. Коливання замкнених конічних оболонок при складному обертанні

Заголовок (російською): 
. Колебания замкнутых конических оболочек при сложном вращении
Заголовок (англійською): 
Оscillations of closed conical shells with complex rotation
Автор(и): 
Лізунов П.П.
Криксунов Е.З.
Фесан О.М.
Автор(и) (англ): 
Lizunov P.P.
Kriksunov E.Z.
Fesan O.M.
Ключові слова (укр): 
коливання, замкнені конічні оболонки, обертальний рух, форми коливань, центральне силове поле
Ключові слова (англ): 
: oscillations, closed conical shell, rotational motion, forms of oscillations, central force field
Анотація (укр): 
В даній роботі розглядається система двох замкнених конічних оболонок, з’єднаних центральною жорсткою вставкою, що обертаються в протилежних напрямах в центральному силовому полі з постійною кутовою швидкістю навколо осі симетрії системи. На елемент оболонки діє навантаження, що складається з гравітаційних та інерційних сил, але при великих значеннях кутової швидкості власного обертання системи гравітаційними навантаженнями можна знехтувати. Гіроскопічна взаємодія між обертальним переносним рухом системи і відносними пружними коливаннями елементів є джерелом збудження прецесійних коливань, які можуть носити резонансний або нестійкий характер. Виникаючий при зміні осі орієнтації системи гіроскопічний момент викликає появу знакозмінних напружень, які істотно впливають на міцність та надійність оболонок. Такі задачі виникають в будівельній техніці, машинобудуванні, авіабудуванні, космічній техніці та інших галузях народного господарства. Основним навантаженням, яке діє на елементи таких систем, є значні відцентрові сили інерції, які істотно впливають на міцнісні характеристики конструкцій. Враховуючи періодичність правої частини і коефіцієнтів системи розв’язувальних рівнянь, за допомогою проекційного методу можна звести розв’язувальні рівняня до системи звичайних диференціальних рівнянь, які наближено замінюють вихідну. Розв’язок отриманої системи рівнянь дозволяє визначати форми коливань і зусилля в складеній конічної оболонці при різних параметрах оболонки і співвідношеннях швидкостей власного обертання оболонки і обертання її центру мас.
Анотація (англ): 
The paper consider a system of two closed conical shells connected by a central rigid insert rotating in opposite directions in a central force field with a constant angular velocity around the axis of symmetry of the system. The shell element is subjected to a load consisting of gravitational and inertial forces, but at large values of the angular velocity of the system, the gravitational loads can be neglected. The gyroscopic interaction between the rotational portable motion of the system and the relative elastic oscillations of the elements is a source of excitation of precession oscillations, which may be resonant or unstable. Occurring when changing the axis of orientation of the system gyroscopic moment causes the appearance of alternating stresses, which significantly affect the strength and reliability of the shells. Such problems arise in construction engineering, mechanical engineering, aircraft construction, space engineering and other sectors of the economy. The main load acting on the elements of such systems are significant centrifugal forces of inertia, which significantly affect the strength characteristics of structures. Taking into account the periodicity of the right-hand side and the coefficients of the system of resolving equations, with the help of the projection method it is possible to reduce the resolving equations to the system of ordinary differential equations, which approximately replaces the original one. The solution of the obtained system of equations makes it possible to determine the forms of oscillations and forces in a composite conical shell at various parameters of the shell and the ratios of the velocities of the shell's own rotation and the rotation of its center of mass.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 105
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Ноябрь 2020
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, 03037
Литература: 
1.       Bazhenov V.A. Oscillations of a rotating membrane disk with a central rigid insert / V.A. Bazhenov, V.I. Gulyaev, S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Strength problems. - 1986. - No. 6. - P. 108-113.2.       Gulyaev V.I. Oscillations of a rotating circular membrane in the field of inertial and gravitational forces / V.I. Gulyaev, S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Applied Mechanics. - 1986. - 22, No. 11. - P. 112-117.3.       Lizunov P.P. Oscillations of a compound conical shell during complex rotation / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 1988. - V. 52. - S. 22-27.4.       Gulyaev V.I. Oscillations of systems of rigid and deformable bodies during complex motion / V.I. Gulyaev, P.P. Lizunov. - K .: Vyshcha shkola, 1989 .-- 160 p.5.       Kravchenko S.G. Nonlinear oscillations of a system of two membranes with a central rigid insert / S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 1986. - V. 49.- P. 11-14.6.       Grom A.A. Processional oscillations of plates and shells during complex motion / A.A. Grom, P.P. Lizunov, N. A. Snezhko // Applied Mechanics. - 1997. - 33, No. 7. - P. 652-56.7.       Lizunov P.P. Oscillations of the membrane surface of the space reflector / P.P. Lizunov, A.A. Grom // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2002. - V.71.-P.146-152.8.       Lizunov P.P. Elastic equilibrium of a spherical shell in the central force field / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2013. - V. 91. - P.84-87.9.       Lizunov P.P. Oscillations of a spherical shell in the central force field / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2014. - V. 93. - P. 37-42.       10.     Lizunov P.P. Stress-deformed state of closed conical shells during complex rotation / P.P. Lizunov, E.Z. Kriksunov, O.M. Fesan // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2019. - V. 102. - P. 191-198.
References: 
1.       Bazhenov V.A. Oscillations of a rotating membrane disk with a central rigid insert / V.A. Bazhenov, V.I. Gulyaev, S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Strength problems. - 1986. - No. 6. - P. 108-113.2.       Gulyaev V.I. Oscillations of a rotating circular membrane in the field of inertial and gravitational forces / V.I. Gulyaev, S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Applied Mechanics. - 1986. - 22, No. 11. - P. 112-117.3.       Lizunov P.P. Oscillations of a compound conical shell during complex rotation / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 1988. - V. 52. - S. 22-27.4.       Gulyaev V.I. Oscillations of systems of rigid and deformable bodies during complex motion / V.I. Gulyaev, P.P. Lizunov. - K .: Vyshcha shkola, 1989 .-- 160 p.5.       Kravchenko S.G. Nonlinear oscillations of a system of two membranes with a central rigid insert / S.G. Kravchenko, P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 1986. - V. 49.- P. 11-14.6.       Grom A.A. Processional oscillations of plates and shells during complex motion / A.A. Grom, P.P. Lizunov, N. A. Snezhko // Applied Mechanics. - 1997. - 33, No. 7. - P. 652-56.7.       Lizunov P.P. Oscillations of the membrane surface of the space reflector / P.P. Lizunov, A.A. Grom // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2002. - V.71.-P.146-152.8.       Lizunov P.P. Elastic equilibrium of a spherical shell in the central force field / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2013. - V. 91. - P.84-87.9.       Lizunov P.P. Oscillations of a spherical shell in the central force field / P.P. Lizunov // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2014. - V. 93. - P. 37-42.       10.   Lizunov P.P. Stress-deformed state of closed conical shells during complex rotation / P.P. Lizunov, E.Z. Kriksunov, O.M. Fesan // Strength of Materials and Theory of Structures. - 2019. - V. 102. - P. 191-198.