ЗАСТОСУВАННЯ ГАМІЛЬТОНОВОГО ФОРМАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ГАМИЛЬТОНОВОГО ФОРМАЛИЗМА В ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Заголовок (англійською): 
THE USE OF THE HAMILTONIAN FORMALISM IN THE THEORY OF VIBRATIONS OF CYLINDRICAL SHELLS
Автор(и): 
М.О. Шульга
Автор(и) (англ): 
Shul’ga M.O.
Ключові слова (укр): 
змішана система рівнянь осесиметричних коливань, теорія Кірхгофа- Лява, теорія типу Тимошенка, операторна гамільтонова форма
Ключові слова (рус): 
смешанная система уравнений осесимметричных колебаний, теория Кирхгофа-Лява, теория типа Тимошенко, операторная гамильтонова форма
Ключові слова (англ): 
mixed system of equations of axisymmetric vibrations, theory of Kirchhoff-Love, theory of Timoshenko-type, operator Hamiltonian form
Анотація (укр): 
Рівняння осесиметричних коливань циліндричних оболонок в теорії Кірхгофа-Лява та теорії типу Тимошенка вперше в науковій літературі представлені в операторній гамільтоновій формі по поздовжній координаті.
Анотація (рус): 
Уравнения осесимметричных колебаний цилиндрических оболочек в теории Кирхгофа-Лява и типа Тимошенко впервые в научной литературе представлены в операторной гамильтоновой форме по продольной координате.
Анотація (англ): 
The equations of axisymmetric vibrations of cylindrical shells in the theory of Kirchhoff-Love and Timoshenko-type for the first time in the scientific literature presented in the form of the Hamiltonian operator in the longitudinal coordinate.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
 1. Павловський М.А. Теоретична механіка. – Київ: Техніка, 2002. – 512 с. 
 1. Шульга М.О. О гамильтоновом формализме в теории типа Тимошенко изгиба пластин // Теорет. и прикл. механика. – 2009. – Вып. 45. – С. 3-7.
 2. Шульга М.О. О гамильтоновом формализме в кирхгофовой теории изгиба пластин // Теорет. и прикл. механика. – 2010. – No 1 (47). – С. 7-10.
 3. Шульга Н.А. Основы механики слоистых сред периодической структуры. – К.: Наук. думка, 1981. – 200 с.
 4. Шульга О.М. Построение решений уравнений колебаний классической теории пластин с периодическими по одной координате параметрами // Теоретическая и прикладная механика. – 1995. – Вып. 25. – С. 109-113.
 5. Шульга О.М. Волновые решения уравнений типа Тимошенко поперечных колебаний пластины c периодическими по одной координате параметрами // Теоретическая и прикладная механика. – 1996. – Вып. 26. – С. 105-111.
 6. Шульга М.О., Тробюк О.М. Про змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань неоднорідних пластин // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2011. – No 87. – С. 158-163.
 7. Шульга О.М. Коливання неоднорідних стержнів періодичної структури. – Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К.: Ін-т механіки, 2000. – 19 с.
 8. Шульга М.О. Застосування гамільтонового формалізму в теорії типу Тимошенка коливань пластин. – Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – 54, No1. – С. 189-195.
 9. Shul’ga N.A. Propagation of elastic waves in periodic-nonhomogeneous space // Int. Appl. Mech. – 2003. – 39, No 7. – P.763 – 796.
 10. Shul’ga N.A. Theory of dynamic processes in mechanical systems and materials of regular structure // Int. Appl. Mech. – 2009. – 45, No 12. – P. 1301-1338.
 11. Schul’ga N.A. On certain mixed system of equations of theory of elasticity // Int. Appl. Mech. – 2010. – 46, No 3. – P. 271-275.
 12. Shul’ga M.O. Appication of the Hamilton formalism in a Timoshenko-type theory of vibrations of plates // Journal of Mathematical Sciences. – Vol. 183, No 2, May, 2012. – P. 222-230.