ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

Заголовок (російською): 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОМЕНТНОЙ СХЕМЫ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГОГО СОСТОЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Заголовок (англійською): 
FEATURES OF REALIZATION OF MOMENT SHEME OF FINITE ELEMENT METHOD FOR DETERMINATION OF THE ELASTIC STATE OF SPATIAL BODIES OF COMPLICATED DIFFICULT FORM
Автор(и): 
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, С.В. Мицюк
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Gulyar O.I., Piskunov S.O., Micyuk S.V.
Ключові слова (укр): 
скінченний елемент, моментна схема, пружній стан, просторові тіла складної форми
Ключові слова (рус): 
конечный элемент, моментная схема, упругое состояние, пространственные тела сложной формы
Ключові слова (англ): 
finite element moment scheme, the elastic state, space bodies of complex shape
Анотація (укр): 
Розроблені співвідношення моментної схеми скінчених елементів для скінчених елементів (СЕ) із змінними геометричними і фізичними параметрами із інтегруванням в замкненому вигляді, що ураховують змінність компонент метричного тензора в поперечному перерізі СЕ, що дозволяє ефективно отримувати достовірні результати обчислення параметрів напружено-деформованого стану.
Анотація (рус): 
Разработаны соотношения моментной схемы конечных элементов для конечных элементов (КЭ) с переменными геометрическими и физическими параметрами с интегрированием в замкнутом виде, учитывающие изменение компонент метрического тензора в поперечном сечении КЭ. Это позволяет эффективно получать достоверные результаты определения параметров напряженно деформированного состояния.
Анотація (англ): 
Developed relationships moment finite element schemes for finite element (FE) with variable geometry and physical parameters with integration in closed form, taking into account the change in the components of the metric tensor in the cross section of FE. This effectively obtain valid results definition of stress strain state.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298с.2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Остапенко Р.М., Пискунов С.О. Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання // Опір матеріалів і теорія споруд No 82, 2008. - С.3-29.3. Баженов В.А., Солодей І.І., Пискунов С.О, Андрієвський В.П., Сизевич Б.І. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружно-пластичності НМСЕ // Опір матеріалів і теорія споруд No 76, 2005. - С.3–26.4. Блох В. И. Теория упругости / В. И. Блох. – Х. : Изд. Харьковск. Гос. Университета, 1964. – 484 с. 5. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел.- К.: Вища школа, 1982.-480с.