ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗМІННОЇ ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ З ПОЧАТКОВОЮ ТРІЩИНОЮ

Заголовок (російською): 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С НАЧАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ.
Заголовок (англійською): 
LIFETIME DEFINITION OF SPATIAL BODIES OF ROTATION OF THE VARIABLE AREA OF CROSSECTION WITH THE INITIAL CRACK.
Автор(и): 
Пискунов С.О., Мицюк С.В.
Автор(и) (англ): 
Pyskunov S.O., Mytsyuk S.V.
Анотація (укр): 
На основі НМСЕ досліджено вплив зміни площі поперечного перерізу об’єкта на характерні розмірі тріщини і величину ресурсу при багато цикловому навантаженні.
Анотація (рус): 
На основе ПМКЭ исследовано влияние изменения площади поперечного сечения объекта на характерне размеры и величину ресурса при многоцикловом нагружении.
Анотація (англ): 
An influence of change of the area of cross section on characteristic size of crack and life time value at multisequencing loading is investigated on the basis of SFEM.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2010. No 85
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Май 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298с.
  2. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Мицюк С.В. Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу. //Опір матеріалів і теорія споруд. – К., 2008.- Вип. 81. с.57-83.
  3. Дронов В.С. Влияние структурного состояния на кинетику локализованного усталостного разрушения конструкционных сталей.// АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук – Тула.2008 -46с.
  4. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В. Визначення напружено-деформованого стану тіл обертання із використанням кругового скінченого елементу змінної площі поперечного перерізу// Геотехнічна механіка: Міжвідомчий збірник наукових праць/Інститут геотехнічної механіки ім.. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ,2007. – Вип. 71. – С.198-223.
  5. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В., Визначення параметрів лінійної механіки руйнування для неоднорідних кругових тіл// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 9-22.
  6. Трощенко В.Т., Покровский В.В., Прокопенко А.В. Трещиностойкость металлов при циклическом нагружении. – К.:Наук. думка, 1987.-257с.