Особливості процесів поширення хвиль в поропружному середовищі

Заголовок (російською): 
Особенности процессов распространения волн в пороупругих средах
Заголовок (англійською): 
Peculiarities of wave propagation processes in poroelastic media
Автор(и): 
Кара І.Д.
Автор(и) (англ): 
Kara I.D.
Ключові слова (укр): 
поропружність, пористе середовище, граничні інтегральні рівняння, фундаментальний розв’язок
Ключові слова (англ): 
poroelasticity, porous media, boundary integral equations, fundamental solution
Анотація (укр): 
При дослідженні процесів розповсюдження хвиль в насичених пористих середовищах, на відміну від теорії пружності, має прийматись запропонована М.А.Біо двофазна модель середовища, в якій до першої фази належать тверді часточки пористого каркасу, а до другої відносяться елементи рідини, яка заповнює пори. Іноді для задач використовується трифазна модель середовища, в якій пористий пружний каркас частково заповнений рідиною, частково газом. Для пружного пористого середовища вводяться параметри, зокрема: пористість, в’язкість рідини, проникність, коефіцієнт ефективних напружень Біо, модулі зсуву та об’ємного стиснення, ефективні щільності та узагальнена густина пористого матеріалу. Також фундаментальною властивістю пружно-пористого насиченого середовища є те, що в ньому можуть розповсюджуватись три типи хвиль, а саме: дві поздовжні хвилі: швидка і повільна, а також поперечна повільна хвиля. Одним із методів розв’язання проблем поропружності є метод граничних інтегральних рівнянь. Алгоритмічною основою методу є граничні аналоги формули Соміліани для переміщень в пружному скелеті і тиску в рідині. Граничні інтегральні рівняння та фундаментальні розв’язки, які входять до складу рівнянь поропружності, суттєво відрізняються від аналогічних в теорії пружності, оскільки тіло, в якому містяться заповнені рідиною пори, відрізняється від суцільного однорідного пружного середовища. З рисунків видно, що змінюючи певні параметри, графіки для поропружної області можна поступово наближати до аналогічних для пружної. Найбільший вплив на функції переміщень дає зміна параметра R а саме поступове збільшення його на декілька порядків. В той час як для зміни графіків функцій узагальнених похідних фундаментального розв’язку достатньо одного збільшення на порядок значення параметра модуля Q.
Анотація (рус): 
Приведены особенности волновых процессов в пористых средах; параметры, которые определяют свойства насыщенных пористых материалов; основные подходы к решению проблем пороупруугости, одним из которых есть метод граничных интегральных уравнений; граничные интегральные уравнения и графики зависимости фундаментальных решений от частотного параметра.
Анотація (англ): 
During analyzing of wave propagation processes in the fluid-saturated porous media unlike the theory of elasticity should be applied proposed by Biot the two phase model of media in which porous the solid elements are belonging to the first phase and the elements of pores fluid filler are belong to the second phase. Sometimes, for solving problems three phase model are used in which porous skeleton is partially saturated by fluid and partially saturated by gas. For the elastic porous media are introduced parameters such as: the porosity, the fluid viscosity, the permeability, the Biot coefficient of effective stress, the shear modulus and the bulk modulus, the mass densities and the total density of the porous material. Also the fundamental characteristic of the porous media is propagation of three different compression waves: the longitudinal fast wave, the second longitudinal slow wave, and the third transversal slow wave. One of the methods that are used for solving problems of poroelasticity is the Boundary Integral Equation Method. The algorithmic bases of it are the boundary analogues of Somiliani’s formulas for the solid displacements and the fluid pressure. The boundary integral equations and the fundamental solutions that are comprised in the poroelastic equations are different from the theory of elasticity analogues because the body with fluid-saturated pores is differ from the continuous homogeneous elastic media. Figures show that the graphs for the poroelastic region may be gradual approximated to the elastic analogues during changing some parameters. The biggest influence for displacements functions has change of the parameter R especially gradual increase of it for the some order. When for changing the functions graphs of the generalized derivatives one gradual increase of the parameter Q for one order is enough.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 105
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Ноябрь 2020
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, 03037
Литература: 
 1. Ehlers W. Foundations of multiphasic and porous materials / W.Ehlers, J.Bluh // Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications, Springer, Berlin. – 2002. – P. 3–8.
 2. Frenkel Ya.I. К teorii seysmicheskih b seysmoelektricheskih yavleniy vo vlaghnoy pochve / Ya.I.Frenkel // Izv. AS USSR. Cer. Geografiya i geophisika. – 1984. – Т.8, № 4. – P. 133-150.
 3. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid. I. Low-Frequency Range / M.A.Biot // J. Acoust. Soc. Amer. – 1956. – V. 28, № 2. – P.168-178.
 4. Biot M.A. The elastic coefficients of the theory of consolidation / M.A.Biot, D.G.Willis // J. Appl. Mechanics. – 1957. – P. 594-601.
 5. Yew C.H. The determination of Biot parameters for sandstone / C.H.Yew, P.N.Jogi // Experimental Mechanics. – 1978. – №.19. – P. 167-177.
 6. Detournay E. Fundamentals of poroelasticity. Chapter 5 in Comprehensive Rock Engineering: Principles, Practice and Projects / E Detournay., A.H.-D.Cheng // Analysis and Design Method / ed. By C.Fairhurst. // Pergamon Press. – 1993. – V.II. – P. 113-171.
 7. Nikolaevskiy V.N. Mehanika poristyh i treshchinovatyh sred (Mechanics of porous and fractured media)/ V.N.Nikolaevskiy – М.:Nedra, 1984. – P. 233.
 8. Torraca G. Porous Building Materials: materials science for architectural conservation / G.Torraca. – Rome: ICCROM, 2005. – P.149.
 9. Dominguez J. Boundary elements in dynamics / J.Dominguez. – Computational Mechanics Publications. Southampton Boston, 1993. – 689 p.
 10. Cheng A.H.-D. Integral equations for dynamic poroelasticity in frequency domain with boundary element  solution / A.H.-D.Cheng, T. Badmus, D.E. Beskot // J. Eng. Mech., ASCE. – V. 117. – P. 1136-1157.
 11. Schanz M. Wave propogation in viscoelastic and poroelastic continua / M. Schanz. − Berlin: Springer, 2001. –170 p.
 12. Li P. Boundary element method for wave propagation in partially saturated poroelastic continua / P.Li. - Verlag der Technischen Universität Graz, 2012. – 143 p.
 13. Igumnov L.A. Chislenno-analiticheskoe modelirovanie dinamiki tryehmernyh sostavnyh porouprugih tel (Numerical-analytical modeling of dynamic three-dimensional composite poroelastic bodies). [electronic study-methodical manual] / L.A. Igumnov, C.Y. Litvinchuk, A.V. Amenickiy., A.A. Belov. – Nighniy Novgorod: University of Nighniy Novgorod, 2012. – 52 p.
 14. Laplace domain 3D dynamic fundamental solutions of unsaturated soils: the 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, 2-3 November 2010, Tehran, Iran / I.Ashayeri, M.Kamalian, M.K.Jafari. – P. 1-8, № 40.
 15. Manolis G.D. Integral formulation and fundamental solutions of dynamic poroelasticity and thermoelasticity / G.D.Manolis, D.E.Beskos // Acta Mechanica. − 1989. − № 76. − P. 89-104.
 16. Vorona Yu.V. Propagation of cylindrical waves in poroelastic media / Yu.V.Vorona, Каrа І.D. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2014. – № 93. – P. 146-152.
 17. Kovtun Al.A. Poverhnosnye volny na granice uprugo-poristoy sredy i gydkosti / Al.A.Rovtun // Voprosy geofiziki (Problems of geophysics). – 2013. – Vol. 46. – P. 14-25.
 18. Bonnet G. Basic singular solution for a poroelastic medium in the dynamic range / G.Bonnet // J. Acoust. Soc. Amer. – 1987. – V. 82. – P. 1758-1762.
 19. Kara I.D. Numerical solution of the problem of porous solids vibration // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2017. – № 99. – P. 193–202.
 20. Sorokin K.E. Chislennoe resheniye lineynoy dvumernoy dynamicheskoy zadachi dlya poristyh sred (Numerical solution of a linear two-dimensional dynamic problem for porous media)/ К.E.Sorokin, H.H.Imomnazarov // Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. – 2010. – № 3(2). – P. 256-261.
  
References: 
 1. Ehlers W. Foundations of multiphasic and porous materials / W.Ehlers, J.Bluh // Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications, Springer, Berlin. – 2002. – P. 3–8.
 2. Frenkel Ya.I. К teorii seysmicheskih b seysmoelektricheskih yavleniy vo vlaghnoy pochve / Ya.I.Frenkel // Izv. AS USSR. Cer. Geografiya i geophisika. – 1984. – Т.8, № 4. – P. 133-150.
 3. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid. I. Low-Frequency Range / M.A.Biot // J. Acoust. Soc. Amer. – 1956. – V. 28, № 2. – P.168-178.
 4. Biot M.A. The elastic coefficients of the theory of consolidation / M.A.Biot, D.G.Willis // J. Appl. Mechanics. – 1957. – P. 594-601.
 5. Yew C.H. The determination of Biot parameters for sandstone / C.H.Yew, P.N.Jogi // Experimental Mechanics. – 1978. – №.19. – P. 167-177.
 6. Detournay E. Fundamentals of poroelasticity. Chapter 5 in Comprehensive Rock Engineering: Principles, Practice and Projects / E Detournay., A.H.-D.Cheng // Analysis and Design Method / ed. By C.Fairhurst. // Pergamon Press. – 1993. – V.II. – P. 113-171.
 7. Nikolaevskiy V.N. Mehanika poristyh i treshchinovatyh sred (Mechanics of porous and fractured media)/ V.N.Nikolaevskiy – М.:Nedra, 1984. – P. 233.
 8. Torraca G. Porous Building Materials: materials science for architectural conservation / G.Torraca. – Rome: ICCROM, 2005. – P.149.
 9. Dominguez J. Boundary elements in dynamics / J.Dominguez. – Computational Mechanics Publications. Southampton Boston, 1993. – 689 p.
 10. Cheng A.H.-D. Integral equations for dynamic poroelasticity in frequency domain with boundary element  solution / A.H.-D.Cheng, T. Badmus, D.E. Beskot // J. Eng. Mech., ASCE. – V. 117. – P. 1136-1157.
 11. Schanz M. Wave propogation in viscoelastic and poroelastic continua / M. Schanz. − Berlin: Springer, 2001. –170 p.
 12. Li P. Boundary element method for wave propagation in partially saturated poroelastic continua / P.Li. - Verlag der Technischen Universität Graz, 2012. – 143 p.
 13. Igumnov L.A. Chislenno-analiticheskoe modelirovanie dinamiki tryehmernyh sostavnyh porouprugih tel (Numerical-analytical modeling of dynamic three-dimensional composite poroelastic bodies). [electronic study-methodical manual] / L.A. Igumnov, C.Y. Litvinchuk, A.V. Amenickiy., A.A. Belov. – Nighniy Novgorod: University of Nighniy Novgorod, 2012. – 52 p.
 14. Laplace domain 3D dynamic fundamental solutions of unsaturated soils: the 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, 2-3 November 2010, Tehran, Iran / I.Ashayeri, M.Kamalian, M.K.Jafari. – P. 1-8, № 40.
 15. Manolis G.D. Integral formulation and fundamental solutions of dynamic poroelasticity and thermoelasticity / G.D.Manolis, D.E.Beskos // Acta Mechanica. − 1989. − № 76. − P. 89-104.
 16. Vorona Yu.V. Propagation of cylindrical waves in poroelastic media / Yu.V.Vorona, Каrа І.D. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2014. – № 93. – P. 146-152.
 17. Kovtun Al.A. Poverhnosnye volny na granice uprugo-poristoy sredy i gydkosti / Al.A.Rovtun // Voprosy geofiziki (Problems of geophysics). – 2013. – Vol. 46. – P. 14-25.
 18. Bonnet G. Basic singular solution for a poroelastic medium in the dynamic range / G.Bonnet // J. Acoust. Soc. Amer. – 1987. – V. 82. – P. 1758-1762.
 19. Kara I.D. Numerical solution of the problem of porous solids vibration // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2017. – № 99. – P. 193–202.
 20. Sorokin K.E. Chislennoe resheniye lineynoy dvumernoy dynamicheskoy zadachi dlya poristyh sred (Numerical solution of a linear two-dimensional dynamic problem for porous media)/ К.E.Sorokin, H.H.Imomnazarov // Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. – 2010. – № 3(2). – P. 256-261.