ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТОХАСТИЧНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПОЛОГОЇ ОБОЛОНКИ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ
Заголовок (англійською): 
INVESTIGATION OF STABILITY OF STOCHASTIC PARAMETRIC VIBRATIONS OF SHALLOW SHELLS
Автор(и): 
Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Dehtyaryuk E.S., Lukyanchenko O.O, Kostina O.V.
Анотація (укр): 
Представлений чисельний підхід дослідження динамічної поведінки та стійкості пологої оболонки при дії стохастичного параметричного навантаження. Задача стохастичної стійкості сформульована як задача стійкості тривіальних розв’язків диференціальних рівнянь відносно моментних функцій другого порядку. Досліджена стійкість динамічних режимів стохастичних коливань оболонки. Визначені критичні значення стохастичного параметричного навантаження на оболонку.
Анотація (рус): 
Представлен численный поход исследования динамического поведения и устойчивости пологой оболочки при действии стохастической параметрической нагрузки. Задача стохастической устойчивости сформулирована как задача устойчивости тривиальных решений дифференциальных уравнений относительно моментных функций второго порядка. Исследована устойчивость динамических режимов стохастических колебаний оболочки. Определены критические значения стохастической параметрической нагрузки на оболочку.
Анотація (англ): 
A numerical approach to investigate of dynamic behavior and stability of shallow shells under stochastic parametric load was presented. A problem of stochastic stability was formulated as a problem of trivial solutions stability of differential equations in reference to second order momentum functions. The stochastic stability of dynamic states of the shell was investigated. The critical value of stochastic parametric load was determinated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2012. No 89
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. М., Наука, 1979. - 335 с.
  2. Кляцкин В.И. Стохастические уравнения в случайно однородных середах. - М.: Наука, 1980. - 336 с.
  3. Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Отрашевська В.В. Динамічна стійкість пружних систем при комбінованому стохастичному навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд. - К.: КНУБА, 2003.  Вип.72.  С.51 – 59.
  4. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок // Опір матеріалів і теорія споруд. - К.: КНУБА, 2011.  Вип.87.  С.73 – 87.
  5. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 с.