ДЕЯКІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Заголовок (російською): 
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Заголовок (англійською): 
SOME TASKS OF DYNAMICS OF SHELL STRUCTURES
Автор(и): 
Легостаєв А.Д., Гречух Н.А.
Автор(и) (англ): 
Legostaev А.D., Grechukh N.А.
Анотація (укр): 
Викладені положення стосовно реалізації алгоритму одночасних ітерацій в задачах про власні коливання складних оболонок, для яких застосований прийом декомпозиції на фрагменти. Розрахунок оболонок на змушені коливання передбачає перетворення рівнянь руху до нормальних координат – форм власних коливань фрагментів. Наведені співвідношення для попередньо напруженого скінченного елемента оболонки.
Анотація (рус): 
Изложено положение относительно использования алгоритма одновременных итераций в задаче о собственных колебаниях сложных оболочек, для которых используется прием декомпозиции оболочки на фрагменты. Расчет оболочки на вынужденные колебания ориентирован на преобразования уравнений движения к нормальным координатам – формам собственных колебаний фрагментов. Определены соотношения для предварительно напряженного конечного элемента оболочки.
Анотація (англ): 
There are formulated the principle concerning realization of algorithm of simultaneous iterations for the problem of natural vibrations of complex shells for which decomposition technique to shell fragments is used. Investigation of shell on forced vibrations is focused on transformation the equations of motion to the normal coordinates- forms of natural vibrations of fragments. The relations for prestressed finite element of shell are determined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2012. No 89
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Клаф, Дж. Пензиен. Динамика сооружений. –М: Стройиздат, 1981, -345 с.
  2. Метод конечных элементов в механике твердых тел (под общ. ред. А.С.Сахарова, И.Альтенбаха) - Киев: Высшая школа. Головное изд., 1982, – 480 с.