Використання стохастичних моделей для забезпечення параметричної надійності будівельних машин

Заголовок (російською): 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Заголовок (англійською): 
Stochastic models for ensuring parametric reliability of the construction machines
Автор(и): 
Гетун Г.
Лесько В.
Безклубенко І.
Баліна О.
Буценко Ю.
Автор(и) (англ): 
Getun G.V.
Les’ko V.I.
Bezklubenko I.S.
Balina O.I.
Butsenko Y.P.
Ключові слова (укр): 
надійність, імітаційне моделювання, будівельні машини, прогнозування, надійність машин, гідропривід, функція розподілу, щільність, статистичне дослідження
Ключові слова (рус): 
надежность, имитационное моделирование, строительные машины, прогнозирование, гидропривод, функция распределения, плотность, статистическое исследование
Ключові слова (англ): 
reliability, simulation modeling, construction machines, forecasting, hydraulic drive, distribution function, density, statistical research
Анотація (укр): 
У роботі запропонована методика моделювання та розробки моделей працездатності та параметричної надійності гідроприводів будівельних машин, які змогли би враховувати специфіку структурного устрою і функціонування гідроприводу та механізми втрати їх працездатності і формування відмов. Побудовано дві стохастичні моделі для випадків експоненціального та гамма- розподілу діагностичних параметрів секції гідроприводів, які можна використовувати для більш реальних і точніших оцінок показників безвідмовності гідроприводів та будуть корисними дослідникам і експлуатаційникам сучасних будівельних машин.
Анотація (рус): 
Предложена методика моделирования и разработки модели работоспособности и параметрической надежности гидроприводов строительных машин, которые могли бы учитывать специфику устройства и функционирования гидропривода, механизмы утраты их работоспособности и появления отказов. Построено две вероятностные модели, для случаев экспоненциального и гамма- распределения диагностических параметров секции гидроприводов, которые могут использоваться для более точных и реальных оценок безотказности гидроприводов и будут полезны исследователям, разработчикам и эксплуатационщикам современных строительных машин.
Анотація (англ): 
The paper proposes a method of modeling and development of models of performance of parametric reliability of hydraulic drives of construction machines, which will be useful for researchers and operators of moder construction machines.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2021, номер 106
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2021, номер 106
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2021, number 106
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2021
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, 03037
Литература: 
 
 1. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятности и ее инженерные приложения.  - М.: Наука. 1988. – 480 с.
 2. Федоренко Н.Д., Баліна О.І., Безклубенко І.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник з грифом МОН України./№14/18-Г-607 від 24.04.2007р – К.: КНУБА. 2007.–104 с.
 3. Лесько В.І. Імовірнісні моделі роботоздатності функціональних дільниць гідроприводів одноківшових екскаваторів // Техніка будівництва. Випуск № 5, м. Київ, КНУБА, 1999 р.
 4. Гетун Г.В. Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель / Гетун Г.В., Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А.В. // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2019. №102. – С. 243-252.
 5. Getun G.V. Situation forecasting and dicision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions / Getun G.V., Butsenko U.P., Balina O.І., Bezklubenko I.S., Labzhynsky V.A., Solomin A.V. // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2020. №104.-.P.164-174.
 6. Лесько В.І., Безклубенко І.С., Клименко М.О. Специфічні моделі робото здатності та параметричної надійності гідроприводів машин//XІII Міжнародна наукова конференція «Наука і освіта», 4-13 січня 2019 p., Хайдусобосло, Венгрія.,с.7-11.
 7. Sandmann K., Zondermann D. Interest rate options. Geld, Banken, Versiherungen. Karlsruhe, ed. W. Heilman. -1992.:P. 739-760.
 8. Oksendal, Berndt K. Stochastic differential equations. An Introduction with application./ Berlin: Springer. 2010. - 379 p.
 9. Лесько В.І. Закони розподілу та моделі надійності гідроприводу як функції від розподілу добутку випадкових діагностичних параметрів // Техніка будівництва. Випуск №10, Академія будівництва України, м. Київ, КНУБА, 2001р.
 10. Лесько В.І. Моделювання параметричних відмов гідравлічних екскаваторів з урахуванням ефективності їх функціонування при прогнозуванні та оцінці показників надійності // Техніка будівництва. Випуск № 9, Академія будівництва України, м. Київ, КНУБА, 2001р.
  
References: 
 1. Ventzel E. S., Ovcharov L.A. Theory of probabilities and ergineering applications. - M.: Science. 1988. – 480 p.
 2. Fedorenko N.D., Balina O.I., Bezklubenko I.S.Theory of probabilities and mathematical statistics. -. K.:    KNUBA, 2007.–.104 p.
 3. Lesko V.I.. Probasinous models of robotics of functional hydrodrive stations of single-wheelers excavators // Construction technique. № 5, Kyiv, KNUBA, 1999
 4. Getun G.V..Diffusion processes with cumulative characteristics during the operation of buildings / Getun G.V., Butsenko Yu.P., Balina O.I., Bezklbenko I.S., Solomin A.V. // Resistance of materials and theory of structures. – 2019. № 102. – P. 243-252.
 5. Getun G. V. Situation forecasting and dicision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions /Getun G. V., Butsenko U. P., Balina O.I., Bezklubenko I. S., Labzhynsky V. A., Solomin A. V. // Resistance of materials and theory of structures. – 2020. № 104.-.P.164-174.
 6. Lesko V.I., Bezklubenko I.S., Klymenko M.O. Specific models of robotic ability and parameters reliability of hydraulic drive machines//XIII International Scientific Conference "Science and Education", January 4-13, 2019 p., Hajdúszoboszló, Hungary.,p.7-11.
 7. Sandmann K., Zondermann D. Interest rate options.Geld, Banken, Versiherungen. Karlsruhe, ed. W. Heilman. -1992.:P.-. 739-760.
 8. Oksendal, Berndt K. Stochastic differential equations. An Introduction with application. / Berlin: Springer. 2010. - 379 p.
 9. Lesko V.I. Laws of distribution and model of reliability of hydraulic drive as a function from the distribution of random diagnostic parameters // Construction technique. № 10, Academy of Construction of Ukraine, Kyiv, KNUBA, 2001
 10. Lesko V.I. Modeling of parametersal failures of hydraulic excavators taking into account the effectiveness of their functioning in the forecasting and evaluation of reliability indicators // Construction technique.№ 9, Academy of Construction of Ukraine, Kyiv, KNUBA, 2001.