ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДВОШАРОВОЇ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПІДКРІПЛЕНОЇ РЕБРАМИ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ
Заголовок (англійською): 
RELIABILITY ANALYSIS OF DOUBLE-LAYER RIBBED CEILING PLATE
Автор(и): 
П.П. Чеверда
Автор(и) (англ): 
Cheverda P.P.
Ключові слова (укр): 
напружено-деформований стан, скінченно-елементна модель, надійність будівель, принцип можливих переміщень, можлива робота сил, плита перекриття з ребрами
Анотація (укр): 
Виконано дослідження напружено-деформованого стану суцільної плити та плити перекриття з ребрами житлового будинку при дії основного сполучення навантажень. Будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткісними характеристиками для обох варіантів дослідження, для якого за допомогою програмного комплексу МОНОМАХ визначались параметри напружено-деформованого стану. Для кожного з варіантів плити перекриття за допомогою програмного комплексу SCAD виконувався уточнюючий розрахунок по впливу ребер на її несучу здатність та прогини. Аналіз дослідження результатів показав, що величини напружено-деформованого стану двох варіантів суттєво відрізняються. Тому будівництво об’єктів промислового та цивільного призначення зі збірного залізобетону з використанням плити перекриття підкрі-плених ребрами є більш економічним завдяки покращенню звукоізолюючих властивостей помешкань.
Анотація (рус): 
Выполнены исследования напряженно-деформированного состояния сплошной плиты и плиты перекрытия с ребрами жилого дома при воздействии основного сочетания нагрузок. Здание моделировалась как пространственный конечно-элементный каркас постоянной жесткости для обоих вариантов исследования, для которого с помощью программного комплекса МОНОМАХ определялись параметры напряженно-деформированного состояния. Для каждого из вариантов плиты перекрытия с помощью программного комплекса SCAD выполнялся уточняющий расчет по воздействию ребер на ее несущую способность и прогибы. Анализ исследования результатов показал, что величины напряженно-деформированного состояния двух вариантов существенно отличаются. Поэтому строительство объектов промышленного и гражданского назначения из сборного железобетона с использованием плиты перекрытия подкрепленных ребрами является более экономичным благодаря улучшению звукоизолирующих свойств помещений.
Анотація (англ): 
RELIABILITY ANALYSIS OF DOUBLE-LAYER RIBBED CEILING PLATE The research of the stress-strain state of solid plates and slabs of ribs residential building under the action of the main communication loads. The building is modeled as a spatial finite-element frame with constant stiffness characteristics for the two study options for which using software complex Monomah defined parameters of the stress-strain state. For each option slab by using the complex SCAD specifying the calculation was performed on the effects of edges on its carrying capacity and deflections. Analysis of the study results showed that the magnitude of the stress-strain state of the two options differ significantly. Therefore, the construction of industrial and civil use of precast concrete floor slabs using reinforced edges is more economical due to improved soundproofing properties homes.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 96
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 96
Мова статті: 
Українська
Права: 
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Декабрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київский національний університет будівництва і архітектури Повітрофлотський просп., 31, м. Київ. 03680
Литература: 
  1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології: Підручник/ За заг. ред. д.т.н., проф. В.А.Баженова. -К.: Каравела, 2009. - 696 с.
  2. Легостаєв А.Д. Метод скінченних елементів. Конспект лекцій. -К.:КНУБА, 2004.-112с.
  3. Чеверда П.П., Геращенко О.В., Міщенко О.О. Дослідження динамічної реакції  просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження. Сб. Опір матеріалів і теорія споруд. Вип.86.-Київ, КНУБА.-2010.-С.140-147 .
  4. Чеверда П.П., Геращенко О.В. Вплив дії сейсмічного навантаження на несучу здатність пальового ростверку житлового будинку. Сб. Опір матеріалів і теорія споруд. Вип.88.-Київ, КНУБА. -2011.-С.97-101 .
  5. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Мінбуд України, 2006.