Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, С.В. Мицюк
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Gulyar O.I., Piskunov S.O., Micyuk S.V.
Дата публікації:

02.11.2015

Анотація (укр):

Розроблені співвідношення моментної схеми скінчених елементів для скінчених елементів (СЕ) із змінними геометричними і фізичними параметрами із інтегруванням в замкненому вигляді, що ураховують змінність компонент метричного тензора в поперечному перерізі СЕ, що дозволяє ефективно отримувати достовірні результати обчислення параметрів напружено-деформованого стану.

Анотація (рус):

Разработаны соотношения моментной схемы конечных элементов для конечных элементов (КЭ) с переменными геометрическими и физическими параметрами с интегрированием в замкнутом виде, учитывающие изменение компонент метрического тензора в поперечном сечении КЭ. Это позволяет эффективно получать достоверные результаты определения параметров напряженно деформированного состояния.

Анотація (англ):

Developed relationships moment finite element schemes for finite element (FE) with variable geometry and physical parameters with integration in closed form, taking into account the change in the components of the metric tensor in the cross section of FE. This effectively obtain valid results definition of stress strain state.

Література:

1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298с.2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Остапенко Р.М., Пискунов С.О. Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання // Опір матеріалів і теорія споруд No 82, 2008. - С.3-29.3. Баженов В.А., Солодей І.І., Пискунов С.О, Андрієвський В.П., Сизевич Б.І. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружно-пластичності НМСЕ // Опір матеріалів і теорія споруд No 76, 2005. - С.3–26.4. Блох В. И. Теория упругости / В. И. Блох. – Х. : Изд. Харьковск. Гос. Университета, 1964. – 484 с. 5. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел.- К.: Вища школа, 1982.-480с.