Аннотації

Автор(и):
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.
Дата публікації:

19.06.2019

Анотація (укр):

В останні роки в нелінійній динаміці особлива увага приділялася вивченню хаотичної поведінки динамічних систем та сценаріям їхнього переходу до хаосу. Інколи такий перехід буває складним. Ми спостерігали такий складний перехід до хаосу під час досліджування квазіперіодичного сценарію переходу в сильно нелінійній негладкій розривній двох масовій віброударній системі з двома ступнями вільності. Після біфуркації Неймарка-Сакера багато різних режимів заміняли один одного. Серед них були проміжні (перехідні) режими з суперечливими характеристиками. Ми аналізуємо ці режими застосовуючи безперервне вейвлет перетворення CWT. Його зображення підтверджують саме їхній перехідний тип та дають наочну картину наявності у часовому ряді різних частот та їхнього розподілу в часі

Анотація (рус):

Анотація (англ):

In recent years in nonlinear dynamics particular attention was paid to studying the chaotic behaviour of dynamical systems and their routes to chaos. Sometimes this route may be intricate. We watched such intricate route to chaos when studying the quasi-periodic route to chaos in strongly nonlinear non-smooth discontinuous vibroimpact system that was two-body 2-DOF one. After Neimark-Sacker bifurcation many different regimes replace each other. There are transitional regimes with inconsistent characteristics among them. We analyze these regimes with continuous wavelet transform CWT applying. CWT plots confirm just their transition kind and give clear picture of different frequencies presence in time series and their distribution in time.

Література:

1.     Moon F.C. Chaotic vibrations: an introduction for applied scientists and engineers. – New York : Wiley, 1987. –  219 P.2.     Kuznetsov S.P. Dynamical chaos //Moscow: Fizmatlit.-2006.-356 P. – 2001.3.     Schuster H.G. Deterministic Chaos. An Introduction 2nd Revised Edition. – 1988.4.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S. & Postnikova T.G. Invarient Torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V. 100. – P. 3-17.5.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. & Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V.101. – P. 14-25.

References:

1.     Moon F.C. Chaotic vibrations: an introduction for applied scientists and engineers. – New York : Wiley, 1987. –  219 P.2.     Kuznetsov S.P. Dynamical chaos //Moscow: Fizmatlit.-2006.-356 P. – 2001.3.     Schuster H.G. Deterministic Chaos. An Introduction 2nd Revised Edition. – 1988.4.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S. & Postnikova T.G. Invarient Torus break-down in vibroimpact system – route to crisis?. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V. 100. – P. 3-17.5.     Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. & Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior. //Strength of Materials and Theory of Structures. – 2018. – V.101. – P. 14-25.