СКІНЧЕНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВІСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

Заголовок (російською): 
КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕГО ВИДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАДАЧ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Заголовок (англійською): 
GENERAL TYPE FINITE ELEMENT FOR AXISYMMETRIC NONSTATIONARY HEAT CONDUCTION PROBLEM SOLUTION
Автор(и): 
Ю.В. Максим’юк
Автор(и) (англ): 
Maksimyuk Yu.V.
Ключові слова (укр): 
чисельне інтегрування, СЕ загального типу, розв’язувальні співвідношення, метод скінчених елементів (МСЕ), нестаціонарна теплопровідність, вісесиметричні тіла, криволінійна система координат
Ключові слова (рус): 
численное интегрирование, конечный элемент общего типа, разрешающие соотношения, метод конечных элементов, нестационарная теплопроводность, осесимметричные тела, криволинейная система координат
Ключові слова (англ): 
numerical integration, finite element of general type calculated ratio, finite element method, unsteady heat conduction, axially symmetric body curvilinear coordinate system
Анотація (укр): 
В роботі отримані розрахункові співвідношення скінченого елемента (СЕ) загального типу з чисельним інтегруванням для вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності з урахуванням змінності теплофізичних констант в його площині. На основі порівняння двох типів СЕ з’ясовано, що при рівномірному розподіленні теплофізичних констант і відсутності суттєво косокутних СЕ в межах об’єкту збіжність результатів отриманих на їх основі практично тотожна.
Анотація (рус): 
В работе получены расчетные соотношения конечного элемента общего вида с числен-ным интегрированием для осесимметричной задачи нестационарной теплопроводности с учетом переменности теплофизических констант в его плоскости. На основе сравнения двух типов конечных элементов установлено, что при равномерном распределении теплофизиче-ских констант и отсутствия существенно косоугольных конечных элементов в пределах объекта сходимость результатов полученных на их основе практически тождественна.
Анотація (англ): 
The calculated ratio for general type finite element with numerical integration for axisymmetrical nonstationary heat conduction problem considering the variability of thermal constants in it’s plane. Based on the comparison of the two types of finite elements revealed that the uniform distribution of thermal constants and no significant oblique finite elements within the object convergence results obtained based on them almost identically.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 96
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 96
Мова статті: 
Українська
Права: 
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Декабрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Блох В. И. Теория упругости / В. И. Блох. – Х. : Изд. Харьковск. Гос. Университета, 1964. – 484 с.
  2. Гуляр О.І. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк, В.П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд. ‑ 2015. – Вип. 95. – С. 64‑72
  3. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., «Мир», 1975.
  4. Коваленко А. Д. Основы термоупругости / А. Д. Коваленко. – К. : Наук. думка, 1970. – 204 с.
  5. Шабров Н.Н. Метод конечных элементов в расчетах деталей тепловых двигателей. – Л.: Машиностроение, 1968. – 212 с.
References: 
  1. Bloh V. I. Teoriya uprugosti / V. I. Bloh. – H. : Izd. Harkovsk. Gos. Universiteta, 1964. – 484 s.
  2. Gulyar O.I. Algoritm rozv’yazannya vIsesimetrichnih zadach nestatsIonarnoYi teploprovIdnostI / O.I. Gulyar, S.O. Piskunov, Yu.V. Maksim’yuk, V.P. AndrIEvskiy // OpIr materIalIv I teorIya sporud. 2015. – Vip. 95. – S. 64 72
  3. Zenkevich O. Metod konechnyih elementov v tehnike. M., «Mir», 1975.
  4. Kovalenko A. D. Osnovyi termouprugosti / A. D. Kovalenko. – K. : Nauk. dumka, 1970. – 204 s.
  5. Shabrov N.N. Metod konechnyih elementov v raschetah detaley teplovyih dvigateley. – L.: Mashinostroenie, 1968. – 212 s.