МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЇЇ СТІЙКОСТІ ПРИ ДІЇ КОМБІНОВАНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Заголовок (російською): 
Моделирование начальных несовершенств цилиндрической оболочки переменной толщины при исследовании ее устойчивости под действием комбинированного нагружения
Заголовок (англійською): 
A design of initial imperfections of cylindrical shell with variable thickness is at investigate of its stability under combined loading
Автор(и): 
Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Гаран І.Г.
Автор(и) (англ): 
O.O. Lukianchenko, O.V. Kostina, I.G. Garan
Анотація (укр): 
Розроблена чисельна методика дослідження стійкості циліндричної оболонки з початковою недосконалістю форми при дії комбінованого навантаження. Початкові недосконалості оболонки моделюються у вигляді комбінацій форм втрати стійкості при дії осьового стиснення та поверхневого тиску різної амплітуди. Оцінений вплив початкових недосконалостей на критичне значення комбінованого навантаження. Визначені області стійкості циліндричної оболонки з регулярними недосконалостями.
Анотація (рус): 
Разработана численная методика исследования устойчивости цилиндрической оболочки с начальным несовершенством формы при действии комбинированной нагрузки. Начальные несовершенства оболочки моделируются в виде комбинаций форм потери устойчивости при действии осевого сжатия и поверхностного давления разной амплитуды. Оценено влияние начальных несовершенств на критическое значение комбинированной нагрузки. Определены области устойчивости цилиндрической оболочки с регулярными несовершенствами.
Анотація (англ): 
under combined loading is developed. Initial imperfections of shell are designed as combinations of forms of loss of stability at the action of axial compression and superficial pressure of different amplitude. Influence of initial imperfections on the critical value of the combined loading is evaluated. The areas of stability of cylindrical shell with regular imperfections are defined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2009. No 84
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Август 2009
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек – М.: Наука, 1971. – 807с
  2. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 880 с.
  3. Гоцуляк Є.О., Барвінко А.Ю., Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Шах В.В. Оцінка впливу початкових недосконалостей циліндричних оболонок резервуарів на їх стійкість при дії бокового тиску //Опір матеріалів і теорія споруд. К.: КНУБА. – 2008. – № 82. – С. 48- 54.
  4. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.– 448 с.