield M.P., Davison J.B., Tyas A. Strain rate dependent component based connection modelling for use in non-linear dynamic progressive collapse analysis. Engineering Structures 2013;55: 35-43. doi:10.1016/j.engstruct.2012.05.042[81] Iwicki P., Tejchman J., Chróścielewski J. Dynamic FE simulations of buckling process in thin-walled cylindrical metal silos. Thin-Walled Structures 2014; 84: 344-359. doi:10.1016/j.tws.2014.07.011[82] Iskhakov I., Ribakov Y. Collapse analysis of real RC spatial structures using known failure schemes of ferro-cement shell models. The Structural Design of Tall and Special Buildings. Volume 23, Issue 4, pages 272–284, March 2014.[83] Internet resource  http://duquesne.sobah.us/ Downloaded on Ocvtober, 2, 2016).[84] Egan J. Rethinking Construction, The report of the Construction Task Force to the Deputy Prime Minister; 1998.[85] Ericsson L., Liljelund L., Sjostrand M., Uusmann I., Modig S., Arlebrant A., Hogrell O. Wake up! About the competition, the costs, the quality and the competence in the building sector. Report SOU 2002:115.[86] Pimentel M., Brühwiler E., Figueiras J. Safety examination of existing concrete structures using the global resistance safety factor concept. Engineering Structures 2014;70:130–143. doi:10.1016/j.engstruct.2014.04.005[87] Georgioudakis M., Stefanou G., Papadrakakis M. Stochastic failure analysis of structures with softening materials. Engineering Structures 2014;61:13–21. doi:10.1016/j.engstruct.2014.01.002[88] Dietsch P, Winter S. Assessment of the structural reliability of all wide span timber structures under the responsibility of the city of munich. In: Proceedings 33rd IABSE symposium. 2009.[89] Mushchanov V. F., Rudnieva I. N. Effect of temperature on stressed and strained suspended system of bending and rigid threads. Modern industrial and civil construction. Makeevka: DonNACEA; 2012; 8(1):5-13 (in Russian). https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17883901[90] Sgambi L., Garavaglia E., Basso N., Bontempi F. Monte Carlo simulation for seismic analysis of a long span suspension bridge. Engineering Structures 2014;78:100–111. doi:10.1016/j.engstruct.2014.08.051[91] Latour M., Rizzano G. Full strength design of column base connections accounting for random material variability. Engineering Structures 2013;48:458–471. doi:10.1016/j.engstruct.2012.09.026[92] Chamanbaz M., Dabbene F.,Tempo R.,Venkataramanan V.,Wang Q. A statistical learning theory approach for uncertain linear and bilinear matrix inequalities. Automatica 2014;50:1617–1625. doi:10.1016/j.automatica.2014.04.005[93] Shi X., Teixeira A.P., Zhang J., Soares C. Structural reliability analysis based on probabilistic response modelling using the Maximum Entropy Method. Engineering Structures; 70:106–116. doi:10.1016/j.engstruct.2014.03.033[94] Elishakoff I., Ohsaki M. Optimization and anti-optimization of structures under uncertainty. London: Imperial College Press; 2010.[95] Vahdani B., Tavakkoli-Moghaddam R., Jolai F. Reliable design of a logistics network under uncertainty: A fuzzy possibilistic-queuing model. Applied Mathematical Modelling 2013;37:3254–3268. doi:10.1016/j.apm.2012.07.021[96] Verhaeghe W., Elishakoff I., Desmet W., Vandepitte D., Moens D. Uncertain initial imperfections via probabilistic and convex modeling: Axial impact buckling of a clamped beam. Computers and Structures 2013;121:1–9. doi:10.1016/j.compstruc.2013.03.003[97] Santoro R., Muscolino G., Elishakoff I. Optimization and anti-optimization solution of combined parameterized and improved interval analyses for structures with uncertainties. Computers and Structures 2015;149:31–42. doi:10.1016/j.compstruc.2014.11.006[98] Oberguggenberger M. Analysis and computation with hybrid random set stochastic models. Structural Safety 2015;52:233–243. doi:10.1016/j.strusafe.2014.05.008[99] Liua B., Hua S., Zhang H., Liua Z., Zhaoa X., Zhang B., Yue Z. A personalized ellipsoid modeling method and matching error analysis for the artificial femoral head design. Computer-Aided Design 2014;56:88–103. doi:10.1016/j.cad.2014.06.009[100] Shanyavskiy A.A., Mechanisms and modeling of subsurface fatigue cracking in metals. Engineering Fracture Mechanics 2013; 110:350-363. doi:10.1016/j.engfracmech.2013.05.013[101] Hlavacek I., Chleboun J., Babuska I. Uncertain input data problems and the worst scenario method. Amsterdam: Elsevier; 2004.[102] Butlin T. Anti-optimisation for modelling the vibration of locally nonlinear structures: an exploratory study. Journal of Sound and Vibration 2013;332:7099–7122.[103] Jiang C., Han X., Lu G., Liu J., Zhang Z., Bai Y. Correlation analysis of nonprobabilistic convex model and corresponding structural reliability technique. Comput Methods Appl Mech Eng 2011;200:2528–46.[104] Guo J., Du X. Sensitivity analysis with mixture of epistemic and aleatory uncertainties. AIAA J 2007;45:2337–49.[105] Sventikov A.A. Analysis of the stress-strain state of flexible threads of rolled sections. Construction and architecture. Voronezh: VGASU; 2010; 1(17): 7-12 (in Russian).[106] Gorokhov E.V., Mushchanov V.F., Priadko I.N. Ensuring the required level of reliability during the design stage of latticed shells with a large opening. Journal of Civil Engineering and Management 2015;21(3):282-289. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/13923730.2015.1005020#.VQF07Oia-XA