ВИКОРИСТАННЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАДАЧАХ ПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Заголовок (російською): 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Заголовок (англійською): 
SEMI-ANALYTICAL FINITE ELEMENT METHOD USES IN PERIODICAL 3D ANALYSIS
Автор(и): 
Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.А., Solodei І.І., Pryhodko А.Y.
Анотація (укр): 
На основі напіваналітичного метода скінченних елементів розроблено ефективний підхід до дослідження стаціонарних періодичних коливань неоднорідних тіл із складною формою та структурою поперечного перерізу. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів, що охоплюють тіла довільної мірності при різноманітних граничних умовах. Проведено аналіз особливостей процесів динамічного деформування, що протікають у реальних конструкціях.
Анотація (рус): 
На основе полуаналитического метода конечных элементов разработан эффективный подход к исследованию стационарных периодических колебаний неоднородных тел со сложной формой и структурой поперечного сечения. Достоверность получаемых результатов и эффективность подхода подтверждены решением контрольных примеров, которые охватывают тела различной мерности при различных граничных условиях. Проведено анализ особенностей процессов динамического деформирования, которые протекают в реальных конструкциях.
Анотація (англ): 
The advanced variant of Semi-analitical Finite Element Method (SFEM) is developed to simulate three-dimensional periodical oscillations of arbitrary loaded heterogeneous along all co-ordinates solids of revolution and hinged prismatic solids. Reliability of computational intelligence and efficiency of mentioned approach are corroborated with the help of test solutions. A stress analysis of important construction under static and dynamic periodical loading is considered to demonstrate method to solving 3D problems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2010. No 85
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Сентябрь 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
 1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. - Киев: Випол, 1993, 376 с.
 2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування простових тіл // КНУБА, 2005, 298с.
 3. Баженов В.А., Гуляр О.І., Солодей І.І. Особливості реалізації НМСЕ в задачах динамічної взаємодії неоднорідних пружнопластичних тіл // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. Збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.69, 2001. – с.134-146
 4. Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.81, 2007.-с.142-158.
 5. Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю. Дослідження ефективності динамічного розрахунку будівельних конструкцій, що знаходяться під дією рухомих навантажень // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. – К.:КНУБА, Вип.84, 2009.-с.32-41.
 6. Бате К., Вильсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. - М.: Стройиздат, 1982. - 447 с.
 7. Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов О.В. Устойчивость и динамика в примерах и задачах. – М.: Высш.шк. – 1987. – 264с.
 8. Солодей І.І. Ефективність скінченноелементної бази напіваналітичного метода скінченних елементів для апроксимації тіл обертання та призматичних тіл в задачах динаміки // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.82, 2008.-с.154-163.
 9. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І. Використання спеціальних скінченних елементів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних навантаженнях // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. Збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.84, 2009. –с.49-64
 10. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике.- М.: Мир, 1975.- 539 с.
 11. Коренев В.Г. Некоторые задачи теории упругости и теплопроводности, решаемые в бесселевых функциях. – М.: Физматлит, 1960. – 458с.